خشونت علیه همجنسگرایان در ایران، افغانستان و کشورهای مذهب زده حکایت از درد و رنجی است که به این دسته از شهروندان تحمیل میشود و رد پای نهادهای دولتی و سنتی در این خشونت ها مشاهده میشود. آندسته از همجنسگرایان که به کشورهای اروپائی پناه میآورند سرنوشتی نامعلوم گریبانشان را میگیرد.
برای آگاهی از آخرین تحولات مربوط به همجنسگرایان در اروپا و نهادهای مدافع حقوق ایندسته از شهروندان با یکی از فعالین این عرصه در سوئد نادیا ذابحی به گفتگو مینشینیم.

‏Mino Hemati Interviews Nadia Zabehi, an advocate for LGBT rights in Sweden
‏Violence against LGBTQ community is the topic of this program in Farsi

‏http://rahaizantv.blogspot.com/2016/11/violenceagainstlgbtq.html

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)