»انقلابی دروغین»
بی چاره مردمی که انقلاب کردند
و می اندیشیدند
که این برایشان نان
و آن برایشان آزادی
خواهند آورد
غافل از اینکه این آزادیشان را
و آن نانشان را
آنچه مانده است را
گرفته وغضب خواهند کرد.
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini