بیانیه جبهه ی همآهنگ مبارزان ایران در باره ی برگزاری پیروزمندانه بزرگداشت کورش بزرگ
چگونگی تشکیل ستاد برگذاری بزرگداشت کورش بزرگ و فعالیتهای ستاد
نقش جمهوری اسلامی و عوامل بازدارنده در بزرگداشت کورش بزرگ
بهره گیری از یگانگی ملی درجشنهای آینده

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)