بغض و کینه نظام فاسد و جنایتکار

می شکافم این شب آشفته را تا قعر آرام درونم
می کنم خود را رها از هاله سودای دونم
می گریزم بعد از این از هر نگاهی
تا نجوشد بعد از این؛ این عشقِ ویرانگر به خونم
می شوم شمعی؛ روم در گوشه ای سوزم سراپا
تا که از یادم رود این میم ونونم
می روم در عمق دشت خاکساران می شوم خاک
تا مگر آلاله روید از میان خاک و خونم
دیگر از عمق نگاه شاپرکها
مهربانیِ نسیم و قاصدکها می نخواهم گفت
در این اندیشه ام تا بعدِ من هم اینچنین
آینه را چون راست بنماید ز فرط بغض و کینه خرد خواهند کرد؟

مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/2016/05/30/72
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
Facebook: Shahin Mir Mohammad Hosseini