صحنه سازی

باز هم ناکام ماندی خصم دون
تا به موج و صحنه سازی ام کشی
قاتلان دین نمای پر فریب
تا به کی با نام قرآن سرکشی
بی وجودانی که هر دم می کنید
بس پلیدی و فساد و ظلم و جور
سرنگونیِ ستم همواره است
بگذرد آدم کشان را نیز دور

مهندس شاهین میر محمد حسینی

مرگ بر خامنه ای و روحانی تروریستهای دزد و فاسد جنایتکار
مرگ بر علی گدا خامنه ای؛ مرگ بر مجتبی گدا خامنه ای؛ مرگ بر حسن گدا روحانی
برای توضیح موضوع شعر و لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini