یاد یاران یاد باد

… که تباهی
از درگاه بلند خاطره شان
شرمسار و سر افکنده می گذرد.

احمد شاملو

khawaran

از آغاز استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، ارتکاب به جنایت یکی از شیوه های رایج این نظام بوده است که کشتار دهه۶۰ به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سیاه ۶۷ لکه ننگ ماندگاری بر تارک رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است.

امسال بیست و هشتمین سالگرد گرامی داشت یاد جانباختگان این فاجعه در شرایطی برگزار می شود که پخش نوار صوتی آیت اله منتظری در گفتگو با “هیات مرگ” در پهنه عمومی بازتاب گسترده ای یافته و دیوار “سکوت مطلق” این فاجعه ننگین را فرو ریخته است.

برای اولین بار در حیات ننگین رژیم، توده های مردم در سطح گسترده ای از کشته شدن چندین هزار زندانی سیاسی در سیاه چال های نظام ولایت فقیه اطلاع یافتند. بدین ترتیب، پس از سال ها ترفند های سرپوش گذاری، کتمان و حاشای آمران و عاملان این جنایات نقش بر آب شدند.

با انتشار این نوار و مسجل شدن آشکار این جنایات به فرمان «امام امت»، آیت الله خمینی، مجریان که برخی از آن ها هم اکنون در دستگاه سرکوب مسئولیت های مهمی را بر عهده دارند، مجبور به واکنش شده و با بی شرمی، علنا فرمان این فاجعه ملی را به عنوان ” خدمت امام ” به استقرار نظام اعلام نمودند.

اذعان مقامات رسمی موجب شد که پس از ۲۸ سال، این بار یادمان آزادی خواهان از محدوده تلاش های خستگی ناپذیر حافظان این یاد فراتر رفته و فاجعه در سطح جامعه رسما مطرح شود.

امروزه هرگونه سکوت در مقابل این جنایات هولناک، به منزله توافق ضمنی سیاستهای مجریان “فرمان ” کشتار جمعی زندانیان سیاسی و به گونه ای چشمپوشی آشکار در پایمال کردن حقوق و آزادی های مسلم مدنی و بشری در ایران است.

بر خلاف انتظار حاکمان مذهبی، به خاک و خون تپیدگان راه آزادی و دموکراسی خفته در خاوران، گوئی ققنوس وار سر از خاک بر میکشند و همچون نماد زنده مقاومت و حماسه راستین ایستادگی در نبرد علیه قدرتمندان خودکامه و تمامیت خواه جایگاه والای رهائی و انسانیت را تسخیر می کنند.

امروز بیش از هر زمان تلاش های مذبوحانه رژیم از جمله قبرشکنی، نابودی گورستان خاوران، ممانعت از برگزاری مراسم یادبود، دستگیری و پیگردهای امنیتی افراد خانواده و یاران به خاک و خون افتادگان، جهت به فراموشی سپردن یاد حماسه مقاومت این آزادگان، با شکست محتوم روبرو شده و به رسوائی هر چه بیشتر حاکمان تبدیل گردیده است.

در چنین شرایطی است که عزم و اراده فداکاران و نگهبانان آزادی خواهی و عدالت طلبی، این ایستادگان به خون و خاک تپیده در دل خانوادهها و یاران آن ها قوت گرفته و فریاد دادخواهی: «نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم!» در فضای جامعه طنین انداخته است.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همصدا و همراه با ” مادران خاوران ها ” و مبارزان راه رهائی از ظلم و ستم نظام جمهوری اسلامی، یاد این عزیزان را گرامی داشته و در ادامه راهشان برای استقرار آزادی و دموکراسی در ایران تجدید عهد می کند.

• ما مخالف مجازات اعدام و احکام اعدام صادره در بی دادگاه های رژیم هستیم!
• ما خواهان پیگیری و مجازات مجریان “فرمان امام ” در دادگاه های صلاحیتدار بین المللی هستیم!
• زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
• بر چیده باد نظام جمهوری اسلامی در ایران!
• برقرار باد جمهوری، دموکراسی و جدائی دولت از دین در ایران!

شورای هماهنگی
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۷ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)