فتح سفارت آمریکادر۱۳آبان۱۳۵۸رابطه های بی رابطه؛تدابیربی تدبیر!
ازلانه جاسوسی تاآمدن«مک فارلین»باشاه کلیدکیک،تاتوافق برجام،باکلید تدبیر وامید!
برای فتح روابط باایران آمده بود؛باکیکی که شبیه کلید بود!
افشا شدن آمدنش برای عده ای تلخ شد؛کام شان شیرین نشد؛عده ای که بقول ریگان درصددرابطه مثل قبل ازانقلاب بودندوحاضرند تاقعر جهنم هم باآنان چای بنوشندوتلخ تربرای کسانی که این ملاقات هاورابطه های بی رابطه رابرای افکارعمومی آشکارکردند؛آخرخمینی درشرف مرگ بودخاتمه جنگ وجانشین خمینی باید سریع رقم می خورد!
آمدن مخفی «مک فارلین»مشاورامنیتی رئیس جمهوری آمریکا(رونالدریگان)وافشاشدنش،دواعدامی داشت(سیدمهدی هاشمی وامید نجف آبادی)؛وبرخی هم بدون محاکمه(محکمه ی غیابی وبدون حضورمتهم وشنیدن دفاعیات)،جنایتی بدتر ازاعدام….
پرسش این است:
آیامبارزه علیه آمریکا(کشوری بامرز جغرافیایی معلوم)سرنوشت ملت مارارقم می زند؟
آنطور که خامنه ای در سخنان امروزش(۱۲آبان۱۳۹۵)گفته اند:«سازش باآمریکاهیچ مشکلی راحل نخواهدکرد».
وهمانطورکه برخی دیگران،ازجمله موسوی خوئینی( هدایت کننده ی دانشجویان پیروخط امام درتصرف سفارت آمریکا درتهران(همان لانه ی جاسوسی)که:«جهان باید بدانندتاآمریکا وجودداردباید علیه اومبارزه کرد»ومعتقدندکه دروپنجره هاراباید بست؟
یا مبارزه علیه آمریکا،به عنوان قدرت،سرمایه داری وامپریالیسم(بدون مرز خاص جغرافیایی)اصل واستراتژی وهدف است؟
علی الظاهر پاسخ مثبت همه به پرسش دوم است؛اما درحیطه ی عمل واقدام،۳۷سال در تدابیری بدون تدبیر،منابع ملی ومنافع ملی هدررفت.
بقول مولانا:
چون ندیدش مغز و تدبیر رشید
در سیاست پوستش از سر کشید

سرمایه داری ایدئولوژی ندارد،بی هویت است؛ولاجرم اخلاق ندارد.
فقط عرضه وتقاضامی شناسدوصرفابدنبال کسب منافع بیشتراست،لذاتدابیری به کارمی برد؛ازهوش وذکاوت ابنای بشرهم درهرنقطه ازجهان استفاده ی بهینه می کندتاثروت اندوزی بیشترکندوگاه دراین راه تزویرهم می کند وباصطلاح«غش درمعامله»وبامغبون کردن وفریب دادن،براموال دیگران مسلط می شودوگاه زوراست که حرف اول وآخرمی زندوجنگ راه می اندازد.
خیلی از کشورهاهستندکه باآمریکارابطه ی سیستماتیک دارند؛ولی درسلطه ی آمریکانیستندوحتی کشوری مثل چین،قدرت اقتصادی آمریکا دررویدادهای بین المللی رابه چالش می کشد…
سران وحاکمیت جمهوری اسلامی در مبارزه باآمریکا(نظام امپریالیسم سرمایه داری،نظام قدرت وثروت)سالهاست که به ترکستان می روند؛جمهوری اسلامی ایران وحاکمان اصلی اش برای حفظ نظام وخود، ولوبه هرقیمت،یعنی حفظ قدرت وحفظ منافع شخصی،مملکت را به ثُمن بَخس فروخته اند.
دائم شعارشان این است:آمریکالولوست!
ازآن یک»تابو»ی کاذب ودهشناک وخطرناک ترسیم کرده اند.آنچنان که امروز(۱۲آبان۱۳۹۵)خامنه ای درسخنانش به مناسبت سالروز۱۳آبان۱۳۵۸که به روزملی مبارزه بااستکبارجهانی درتقویم تبلیع شده،دوباره همان حرف های تکراری رازد.
آنچه می خوانید البته همه حرفهانیست؛اماخلاصه ی همه حرفهامی تواند باشد؛حرفهایی که گویاست…
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)۱۳آبان۱۳۹۵

ادامه در اینجا:

http://news.gooya.com/politics/archives/2016/11/219640.php

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com