« دیگر خواهی »

اگر تنها خود را بخواهی
تنها یک جفت گوش
برایت می شنوند
یک جفت چشم
برایت می بیند
و تنها یک قلب برایت می تپد؛
و گر دیگران را بخواهی
گوشهای بسیاری
برایت می شنوند
زبانهای بسیاری
برایت به مدافعه بر می خیزند
و قلب بسیاری
برایت می تپند.

مهندس شاهین میر محمد حسینی
Shahin Mir Hosseini
شعر از کتاب راهی در نور نوشته شاهین میر محمد حسینی چاپ سال2001
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی؛ مرگ بر رفسنجانی؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای نا لایقان و ناشایستگان برای رهبری
مرگ بر تمامیت نظام فاسد جنایتکار و سارق اموال مردم ولایت فقیه