خفقان
بهر یک نان که حسن دزدیده
شده است ژان والژان
این همه پول ز ملت بردن
نیست دزدی ز فلان
هی نگویید فلان است گران
هی نگویید کتاب است چنان
گر نداری، تو نخر
ور نداری تو نخوان
فاسدی گر که زرنگی شده است
سالمانند همه احمق؛ نادان
هی نگویید که چون است و چنان
حکمتی است در آن
آن یکی بهر یکی شغل ترسو گشته
وآن یکی بهر منال و سامان
وین یکی داده همه راحت و جان؛ بهر آزادی آن
احمق است این؛ تو بدان
الغرض گر طلبی راحت جان
خواهی آقا شوی و هم جانان
نخوری ضربت پیدا و نهان
خفه خان و خفه خان و خفه خان
مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر علی گدا خامنه ای؛ مرگ بر حسن گدا روحانی؛ مرگ بر اکبر گدا رفسنجانی
مرگ بر تمامیت نظام دیکتاتوری تروریستی گدایان دزد و جنایتکار و بی ناموس فاسد ضد مردم
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com

” وزارت تروریستی اطلاعات در حال کشتن من است “


اطلاعات بسیار مهم بر روی فیسبوک اینجانب Facebook: Shahin Mir M. Hosseini

Protest1
protest2
protest3