15027_1381703710957_1482888353_1012413_2647724_n

همه حکومتهای استبدادی برای کنترل مردم تحت سلطه خود و جلوگیری از سرپیچیهای احتمالی سعی در تزریق تفکر کنترل همه جانبه جامعه از سوی حکومت دارند و برای این منظور از یکسری نمادها و آموزه های فرهنگی استفاده میکنند که گاهاً به علت تبلیغ وسیع ان بصورت ناخوداکاه به شکل قسمتی از فرهنگ جامعه بروز میکند. یکی از مهمترین حسهای موثر در ذهن انسان حس بینایی است که به ساده ترین شیوه برای کنترل ذهن به کار میرود و در طول حیات انسان و در همه کشورهای جهان به منظورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه نیز با گسترش رسانه های مختلف این تاثیرگذاری دو چندان شده و تقریباً کمتر کشوری را میبینیم که مردمانش تحت تاثیر این تصاویر قرار نگیرند. باید خاطرنشان کرد که تصاویری که بصورت زنده و در طول فعالیت روزمره توسط انسانها مشاهده میشوند تاثیر چند برابری در تلقین اهداف و نیات پشت سر این تصاویر داشته و بسیار مهمتر خواهد بود که این تصاویر انسانهایی باشند که آگاهانه یا ناخوداگاه به شکل تصاویر تبلیغی در می آیند.
با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیر شکل و گفتار انسانها در میزان تاثیرگذاری تلقین استیلای اندیشه حاکم بر جامعه همه حکومتها و به نسبتهای متفاوت به تاثیرات فرهنگی در شکل گیری این نمادها اهمیت داده و در سیستمهای آموزشی و قوانین کشوری نیز گنجانده میشوند. مخصوصاً در سیستمهای ایدئولوژیک اهمیت این راهکار به حدی است که به حوزه خصوصی انسانها نیز راه پیدا کرده و جمهوری اسلامی یکی از بارزترین نمادهای این نوع نگرش و عملکرد است که از روز شروع به کار خود بیشترین دخالت را در همه حوزه های عمومی و خصوصی جامعه ایران نموده و از همه پیش زمینه های مذهبی و فرهنگی و با تمام امکانات حکومتی استفاده کرده است. یکی از بارزترین حوزه های مورد دخالت حکومت ایران که بیشترین نمود را در سطح جامعه داشته و بیشترین توده مردم را نیز در برمیگیرد، شیوه پوشش و نوع لباس پوشیدن مردم و مخصوصاً زنان است که همزمان از همه ابزارهای اعمال قدرت و الزام آور برای این منظور استفاده کرده و در کنار آن نیز با استفاده از سیستم آموزشی و تبلیغی کاملاً ایدئولوژیک حکومتی خود  سعی در تزریق فرهنگ مورد نظر خود داشته و هزینه های کلانی را نیز با توجه به اهمیت این موضوع در تلقین تفکر کنترل جامعه از سوی حکومت تقبل میکند. یکی از برجسته ترین این تلاشها که عمری به درازای حکومت اسلامی دارد قانون حجاب اجباری است که در آغاز با شعار *یاروسری یاتوسری* از سوی اراذل و اوباش حامی حکومت در جامعه مطرح و علی رغم مقابله زنان و آزادیخواهان در آغاز، حکومت توانست آنرا بر مردم ایران تحمیل کند و در ادامه با استفاده از ابزارهای مختلف آموزشی و فرهنگی، فرهنگ ارتجاعی و مردسالارانه وحشی خود را به عنوان پشتیبان فکری آن ترویج کند. تعریف مذهبی از زن به عنوان کالای جنسی و مورد طمع دائمی مرد و سقوط جایگاه والای انسانی زن به عنوان توالت جنسی، در کنار مخدوش نمودن و پایین آوردن جایگاه و وظیفه  اجتماعی مادر به عنوان وسیله زاد و ولد در مالکیت مرد و بازتعریف حکومتی از جایگاه زن نمونه به صورت کنیزک خانگی تمامی تفکر واقعی ای بود که جمهوری اسلامی درباره زن داشته و آنرا ترویج مینماید و با حذف جایگاه اجتماعی و انسانی زن الگو در جامعه عملا سعی در حذف نیمی از جامعه از روند اجتماعی و مبارزاتی داشته و در تلاش است نیمی دیگر را نیز با شستشوی مغزی و تزریق نگرش حکومتی در باره زن در ذهن آنان و یا با تلقین نمادهای موثری از کنترل کامل ذهن و عین جامعه به وسیله کنترل زن و حجاب اجباری از مبارزه بر علیه خود کنار بگذارد.  به همین منظور شاهد هستیم بصورت مرتب، با توجه بیش از حد به مساله حجاب در همه عرصه ها و بصورت دائم در این راستا گام برداشته و همه مبارزات زنان را برای احقاق حقوق انسانی و شهروندی خود در لوای تبلیغ بد حجابی به شکل تبلیغات خارجی تغبیر کرده و به خورد مردم میدهد. باید توجه داشت که همه ارزشهای انسانی زن و حقوق اجتماعی یک زن به وسیله ابزاری به نام حجاب اجباری پایمال شده  و مبارزه با حجاب اجباری نه میل به برهنگی بلکه اولین گام برای شکستن دیوارهای سیستمی است که انسان را به بندگی کشیده  و این بندگی جنسیت نمیشناسد و اگر جسم زن را در چادر اسیر کرده. ذهن و تفکر مردان را نیز در منجلاب فرهنگ ضد انسانی زن ستیزی به بردگی درآورده است که بسیار عذاب آورتر است. باید دقت نمود ازبین بردن هرکدام از نمادهای استیلای حکومت جمهوری اسلامی در ایران گامی است به سوی آینده ای روشن و جامعه انسانی تر و همه مردم اعم از زن یا مرد که آرزوی جامعه ای انسانی را دارند و به انسانیت به مفهوم واقعی آن اهمیت میدهند و با برداشت حکومت از جایگاه زن مخالفند باید به حجاب به عنوان اسلحه ای ضد انسانی در دست رژیم نگاه کرده و برای خلع سلاح آن بکوشند و این وظیفه بر همه مردمی که حتی اگر بنا به باورهای شخصی یا حتی زیبایی شناسی خود به حجاب به عنوان پوششی انتخابی نگاه میکنند واجب است در این مقطع که این اولین و ساده ترین حق انتخاب هر انسانی به اسلحه ای برای حکومتی استبدادی تبدیل شده  به جریان مبارزه با حجاب اجباری بپیوندند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)