« حاصل من »

درونِ عصر سرد انتهای مهر
انارِ سرخ و زیبایی
به روی شاخه می بینم
چنان همیان سرخی پر ز یاقوت است
درونش آشکارا من بسی اسرار می بینم
و گر بودم درختی اندرون خاک
چه میکردم چه می بود حاصلم اکنون
به روزِ گرم؛ گرما بود دست آویز
به روزِ تشنگی کم آبی ام مرحون
گهی از سایهء همسایه ای خودخواه دلخسته
به روزی خلق تنگ از نقش های عابری ملعون
سر خود شیره مالیدن
که فردا کار خواهم کرد
از این غافل که امروزم؛ همان فردای دیروزست
چنین سر می کنم تا می رسد پاییز
و اکنون آن درختم من؛
براین هیچ باری نیست.

مهندس شاهین میر محمد حسینی
protest4
شعر از کتاب راهی در نور نوشته شاهین میر محمد حسینی چاپ سال2001
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
www.shahinmirhosseinileader.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی؛ مرگ بر رفسنجانی؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای نا لایقان و ناشایستگان برای رهبری
مرگ بر تمامیت نظام فاسد جنایتکار و سارق اموال مردم ولایت فقیه