>>>حسن دروغگوی روحانی<<<
دعوت به دین کن و خود دین خویش باش
یک ریش می گذار و به ریشه تو هیچ باش
در جمع پاره کن ز حقیقت گلوی خویش
آسوده دار خلوت و در فکر خویش باش
توجیه اصل اول این راه خوشگل است
برهان ذهنِ بسته و وجدانِ خویش باش
انسانیت و رحم، یک احساس بیش نیست
تو عاقل و مدّبر و اندیشه کیش باش
سدّی بکش به راهِ هر آنکس که با تو نیست
لذت ببر از این عمل و خود به پیش باش
با کم بساز، بهر تو میلیارد کافی است
از فرطِ قانعی تو به دنبال بیش باش
صد عیب اگر به پای بُود تا به سر تو را
تو عیب سازِ مردمِ از بد پریش باش
این رسم زندگانی در این دار فانی است
با میش شیر باش و با شیر میش باش
مهندس شاهین میر محمد حسینی
در جواب تهدیدات دولت و وزارت ضد مردمی اطلاعات و شخص حسن گدا روحانی تروریست بی شخصیت
مرگ بر تمامیت رژیم مکار و فاسد تروریستی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com

https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

Facebook: Shahin Mir Mohammad Hosseini