«اطلاعیه بسیار مهم در مورد تهدید نظام فاسد و دولت فاسد روحانی»
هموطنان و همرزمان و آزادیخواهان گرامی
از آنجا که دزدان قاتل و تروریست و فاسد و بی ناموس علی گدا خامنه ای و حسن گدا روحانی به همراه نطام و دولت اینگونه شان و سپاه و اطلاعات فاسد و جنایتکارشان بسیار به دلیل گوناگون بویژه سرقت های یاد شده از پاداش های مربوط به اینجانب و خیانت به مملکت مورد انتقاد و افشاگری اینجانب قرار گرفته اند علاوه بر تحت اذیت و آزار و شکنجه الکترونیک قرار دادن اینجانب با ارسال سادیستی و بزدلانه امواج و سیگنالهای مربوطه؛ بطور شدید و مکرر اینجانب را در مورد ترور و قتل برادر و بستگانم در ایران تهدید مذبوحانه و زبونانه مینمایند. لذا بدین وسیله اعلام میدارد که مسئولیت هر اتفاقی که برای اینجانب و برادر گرامی و بستگان محترمم پیش آید به عهده حسن گدا روحانی و علی گدا خامنه ای خواهد بود و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی – هلند
مرگ بر علی گدا خامنه ای؛ مرگ بر حسن گدا روحانی؛ مرگ بر اکبر گدا رفسنجانی؛ مرگ بر مجتبی گدا خامنه ای (نالایقان و ناشایستگان دزد و قاتل و بی ناموس برای مقام و رهبری)؛ مرگ بر تمامیت نظام فاسد دزدان جنایتکار فاسد انگل مردم ایران
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
www.shahin-m.com
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini