تعدی به ناموس مردم

ای فقط مدعی که رهبر هستی
در عمل فاسد و گدا؛ هم پستی
می رسد هم جزا بی ناموس
گر چه از جور، تعدی مستی
شیره ای زبون به مکر و فریب
دختر و زن ز خلق را چون دیب
بردن هم تجاوز و هم جور
می رسد دورت و شوی تادیب
این چه شیعه ست و این چه مرجعیت
این حکومت بباید از تو خلعیت
جنگ جنگ خیر شر و بود و نه غیر
و ندارید شرایط بهر رهبریت
مجتبی و حسن؛ تو و اکبر**
همگی از وطن روید به در
جای ناموس فروش بی ناموس
متعدی به نوامیس نیست این بر*
*بر: بر و بوم

آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی

**مجتبی: مجتبی خامنه ای؛ تو: علی خامنه ای؛ حسن: حسن روحانی؛ اکبر: اکبر رفسنجانی
مرگ بر تمامیت نظام فاسد دیکتاتوری تروریستی؛ مرگ بر نظام آخوندی؛ مرگ بر خامنه ای
مرگ بر روحانی؛ مرگ بر رفسنجانی؛ مرگ بر مجتبی خامنه ای
مرگ بر نظام بی ناموسان سفله پست فاسد دون ناشایسته و نامشروع برای حکومتِ متعدی به نوامیس مردم
www.shahinmirhosseini.wordpress.com
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:

http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com