e309ccfcbf7225206a387454d2220f55

از آن جا که رژیم اسلامی بدلیل ابعادکشتاردولتی در سطح جهان انگشت نما شده و برای کاهش اعدام ها و تعدادبیشمارزندانیان زیرفشارقراردارد، برای مقابله با آن به ترفندجدید و موذیانه ای متوسل شده است:
اعلام آمادگی برای مذاکره با اروپا پیرامون حقوق بشر و اعدام ها در اساس نیزنگ و باصطلاح تیری است که چندین هدف را دنبال می کند: از یکسو اروپا را در برابرآمریکا به بازی می گیرد . از سوی دیگر برآن است که تاطی بجث و مذاکرات پرچالشی که معلوم نیست چقدرطول بکشد، نه فقط تمرکزافکارعمومی جهان را از خشونت های ارتکابی خود کاهش دهد، بلکه پروژه ای را که سالهاست در درون رژیم مطرح است یعنی معامله حول کاهش اندکی از آن در ازاء گرفتن امیتازهای برای حفظ اصل کشتار (در بهترنی حالت کاهش سهمیه ۳۰ درصدی از رقمی که در این سالها به شدت آن را افزایش داده است بطوری که حتی کاهش ۳۰ درصدی هم قادر نیست که جایگاه دولت ایران را در رأس جدول رژیم های آدم کش تغییر دهد). برطبق این معامل رژیم بر آن است که با کاستن از شماراعدام ها که اساسا از میان مجرمان کوچک مربوط به اعتیاد و انواع جرائم مشابه صورت می گیرد و حتی زندان های رژیم هم دیگر جائی برای تلنبارکردن آن ها ندارد، امتیازات متقابلی چون برسمیت شناختن عملی احکام باصطلاح شرعی و مبتنی بر حقوق بشراسلامی رژیم از سوی اروپا و نهادهای بین المللی بدست آورد، بدون آن که ناچارشود تن به تغییراحکام و قوانین فرون وسطائی فقه اسلامی هم چون حق صاحب دم و امثال آن بدهد. بهمین دلیل این باصطلاح کاهش از طریق شیوه هائی چون درخواست بخشودگی از سوی ولی دم و تدابیرمشابه صورت می گیرد. نکته مهم دیگر در ترفندجدید رژیم آن است که در صورت معامله و توافق یا اروپا، این کاهش بعیداست که شامل جرم های باصطلاح سیاسی و جرم هائی که رژیم آن را معارضه و محاربه با نظام می داند را در برگیرد.
بهرحال با توجه به نادیده گرفته شدن کامل رونددادرسی عادلانه و بیطرفانه در موردکشتاراخیر، رژیم با بکارگیری عناوینی چون تکفیری و تروریستی و وابسته به خارج و امثال آن برآن است و نیزاعلام آمادگی مذاکره با اروپا در پی آن است که صدای اعتراض شهروندان و کنشگران داخلی و خارجی را خاموش و بی اثرکند. از همین رو برای خنثی کردن آن، گسترش دامنه کارزاراعتراضی بخش های مختلف جامعه، نهادهای مدنی و نیز جریان ها و گروه های سیاسی مدافع دموکراسی و عدالت، و بسیج افکارعمومی داخلی و جهان برای محکوم کردن نباید گذاشت که رژیم به سادگی از جنایتی که مرتکب شده است عبورکند. در این لحظات بویژه افشای تمام کمال جنایت رژیم و نقض حقوق اولیه و انسانی پایمال شده اعدام شدگان و سایرزندانیان و محکومان و رساترساختن صدای نه اعدام و سرکوب و ارعاب اهمیت زیادی دارد. بدون شک افشاءبندو بست ها و معاملات محتمل پشت پرده رژیم ایران با کشورهای اروپائی هم بخشی از این کارزارجهانی علیه سرکوب و خشونت است.
قوه قضائیه کشتارمی کند و وزارت خارجه حمایت
اعدام فله ای ۲۰ انسان!
بیانیه* وزارت خارجه در دفاع و حمایت از این اعدام های جنایتکارانه نشان می دهد که در کشتار و شکنجه و سرکوب مخالفان نظام اختلاف و دعوائی بین دوجناح حکومتی وجود ندارد. قتل و کشتاربیرحمانه ۲۰ تن از شهروندان تحت عنوان عضویت در یک گروه «تکفیری و تروریستی»، بدون طی تشریفات قانونی حتی خودر ژیم یک باردیگرماهیت خشن و جنایتکارانه رژیم اسلامی را که هم اکنون هم کشورایران را در رتبه نخست جهان به لحاظ میزان اعدام و کشتاررسمی شهروندان توسط دولت قراراداده است، به نمایش گذاشت. مراحل صدوراین نوع احکام عموما با سلولهای انفرادی، اعترافات اجباری و با توسل به انواع شکنجه و فشارهای جسمی و روحی که عنوان اسلامی تعزیر را یدک می کشند، و تشکیل دادگاه های کاملا نمایشی در پشت درهای بسته ای که احکام آن پیشاپیش توسط بازجویان و نهادهای امنیتی تعیین و دیکته می گردد، همراه است. زمان و ابعاداین اقدام که با محکومیت مجامع حقوق بشرجهانی همراه شده است، در عین حال بیانگرچندین نکته است:
سیاست افزایش خشونت و ارعاب از طریق کشتاررسمی در حل مناقشات و معضلات اجتماعی و سیاسی بزرگی که رژیم با آن مواجه است. در عین حال بخشی از یک تهاجم عمومی به سبک زندگی است که حاکمان نمی پسندند و برای کنترل جامعه نافرمان در حوزه های گوناگونی چون حجاب و مراسم موسیقی و آموزش و خطرگسترش اعتراضات حاشیه نشین ها … و برای ایجادباصطلاح یک جامعه اسلامی بکارگرفته اند.
-دامن زدن به شکاف ها و تنش های قومی و ملی و مذهبی که هم چون آتشی زیرخاکستر زبانه می کشد!
-این باصطلاح قدرت نمائی در عین حال نشان دهنده ترس رژیم از شکنندگی و آسیب پذیری اش از زبانه کشیدن خشم نهفته در اعماق جامعه است.
– در عین حال پاسخی است به رقبای منطقه ای خود-بویژه عربستان- که تلاش می کند از این نارضایتی عمومی بهره جسته و برخی گروه ها و جریانات را در خدمت منافع و رقابت و منازعاتش با حکومت اسلامی ایران جذب و همراه کند.
http://www.jamnews.ir/detail/News/696211

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com