تا ملک بدست جمله بدکاران است
دین پوششی از برای جراران است
فقر است و فلاکت است و بیداد و ستم
ایران ز دورویی و ستم ویران است
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی

مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی؛ مرگ بر رفسنجانی
مرگ بر مزدوران کثیف وزارت اطلاعات
دولت ناکارآمد؛ کثیف؛ فاسد؛ بی ناموس و رانتخوار و خائن روحانی شایسته و لایق دور دومی نیست؛ دیگران را آگاه کنیم
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com/2016/05
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini