هفته اخیر شهر مریوان باز هم شاهد یک تجربه مبارزاتی در دفاع از حقوق انسانی خود و حرمت زن بود.

کمپین سه شنبه های بدون خودرو در حمایت از محیط زیست مدتی است در شهرهای ایران بر پا شده است.

مردم ازادیخواه مریوان هم در اجرای این کمپین سه شنبه های هر هفته ماشین هایشان را از حرکت باز داشته و مرد و زند و دختر و پسر در این روز با استفاده از دوچرخه به شهر و محل های تفریحی اطراف شهر و دامنه کوه ها می روند.

این حرکت انسانی و آزادیخواهانه با عکس العمل امام جمعه مرتجع شهر به نام ملا مصطفی شیرزادی روبرو می شود. این مزدور که در عین حال سلفی طرفدار القاعده است، به تبعیت از امامش خامنه ای در نماز جمعه اعلام می کند که دوچرخه سواری زنان و دختران مغایر با شریعت اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی است و از نیروی انتظامی می خواهد که جلو این کار را بگیرند. ایشان همچنین گفته اند که سونوگرافی زنان توسط پزشکان مرد، شرعی نیست!

به تبعیت از این مزخرفات ملا مصطفی نیروی انتظامی در سطح شهر از دوچرخه سواران زن ممانعت بعمل آورده و تعدادی از دوچرخه سواران زن و مرد را بازداشت و جریمه کرده و یا تعهد گرفته اند که دیگر زنان از دوچرخه استفاده نکنند.

در اعتراض به این عمل شنیع نیروی انتظامی و مزخرفات ملا مصطفی شیرزادی، مردم ازادیخواه شهر مریوان ضمن تهیه توماری در اعتراض به این دخالت ها، به روال همیشگی اما در ابعاد بسیار وسیع تری در شهر و اطراف به دوچرخه سواری می پردازند. بطوریکه نیروی انتظامی جرات دخالت را نداشته و عقب می نشینند. همزمان در شهر سنندج جوانان پسر و دختر در سطح وسیعی و در حمایت از اعتراض مردم مریوان به دوچرخه سواری پرداخته و با حمل پلاکادهایی به دخالت امام جمعه شهر مریوان و رفتار نیروهای انتظامی اعتراض کردند. دمشان گرم.

مردم مبارز مریوان تجارب گرانبهایی در دفاع از انسانیت و حرمت انسان، حرمت زن و حرمت طبیعت دارند. مبارزات رادیکال معلمان را دارند. کارگران تجربه مبارزات کارگری و ایجاد تشکل و اتحاد در صفوف خود را دارند. تجربه زنان سرخ پوش مریوان در دفاع از حرمت زن و اعتراض به اعدام و لغو اعدام با اعتصاب عمومی را دارند.

آخوند جماعت و مسجد حق دخالت در زندگی مردم را ندارند. در دنیای متمدن امروز، از شمال امریکا تا چین و ژاپن و از استرالیا تا امریکای لاتین و افریقا، قوانین مدنی مصوبی وجود دارد که احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی و دخالت نکردن در زندگی مردم و حریم خصوصی انسان از بدیهیات پذیرفته شده است. اگر قرار است در جامعه ای هر بسیجی و پاسدار و اطلاعاتی و اخوند و ملای مرتجعی بخواهند و بتوانند در زندگی مردم دخالت کنند که چه می پوشند و چه می خورند و چه می نوشند و چه تفریحی دارند، این قانون جنگل است. این وحوشی که برای مردم اما و اگر و مانع و محدودیت درست می کنند، درواقع بویی از انسانیت و مدنیت و احترام به حرمت انسان نبرده اند.

جامعه ایران از کارگر و مردم و زن و جوان ده ها سال است به قوانین شریعت و امر به معروف و نهی از منکر مساجد و اخوندها و گله های حزب الله می خندند و به آن “نه” گفته اند. دخالت در زندگی مردم بدترین نوع هتک حرمت انسان است.

ملای مرتجع حتی نمازگزارانش را نمیتواند به این هجویات قانع کند در نتیجه به نیروی انتظامی و نظامی و پلیس متوسل می شود تا به زور اسلحه و باطوم بازداشت و زندان و جریمه مردم را به شریعت و قوانینی که مغایر زندگی متمدن و جامعه مدنی است مجبور ومحکوم کنند.

مساجد و اخوند و ملا جماعت از خامنه ای تا ملا مصطفی حق ندارند به صرف عمامه و شریعت و به حکم اینکه پول و اسلحه و نیروی نظامی در اختیارداردند در زندگی مردم دخالت کنند…

این قانون جنگل باید مهار شده و پس رانده شود. ملا مصطفی غلط می کند مردم یک شهر را به حکم بهای مزدوریش، از کاری منع می کند. ملا مصطفی و امثال این کثافتهای قرون وسطایی بروند عقایدشان را تبلیغ و تمام عمر ننگین شان را صرف تبلیغ بهشت و جهنم و آخرت و این مزخرفات بکنند. اما مردم در انتخاب سبک زندگی و مرام و عقیده و حفظ حرمت و ازادیهای فردی و اجتماعی شان ازاد هستند. مگر می شود یک جامعه هفتاد هشتاد میلیونی را به مزخرفات امام جمعه ها و اخوند و ملای مرتجع ملزم کرد. اگر این مرتجعین به حقانیت شرع و ایات و احادیث قرون وسطایی شان باور دارند، بیایند تنها یک روز و فقط چند ساعت سایه اسلحه و نیروی انتظامی و پلیس و چاقوی حزب الله را از بالای سر جامعه بر دارند، آنوقت با چشمان از حدقه در آمده شاهد انتخاب مردم برای زندگی کردن و روابط اجتماعی و اجرای قوانین انسانی که چند میلیارد بشر کره زمین آن را پذیرفته و به قانون زندگی خود تبدیل کرده اند، خواهند بود.

این ها همین امروز با وجود سایه اسلحه و زندان و اعدام شاهدند که مردم خلاف آنچه که این مرتجعین فکر می کنند، زندگی می کنند، لباس می پوشند و هر چه دلشان خواست می خورند و می نوشند و تفریح می کنند. تناقض احکام و مزخرفات دینی با زندگی اجتماعی و مدنی و انسانی و ازادی و برابری تناقضی مرگبار برای این وحوش است که خود نیز به ان اعتراف دارند و می دانند جز با زور و تهدید نمی توانند حتی یک بند شریعت شان را به اجرا در آورند.

کمپین سه شنبه های بدون خودرو در همه شهرهای ایران به اجرا در آمده است و جواب مردم شهرمریوان به ترهات ملامصطفی را همه می بینند. جواب این است که ملا مصطفی و هر مرتجع دیگری غلط می کند برای مردم و زندگیشان قانون تعیین و برای اجرای عقاید پوسیده شان به زور متوسل می شوند.

امروز مردم مریوان به شیوه خود با جمع آوری تومار اعتراضی و ادامه کمپین دوچرخه سواری زنان و مردان جواب ملای مرتجع را دادند و تنبیهش کردند. اما ملا مصطفی و همه همکاران و همفکران قرون وسطایی شان این را هم باید بدانند که تنبیه بزرگ تر و کارسازتری در کمین شان است. اگر این ملای افسار گسیخته دست از این دخالتهایش برندارد باید منتظر تنبیهات بیشتری باشد. ما تکرار این مزخرفات را نمی پذیریم. ملا مصطفی در تبلیغ آیات و شرعش ازاد است اما در دخالت در زندگی مردم و امر و نهی مطلقا ازاد نیست.

کیست نداند که اگر مزدوران و جاسوسان رژیم را جدا کنیم، نمازگزاران جمعه بخاطر عقایدی که دارند به مسجد می روند نه بخاطر امر و نهی به همسایگان و همشهریان زن و مرد خویش. آیا این را هنوز ملاها نفهمیده اند؟ انسانیت حکم می کند که همین نمازگزاران به ملا بگویند پایت را از گلیمت درازتر نکن. تو حق دخالت در زندگی ما و فرزندان دخترو پسر ما را ندارید. حق ندارید حکم بدهید که دوچرخه سواری زنان ممنوع است. حق ندارید در امر پزشکان زن یا مرد که کارشان را چگونه انجام میدهند دخالت کنید. این چه مذهب و دیانت و عقیده ای است که از تکان خوردن پای دختران بهنگام رکاب زدن دوچرخه پایه هایش می لرزد. ننگ تان باد با این احکام و قوانین و شریعت تان.

مردم مریوان امروز ملا مصطفی را افسار زدند. دمشان گرم. اما این مرتجعین پست از این شیوه وحشی گری و هتک حرمت انسان، هتک حرمت زن و دخالت در زندگی مردم دست بر دار نیستند. تا زمانی که این ها را از قدرت پایین نکشید و چاک دهنشان را نبندید ترهاتشان جامعه و انسان را می آزارد. این خواست و آرزوی چند ده میلیونی انسان های جامعه ما از زن و مرد و دختر و پسر و پیر و جوان است.

ما بهمراه مردم مریوان و سنندج و دیگر شهرهای ایران، به ملامصطفی شیرزادی و امثالش می گوییم غلط می کنید در زندگی مردم دخالت کردید. ما چاک دهان شما مرتجعین را که بوی عفونتش جامعه و شهر را می آزارد خواهیم بست.

مردادماه ۹۵– اوت ۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)