چندسال پیش(۴۴)محمدمنتظری،وفات۷تیر۱۳۶۰(قسمت دوم)
https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/1087805041287589

یزدی ومنتظری هیچ سمتی درسپاه ندارند
روزنامه آیندگان،۳۱خرداد۱۳۵۸
دکتریزدی وفرزندآیت الله منتظری هیچگونه سمتی درسپاه پاسداران ندارند
رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریک مصاحبه اختصاصی باآیندگان اعلام داشت که دکتر ابراهیم یزدی وفرزندآیت الله منتظری درحال حاضر هیچگونه سمتی درسپاه پاسداران ندارند.
«فروتن»گفت:بدنبال دستورامام وتصویب شورای انقلاب ازتاریخ۲/۲/۱۳۵۸
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما تشکیل ودکتریزدی ومحمدمنتظری ازتشکیلات سپاه کناررفتند.
رئیس روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب درباره علت جلوگیری ازسفرگروهی ازپاسداران که برای شرکت درجشن استقلال لیبی عازم این کشوربودندگفت:این برنامه بدون اطلاع دولت وسپاه پاسداران انقلاب انجام شده بودوفرزندآیت الله منتظری ازاین گروه برای سفربه لیبی دعوت به عمل آورده بودلذا شورای مرکزی سپاه باسفر مخالفت کرد.
حمادشیبانی؟
روزنامه خراسان۶تیر۱۳۵۸
چرا«حمادشیبانی» آزادشد؟
سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیروزاعلام کردبدنبال آزادی «حمادشیبانی»عضوسازمان چریک های فدائی خلق ایران که چندی پیش به اتهام قاچاق اسلحه دستگیروپریشب به قیدضمانت آزادشده است،ازدادسرای انقلاب خواسته شده دلایل آزادی«حمادشیبانی»رابه سپاه پاسداران وملت ایران اعلام کند.
این سخنگوافزود:اگردادسرای انقلاب برای این آزادی دلیل قانع کننده وموجهی به ملت ایران وسپاه پاسداران نداشته باشد،بایدبیدرنگ دستوردستگیری مجدد «شیبانی»راصادرکند.
پاسپورتی که مُهرورودی نداشت!
روزنامه انقلاب اسلامی،۱۰تیرماه۱۳۵۸
جلوگیری ازمسافرت حجت الاسلام محمدمنتظری به لندن درفرودگاه مهرآباد:
خبرنگارانقلاب اسلامی ساعت۳۰/۱۱دقیقه دیروزشیخ محمد منتظری فرزندآیت الله منتظری به همراه۳۵نفردیگربرای پروازبه لندن به فرودگاه مهرآبادوارددند.درسالن ترانزیت به علت اینکه پاسپورت شیخ محمدمنتظری که دررژیم سابق بدون مجوز قانونی واردمملکت شده بود،مُهروردی به ایران رانداشت وهم چنین پاسپورت یکی ازهمراهان وی که دانشجواست بایستی قبلاتمدیدمی شد،مسئولین فرودگاه مانع پروازاین گروه شدند.چون که چمدان های این گروه قبلا درهواپیمابارشده بود،برج مراقبت پرواز جت۷۴۷هواپیماییP.L.Aرابه تاخیرانداخت،ولی پس ازپیاده کردن چمدان های این گروه هواپیمابه پروازخودادامه دادسایرهواپبماهانیزپروازعادی خودراانجام دادند.
درگفت وگویی که باخودمحمد منتظری وهمراهانش ومسئولین انتظامی فرودگاه به عمل آوردیم،شایعه حمله مسلحانه وجلوگیری ازپروازهواپیماهاراتکذیب کردند.با تماس هایی که تاساعت۲۳دی شب باوزارت امورخارجه وسایرمقامات مسئول مملکتی گرفته شده بودنتیجه ای حاصل نگردید.دراین ساعت فرمانده عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که برای حل وفصل موضوع به فرودگاه آمده بوداظهار داشت:ترتیبی می دهدکه فردا(امروز)این گروه بااولین پرواز مسافرت خودراانجام دهد.
سرانجام درساعت۴۰و۱۰دقیقه صبح امروزبعدازمشاجرات فراوان بین این گروه و مسئولین انتظامات فرودگاه،بایک هواپیمای سوری عازم لندن شدند.
روزنامه انقلاب اسلامی:
بااینکه این گروه پاسپورت های خودرا۵روزقبل ازسفربه مسئولین هواپیمایی ملی تحویل داده بودنددرمورداشکال پاسپورت گروه حجت الاسلام محمد منتظری به آنان اطلاع داده نشده بودوچندلحظه قبل ازپروازاشکالات پاسپورت رامطرح کردند.بر مسئولین هواپیمایی ملی است که برای جلوگیری ازاینگونه اتفاقات ورفاه حال مسافران درمورد پاسپورت هاچندروز قبل اقدامات لازم را به عمل آورند.
عباس غلام محمد؟؟
روزنامه خراسان،۱۱تیر ۱۳۵۸
لحظات اضطراب درفرودگاه مهرآباد
گروهی مسلح به فرودگاه مهرآبادحمله ور شدند.
فرزندآیت الله منتظری به اتفاق یک دانشجوبدون داشتن پاسپورت معتبر،ایران راترک کرد.
افرادمسلح،مسافران راازهواپیمابیرون کرده ومحمدمنتظری واصغرجمالی فردراروانه سوریه کردند.
ازخروج افرادمسلح ازکشوربوسیله مقامات مهرآبادجلوگیری شد.
آقای مهندس صباغیان،وزیرکشور،شب گذشته دریک گفت وگوی تلفنی به خبرگزاری پارس گفت:طبق اطلاع پلیس فردوگاه مهرآبادبعدازظهرروزگذشته دوتن بنام های محمدمنتظری واصغرجمالی فرد،شغل دانشجوکه گذرنامه آنان تمدیدنشده بودواجازه خروج ازکشوررانداشتندبازورقصدخروج ازکشورراباهواپیمای یکی ازشرکت های هوایی به قصدلندن داشتندکه افسران گذرنامه مانع خروج آنان شدند.ازآنجایی که افرادنامبرده اثاثیه خودرابه هواپیمابرده بودند،بعدازمدتی ناگهان عده ای مسلح از همراهان نامبردگان به محوطه باندپروازحمله ورشده وبااسلحه مانع پرواز هواپیما شدندوخواستاربازگرداندن اثاثیه وخروج ازکشورشدند.
سروان علی اکبرعلوی(رئیس کلانتری فرودگاه مهرآباد)گفت:
افرادمسلح پس ازحمله به محوطه سالن ترانزیت،ازخروج مسافران وسوارشدن آنان به هواپیماجلوگیری کردند.
وی افزود:این گروه هم چنین باگماردن دومامورمسلح درمقابل درب وروری سالن کلانتری هواپیمایی،ازورودمسافرینی که قصدداشتندبلیط خودرا تحویل دهندجلوگیری می کردند.
سروان علی اکبرعلوی هم چنین گفت:
گروه مسلح بااتومبیل به محوطه باندفرودگاه رفتندوازپروازهواپیمای پاکستانی جلوگیری کردند.آنان باتهدیدخلبان راوادارکردندموتورهای هواپیماراخاموش کنند.
محمدمنتظری درگفت و گوی باخبرنگارخبرگزاری پارس گفت:
وقتی دررژیم گذشته ازایران فراری شدم،گذرنامه وشناسنامه ام ازبین رفت.به همین خاطرپاسپورت بحرینی بنام«عباس غلام محمد»گرفتم.ودرزمان نخست وزیری بختیار ازمرزخسروی به ایران بازگشتم.وی گفت مادرمورد گذرنامه های خوددیشب با وزارت خارجه تماس گرفتیم وتصمیم داریم که بااولین هواپیماازایران خارج شویم.
درپی تماس خبرنگارمابادفترحضرت آیت الله منتظری،ایشان اظهارداشتند:دراین زمینه اطلاع دقیقی ندارم وتاکنون گزارش موثقی بدست اینجانب نرسیده است.
دیروزمهندس والی سرپرست سازمان هواپیمایی ملی ایران جزییات این ماجرارابه این شرح اعلام کرد:
پریروز،حدودساعت۲بعدازظهردونفر بنام های آقای«عباس غلام محمد»فرزندآیت الله منتظری وآقای اصغرجمالی فردکه دانشجوبودند،به ترمینال شماره۴فرودگاه مهرآباد مراجعه کردندوقصدمسافرت به لندن باهواپیمای ۷۴۷پاکستانی را داشتند،منتهاچون اینهاپاسپورتشان تمدیدنشده بوداین بودکه افسران گذرنامه ازخروج آنهاجلوگیری کردند وچون یک عده ای مسلح بااین آقایان همراه بودندمختصری درگیری ایجادشدو بالمال مجبورمی شونداثاثیه خودشان راکه به هواپیماداده بودند،پس بگیرند.ازآن لحظه به بعدآنهاترمینال راترک کردندویک مقدارباعث ناراحتی شدند ومابخاطراینکه درگیری نیایدبه پلیس وعوامل دیگردستوردادیم که هیچگونه ایجادناراحتی نکنندوبا آنهامقابله ننمایند.
حدودساعت۸/۵شب گذشته این موضوع ادامه داشت وبعدازآن هواپیماهابه پرواز خودشان ادامه دادند.منتهاباکمی تاخیر.بخاطراینکه آنهامانع پروازهامی شدندو مسافرین راتهدیدمی کردندکه ازترمینال خارج شوندوشب گذشته آنهادرفرودگاه بودند وآنروز(دیروز)صبح قصدخروج ازایران ومسافرت به دمشق پایتخت سوریه راداشتندکه بایک هواپیمای سوری به دمشق بروند.
مجددا افسرگذرنامه پاسپورت هایشان راچک نکردومُهرخروجی نزد،ولی آقایان متاسفانه بافشارآوردن به عواملی که درفرودگاه مشغول کاربودند،داخل هواپیما شدند.لذاماکه اجازه نداشتیم اجازه خروج آنهارابدهیم بالمال اینهادرداخل هواپیما نشستندومسافرین پیاده شدند.
حدودساعت۵/۱۰بودکه هواپیمامجددااجازه پروازگرفت وباتماسی که مابامقامات مملکتی گرفته شد،به هرحال اینهابدون مُهرخروجی ازکشوربطرف دمشق حرکت کردندواکنون ترمینال آماده است وهیچگونه حادثه دیگری رخ نداده وآن افرادی هم که بااین آقایان بودند،ترمینال راترک کردند.
گروهی مخصوص بودند.مربوط به خودشان که ازجوانان پرشورمتشکل بودند،ولی متاسفانه به مقررات توجهی نداشتندواینهادرهفته های قبل هم سابقه ای درهمین موردداشتندکه می خواستندبه لیبی بروند.آن موقع هم شب را درفرودگاه متحصن شدندوآن وضع را بوجودآوردند…
تحقق حکومت عدل اسلامی!!
روزنامه انقلاب اسلامی،۱۱تیرماه۱۳۵۸
بیانیه آیت الله منتظری:بدین وسیله به اطلاع عموم برادران وخواهران اسلامی می رسانداینجانب ازحادثه فروردگاه تهران هیچ گونه اطلاعی نداشته واصولا چنین حوادثی راکه نقض صریح قوانین دولتی است محکوم می کنم.بدیهی است درهمه شرایط بایدتمام مرزهای زمینی وهوایی کشوردقیقاکنترل ومقررات دخول وخروج عملی شود.ازاینکه درحادثه فرودگاه فرزنداینجانب محمدعلی منتظری شرکت داشته متاسفم ومتذکرمی شودکه نامبرده اصولادرکارهای خودبااینجانب مشورت نمی کند.و لذامسئولیت تمام کارهای اوفقط باخودش متوجه خواهدبود.البته اودراثرحساسیت زیادازاوضاع نابسامان کشورکه لازمه هرانقلابی وتحولی است،ناراحت است ورنج می برد،این جانب ازتمام مسافرین ومسئولین محترم وپاسداران عزیزی که دراین حادثه باآگاهی وصبرانقلابی خودان مانع بروزحوادث تلخ ودردناک شده اند،تقدیرو تشکرمی کنم.ویادآورمی شوددرجامعه ای که حکومت عدل اسلامی درحال تحقیق است انتظاری جزحکومت ضوابط برروابط وپیاده کردن دقیق تمام قوانین وموازین اسلامی بدون رعایت هیچ گونه رابطه ونسبتی نمی رود…»
بازوراسلحه
روزنامه آیندگان،۱۲تیر۱۳۵۸
یک تقاضاازآیت الله منتظری:حضرت آیت الله منتظری!
ضمن عرض سلام ودرودبیکران بروان پاک شهدای اسلام؛فرزنددلبندتان سه بارنظام فرودگاه مهرآبادرابهم زده ودست رآخربازوراسلحه ازکشوربطورغیرقانونی خروج نموده است.لطفادراین موردتوضیح بیشتربدهید.چون عمل فرزندشما سرمشقی است برای سایرین.بااحترام ص-ع-ز.رونوشت:به:نخست وزیری،کیهان،اطلاعات،آیندگان، جمهوری اسلامی.
مسئولیت پای خودش است
روزنامه آیندگان،۱۲تیر۱۳۵۸
حادثه فرودگاه مهرآبادرامحکوم می کنم.
خنثی شدن توطئه های راست وچپ راازخداوندبزرگ خواهانم.
آیت الله منتظری باانتشاراطلاعیه ای پیرامون حادثه فرودگاه،ضمن تقبیح این حادثه، خواستارحاکمیت ضوابط برروابط شد.
متن اطلاعیه به شرح زیراست:
بسمه تعالی:بدین وسیله به اطلاع عموم برادران وخواهران اسلامی می رساند اینجانب ازحادثه فرودگاه اطلاعی نداشتم واصولا چنین حوادثی راکه نقض صریح قوانین دولت اسلامی است محکوم می کنم.بدیهی است درهمه شرایط بایدتمام مرزهای زمینی وهوایی کشور دقیقاکنترل ومقررات دخول وخروج عملی شود. ازاینکه درحادثه فرودگاه که فرزنداینجانب محمدمنتظری شرکت داشته متاسفم ومتذکرمی شوم که نامبرده اصولادرکارهای خودبااینجانب مشورت نمی کند.ولذامسئولیت تمام کارهای اوفقط به خودش متوجه خواهدبود.البته دراثرحساسیت زیادازاوضاع نابسامان کشورکه لازمه هرانقلاب وتحولی است ناراحت است ورنج می برد.اینجانب ازتمام مسافرین ومسئولین محترم وپاسداران عزیزی که دراین حادثه باآگاهی وصبرانقلابی خودشان مانع بروزحوادث تلخ ودردناک شده اند،تقدیروتشکرمی کنم.ویادآوری می شوم درجامعه ای که حکومت عدل اسلامی درحال تحقق است انتظاری جزحکومت ضوابط برروابط وپیاده کردن تمام قوانین وموازین اسلامی بدون رعایت هیچگونه رابط ونسبتی می رود.درخاتمه پیشرفت انقلاب کبیراسلامی به رهبری آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی وخنثی شدن تمام توطئه های عوامل راست وچپ راازخدای بزرگ خواهانم.والسلام علی جمیع اخوان المسلمین.حسینعلی منتظری.
بایدمحاکمه انقلابی شوند
روزنامه آیندگان،۱۳تیر۱۳۵۸
گروهی ازبازاریان تهران درنامه ای به آیت الله خمینی ونخست وزیرتاکیدکرده اند محمدمنتظری وهمراهانش بایدمحاکمه انقلابی شوند.
تهران خبرگزاری پارس:گروهی ازبازاریان تهران امروز درنامه ای به حضرت آیت الله العظمی امام خمینی حادثه فرودگاه مهرآبادرابشدت محکوم کردند.دراین نامه ازدستگاه هاومقامات مسئول کشورخواسته شده است«محمدمنتظری»و همکاران حادثه آفرینش به کشوربازگردانده شوندوبرای عبرت دیگران محاکمه ومجازات شوند.درنامه بازاریان که به امضای حدود۲۰۰تن ازبازاریان تهران رسیده ورونوشت آنرا برای حضرت آیت اله العظمی روحانی،نخست وزیری ودادستان کل انقلاب وخبرگزاری پارس فرستاده شده است،تاکیدشده است که«محمد منتظری»وهمراهانش باید محاکمه انقلابی شوندتابه این ترتیب درس عبرتی به خیانتکاران وآنهاکه به انقلاب مقدس اسلامی ایران پشت پاه می زنندداده شود.
شاید غرض هایی درجریان است
روزنامه انقلاب اسلامی،۱۳تیر۱۳۵۸
جریان واقعی حادثه ی فروردگاه مهرآباد:
حادثه ای که چندروزپیش درفروردگاه مهرآباد اتفاق افتادوباعث ایجادجنجال مسافرت آقای محمدمنتظری به لندن گردیدمارابرآن داشت که مروری مجددبرچگونگی این حادثه نموده ودراین رابطه بااکثرکسانی که به نحوی دراین واقعه حضورداشتندگفت وگوکنیم.تابدین وسیله خوانندگان روزنامه بتوانند درجریان نظرات مختلف دراین مورد قرارگیرندوخوددرباره آنچه درفروردگاه مهرآبادگذشته قضاوت کنند:
درتماسی که بایکی ازمسئولین شرکت هواپیمایی P.L.Aگرفته شد،وی گفت:
آقای«منتظری»درتاریخ(پنج روزقبل ازپرواز)تعداد۵بلیط برای سفر به لندن تهیه کرده بودوگذرنامه همراهانشان راتحویل شرکتP.L.Aداده بودندوقراربودکه درروزیکشنبه دهم تیرماه یکساعت قبل ازپروازدرفروردگاه مهرآبادحاضرباشند.روزپروازبه مدیرشرکت P.L.A که روی باندوکنارهواپیمابودخبررسیدکه ازسوارشدن«محمدمنتظری»و همراهان شان به هواپیماجلوگیری به عمل آمده است.واونیزسعی می کندازخروج دیگرمسافران ازسالن ترانزیت جلوگیری کند.مدیرشرکت برای آگاهی ازواقعه به سالن انتظاررجوع کرده وازآقای«محمدمنتظری»علت رامی پرسد.«منتظری»پاسخ می دهد که اداره گذرنامه اجازه خروج برای آنان صادرنمی کند.این سوال اضافه کردباتوجه به اینکه آنان۵روزپیش پاسپورتشان راداده بودنداین ممانعت درروزپروازبرای ماغیرمنتظره بودوبعدازاینکه آقای«منتظری»ازپروازباهواپیمای شرکت مامایوس شد درخواست کرد چمدان هایش راتحویل بگیردولی چمدان هادرهواپیمابارگیری شده بودند.مابه اوگفتیم چمدان هایت رابه لندن می بریم.اوجواب دادخیرچمدان هایم را همین جا می خواهم. اگرآنهاراتحویل ندهیدنخواهیم گذاشت هواپیماپروازکند.ولی هواپیما حرکت کرده بودو آماده رفتن به بانداصلی برای پروازمی شد.ماباسرپرست هواپیمایی کشورتماس گرفتم وآنهاازطریق برج مراقبت به هواپیمادستوربازگشت دادند.هواپیمادورزدوپارک کردوماباچندنفرازهمراهان آقای محمدمنتظری به داخل هواپیمارفتیم آنهاچمدان هارا شناسایی کردندوتحویل گرفتنددرتمام این مدت هیچگونه تهدیدویادخالت مسلحانه ای نه درباندفرودگاه ونه درسالن ترانزیت انجام نشدوفقط یکباریک مشاجره لفظی بین مدیرشرکت وآقای محمدمنتظری درگرفت.بعدازاین جریان هواپیمابا۴۰دقیقه تاخیرتهران رابه سوی لندن ترک کرد.درتماسی که بادفتر دکترچمران درنخست وزیری گرفته شد.آقای کیانی درجواب خبرنگارمادرموردواقعه فرودگاه مهرآبادگفت:گذرنامه آقای محمدمنتظری بحرینی بوده ومدت آن نیزگذشته بودوهرکس که می خواهداز کشورخارج شودمقدماتی رابایدبگذراندبایدبلیطی بخرد وگذرنامه اش راهم بدهدکه چک شودومراحل قانونی اش طی گردد.ولی درموردآقای منتظری هیچکدام ازاین کارهاانجام نشدومثل این می ماندکه من یک گذرنامه ایتالیایی بردارم وبروم درهواپیما بنشینم وبگویم می خواهم بروم خارج.بایدقوانین مملکت راهم رعایت کرد.
خبرنگارپرسید:می گویندکه گذرنامه هایشان رابه شرکت تحویل داده بودند؟
آقای کیانی ازدفتردکترچمران گفت:نخیرنداده بودند.ایشان می بایست لااقل ۳یا۴روزقبل گذرنامه شان رامی دادندوبلیطی تهیه می کردندوبلیط شان بایدچک می شد علاوه براین،مهلت گذرنامه شان تمام شده بود.اینهاهیچکدام مشکلی نبودوبا مسالمت حل می شد.آن شخص ایرانی است وشناخته شده،ایشان می توانند گذرنامه ایرانی بگیرند.
خبرنگارتاکیدکردبه نظرشمااین گروه گذزنامه شان به شرکت هواپیماییP.L.Aداده بودندکه به نخست وزیری بفرستند؟
ایشان جواب دادندکه نه خیرنداده بودند.
درموردمسافربعدی«ابوحنیف»سوال شد؟
آقای کیانی توضیح دادکه ایشان اصلا دانشجوبودندوبرای سفردانشجویان بخارج از کشورمقرراتی وجودارد.ایشان خدمت سربازی نکرده بودندوبایدتعهدنامه ای می دادندکه به ایران مراجعت کنند.
خبرنگارپرسیدیعنی شمامی گوئیدکه این هاحتی بلیط هم نخریدنه بودند؟
وی پاسخ داد:والله من اطلاعی ندارم که بری پرواز اولشان بلیط خریده بودندیانه،ولی برای پروازدومشان همینطوری رفتندو…تازه اگر بلیط خریده باشندمساله نیست.
دراین وقت خبرنگارپرسید:اگربلیط بخرندبایدپاسپورت هاراتحویل بدهند؟
آقای کیانی باکمی مکث جواب داد:پاسپورت رامی توانندباتقبل خودشان لابد ندهند. نمی دانم من اطلاع ندارم.که برای پرواز(پروازدوم)بلیط خریده بودندیانخریده بودند.و ضمنامسئولین گذرنامه هواپیمایی ملی بایدگذرنامه کسانی که می خواهندازمملکت خارج شوندچک کنند.مسئولین گذرنامه وپلیس فرودگاه اظهارداشتندکه این گذرنامه هاقانونی نیستند.یعنی اجازه خروج نگرفته اندوقبلا گذرنامه هایشان رانداده اند. بنابراین قوانین مملکتی اجازه خروج به این افرادرانمی دهد.واداره گذرنامه وظیفه اش جلوگیری ازخروج افرادی است که این گذرنامه هارادارند.آنهااین کرکردندواینهاتفنگ برداشتند.
سپس خبرنگارمادررابطه باابوحنیف(دانشجو)پرسیدمساله نظام وظیفه برای یک دانشجویی که درخارج کشورتحصیل می کندوگذرنامه دانشجویی داردمطرح نیست؟
آقای کیانی پاسخ داد:شماداریداشتباه می کنید.دانشجوی ایرانی که درخارج از کشورتحصیل می کندیک گذرنامه دانشجویی دارد.ولی کسانی که درایران تحصیل می کنندبرای خروج ازکشوربایدیک اجازه مخصوص داشته باشدواین متفاوت است با گذرنامه دانشجویان ایرانی که درخارج کشورتحصیل می کنندوفرق دارد.با دانشجویانی که درداخل تحصیل می کنند.
خبرنگارپرسیدمنظورتان این است که ایشان درداخل کشورتحصیل می کنند؟
وی پاسخ داد:بله.
خبرنگارپرسیددرکدام دانشگاه تحصیل می کند؟
پاسخ شنید:این رادیگرنمی دانم.
روزنامه انقلاب اسلامی:
آقای«ابوحنیف»دانشجوی دانشگاه کلن می باشد ودرایران اشتغال به تحصیل ندارد.
برادر(ابو)شریف،فرمانده کل عملیات سپاه پاسداران انقلاب که درمصاحبه اختصاصی باخبرنگارماشرکت کرده بوددررابطه باحادثه فرودگاه مهرآباداظهارداشت:
لطفامشروح اتفاقاتی که دررابطه با«محمدمنتظری»به لندن درفرودگاه مهرآبادرخ داده است رابیان کنید؟
من دردفترمرکزی عملیات سپاه عشرت آبادبودم که ازطرف دادستانی کل انقلاب آقای «لاهوتی»تلفن می شودکه گویادرفرودگاه مهرآباددرگیری هایی بوجودآمده است و اشکالاتی درحرکت هواپیمااست.وشمانیرویی رابه آنجااعزام کنید.البته قبلاهم از طرف دولت راجع به همین موضوع تلفن شده بود.بلافاصله ماعده ای رابرای اعزام به فرودگاه بسیج کردیم.مجدداآقای«هادوی»تلفن کردندکه شما نیروی زیادی نبرید. بلکه مساله رابطورمسالمت آمیزحل کنید.بنابراین ماتعدادراتقلیل دادیم و۵۰نفررابه ۱۵نفرمسلح رساندیم وساعت ۵/۸یا۹به فرودگاه رسیدیم…گروگانی درکارنبود.
برادر«شریف»درموردماجرای گروگان گرفتن اظهارداشت:
که ماجرای شخصی که ادعامی شدگروگان گرفته انددروغ است.ماجرابه این شکل است که شخصی که قبلادردربارکارمی کرده است درفرودگاه دیده می شودوچون محمدمنتظری اوراشناسایی کرده بود،دستگیرش می کنندکه به داگاه بفرستندتاپس ازتحقیق،اگرجرمی داشته باشدمحاکمه شودومن بلافاصله ازآقای«منتظری»آن شخص راتحویل گرفتم.وبه پادگان عشرت آبادفرستادم تاتحقیقاتی راپیرامون اتهام وی انجام دهیم.که اگرمجرم بودتوقیف شودواگرنبودآزادگرددواین موضوع به صورت مساله گروگان گرفتن مطرح شده است.درصورتی که مساله گروگان نبوده،بلکه مساله تعقیب یک درباری بوده است.
بعدازاینکه ماآقای منتظری راقانع کردیم که پروازدیگری نیزهست،ایشان موافقت کردندکه صبح بااولین پروازبه مقصدلندن حرکت کندوچون وقت کم بودحاضرنشدکه به منزل برود.
ماجرای افرادمسلح:
افرادمسلحی که باآقای منتظری به فرودگاه آمده بودندمحافظان ایشان بودندکه همیشه اوراهمراهی می کنند.برخلاف آنچه شایع کرده اندبرای اشغال فرودگاه نیامده بودند.تاساعت۵/۱ماآنجاماندیم.ایشان هم اصرارداشتندبرای اینکه به هواپیما زودتربرسندشب رادرفرودگاه بمانند.ساعت۵/۶صبح درفرودگاه حاضرشدیم واز نمایندگان سپاه پاسداران مستقردرآنجاخواستیم که وسایل سفرایشان راآماده کنند. بلیط شان راتغییردهندتابااولین پروازمسافرت کند.اولین پروازصبح مربوط به شرکت هواپیمایی سوریه بودکه بطرف دمشق حرکت می کرد.این شرکت موافقت کردکه بلیط های آقایان راکه به مقصدلندن بودبه سوریه تبدیل کندوآنهابه مسافرت بروند. ناگفته نماندکه پلیس گذرنامه بازبارفتن این آقایان مخالفت می کرد.
نظردولت:
مابادولت وباآقای«هادوی»دادستان کل انقلاب تماس گرفتیم.آقای هادوی اظهارنظری نکردندوگفتندکه نظر،نظردولت است ودولت نظرش چیست؟دولت هم دراین مساله مانده بود؛که بازلازم به یادآوری است که ازطرف دولت یکباردستوراجازه خروج آنها داده شده بودوباردیگردستورآمده بودکه نگذاریدآنهابروندوهمانطوری که دادستان انقلاب سفارش کرده بودسعی کردیم که مساله مسالمت آمیزحل شود.وحلش هم ازاین قراربودکه این آقایان بروندورفتن این آقایان هم چندان خلاف قانون نبود.چون یکی گذرنامه ایرانی داشت وخروجی هم داشت منتهاپاسپورت بحرینی هم که دخولی نداشت،علتش این بودکه آقای منتظری وقتی که باپدرش آیت الله منتظری ازخارج به ایران می آیندفرودگاه نظمی نداشت لذابه آن دخولی نزده اندوحالاکه می خواهدخارج شودپاسپورتش به علت نبودن ماموردرآن زمان دخولی ندارد؛بنابراین خلافی نبوده است.مهم ترازآن باتوجه به اینکه ماالان اطلاع داریم که هزاران نفرازمرزهای کشوربدون گذرنامه خارج می شوند.دکتربختیارخارج شده است.عمال ساواک خارج شده اند.مرزهابازاست.حالاخارج شدن یک نفرهم چندان ضرری به مملکت نمی رساندوازآن طرف قضیه هم بنگریم اگرمامی خواستیم آنهارااذیت کنیم درفرودگاه متحصن می شدند.عده ای مسلح هم همراهشان بودند.بنابراین مشکلات ایجادمی شدکه منجربه بسته شدن فرودگاه می گشت.این است که به دولت گفتیم برای جلوگیری ازدرگیری وبرای جلوگیری ازبسته شدن فرودگاه وبرای پیشگیری ازبروز حادثه صلاح براین است که اجازه خروج به آنهابدهند.دولت هم این مساله رابررسی کردوبعدازتلفن های مجددی که شدبه این نتیجه رسیدندکه رفتن آقایان راه صوابی است.دولت دستوردادوبادستوردولت آقایان رفتند.حمله ی مسلحانه ای وجودنداشته است.
درروزنامه های صبح وعصرآنروزورادیوتلویزیون مساله حمله به باندفرودگاه وحمله به سالن ترانزیت گروگان گرفتن هواپیماوحمله مسلحانه به خودهواپیمامطرح شده است وآنهاراباتیترهای بسیاردرشت نوشته اند.شماکه دراین جریان بودیدواقعیت مساله ذکرشده را تاچه حدمی دانید؟
این اخبارازنظربنده کاملابی اساس است.برای اینکه همانگونه که مامشاهده کردیم نه حمله مسلحانه ای وجودداشته است ونه باندی تعطیل شده ونه هواپیمایی به گروگان گرفته شده ونه مسافری.شاید غرض هایی درجریان است.
هدف پاره ای ازروزنامه هاورادیووتلویزیون ازبزرگ کردن این مساله به نظرشما چه بوده است؟
معمولاروزنامه هاچون مطلب ندارندبرای پرکردن روزنامه هایشان سعی می کنند بعضی ازمسائل خیلی کوچک رابزرگ کنند.این یک طرف قضیه است.ممکن است طرف دیگر قضیه این باشدکه شایدغرض هایی درجریان است که مثلا یکی رامتهم بکنندوبه کسی ضربه سیاسی بزنند.
برای کسب اطلاع بیشتر بادفترمهندس«والی»رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تماس گرفتیم وآقای«مفتخریمکارشناس ایمنی ماموردردفترزمینی ریاست کل ازدفتر ایشان به سوالات خبرنگارماپاسخ داد.
نظرشماراجع به وقایع فرودگاه دررابطه باسفرآقای منتظری چیست؟
والله ما عین مطالب رابه روزنامه کیهان واطلاعات دادیم حالامن نمی دانم شماچه اطلاعاتی علاوه برآنهامی خواهید؟
گذرنامه«منتظری»و«ابوحنیف»چه اشکالاتی داشت؟
والله من نمی توانم درست جواب تان رابدهم چون می دانم که درجریان نبوده ام اگر به شما بگویم چون دررابطه باروزنامه است می ترسم که اشکالاتی پیش بیاید.اگر اجازه می دهیدماباآقای مهندس«والی»صحبت کنم وبعدبه شمااطلاع دهیم.
…وسپس آقای مهندس«والی»بادفترروزنامه تماس گرفتندوخبرنگارماپرسید آیابستن فرودگاه حقیقت دارد؟
نه خیر.به آن شکل نبوده است.مااگر می خواستیم همان شب جلوی آنهارابگیریم برای مان کارساده ای بود.یعنی چیزی نبودکه نتوانیم ازپس هفت،هشت نفربر بیائیم.حتی درخودبانداینکه درباندآمدندوباندرابستندهمه اش بی خودی است برای اینکه آنها قدرت آن کارراندارند.
خبرنگار:یعنی حمله به هواپیماصحت نداشته است؟
مهندس«والی»نخیر.نه خیر.این هامسائل راخیلی بی خودی بزرگ کردند.یکی دوسه نفری توی باند ریختندخوب روزقبلش جلوی هواپیمای پاکستانی راهم گرفتندوبه آن صورت که باندراببندندنبود.
خبرنگار:اگربلیط گرفته بودندچطورگذرنامه هایشان را به شرکت فروشنده بلیط ندادند؟
خوب هرکس می تواندبرودبلیط بگیرد..
خبرنگارپرسید:ولی باید گذرنامه اش راتحویل دهد؟
مهندس والی:
نه خیر.مقرراتی که هم امروزهم روزنامه نوشته بودموقعی که می بودبلیط بگیرندو گذرنامه اش راموقعی که می خواهدبرودارز بگیردازبانک.همین الان امروزودیروزاست که این طوری شده.الان بانک پاسپورت رامی گیردوارزمی دهدوپاسپورت رابه آژانس می دهد.برخلاف سابق که بلیط رامی گرفتندپاسپورت رابه آژانس می دادندبه گذرنامه وموقعی که می خواست سوارشودبایدپاسپورت راپس می گرفت!واین عمل راهم انجام نداده بود.موقعی که می گویندپنج روزقبل پاسپورت رابدهیدبه مهرآبادمی گویندآقااین ممنوع الخروج هست یانیست؟مُهرش را می زنندوموقعی که بلیط اش را می دهدومی خواهدسوارشودپاسپورتش رامی دهداین عمل انجام نشده بود.
خبرنگار:
پلیس فرودگاه دخالت نکرد؟
مهندس والی:
نخیر.پلیس فرودگاه دخالتی نداشت.
خبرنگار:پس همه کارهاراپاسداران کردند؟
مهندس والی:پاسداران هم نبودندوآنهاهم البته فقط بصورت میانجی عمل کردند و دخالت حضوری نمی کردندومن خودم به آنهاگفتم.
خبرنگار:آیادستوراین عدم دخالت ازطرف نخست وزیری صادرشده بود؟
وی جواب داد:
نه خیر.منظورنخست وزیری این بودکه مباداعملی شودمنجربه اصطکاک گردد.و موقعی که می پرسیم نخست وزیری بما می گفت که آقامقرراتی داردو بایدآنرا عمل کرد…درخاتمه وی به روزنامه هایی که خبرمزبوررابزرگ کرده بودندانتقادکردواز آنهاخواست که من بعددردرج اخباردقت بیشتری نمایند.
آقای«احمدعاروض»سرپرست هواپیمایی سوریه دریک مصاحبه اختصاصی با خبرنگارانقلاب اسلامی درموردحادثه روزدوشنبه فرودگاه مهرآباداظهارداشت:
هیچیک از۵نفراسلحه سردوگرم همراه نداشتند.باید بگویم اصولاآنچه که درفرودگاه مهرآباداتفاق افتادخیلی کوچکترازآن است که درروزنامه هاعنوان شد.ساعت۷صبح روزدوشنبه بودکه ماموران فرودگاه بمامراجعه نمودندوازماخواستندبرای مسافرت ۵نفر به دمشق به آنهاکمک کنیم وپرسیدندآیاجای خالی درهواپیما برای۵نفردارید؟ما جواب دادیم به۷۱نفربلیط فروخته ایم که۶نفرمراجعه ننموده اند.بنابراین می توانیم این۵مسافرشمارانیزبه سوریه ببریم.ماموران بلیط های این۵نفررابمانشان دادندکه همان روزازهواپیمایی ملی خریداری شده بود.این بلیط هابه نام های«محمد عباسی»،«محمدآخوندی»،«حمابی فرد»،«حسین کاظمی»و«حمام جی» ازتهران به دمشق صادرشده بود.مااین مسافران رانمی شناختیم نمی دانستیم چه شغل و مقامی دارند.مراحل کنترل قبل ازپروازشدومسافران پس ازکنترل کامل واردهواپیما شدند.هیچ یک ازاین۵نفراسلحه سردوگرم همراه نداشتند.پس از سوارشدن تمام مسافران وانجام تمام مراحل لازم درهواپیمابسته شد.ومااشاره کردیم که پلکان از هواپیما دورشود.اینکارانجام شد.وهواپیماآماده پروازگردیددراین هنگام مسئولین فرودگاه اعلام کردندکه هواپیماپروازنکند.می نمی دانستیم جریان از این قراراست.من به خلبان اشاره کردم که صبرکندپس ازده دقیقه خلبان برج مراقبت تماس برقرارکردواز چگونگی جریان پرسید،به اوگفتندشماهواپیمارادرحالت STANDBYنگهدارومنتظرباش. خلبان ازمن می خواست بامسئولین فرودگاه دراین زمینه صحبت کنم.من برای اینکاربه ترمینال۴رفتم.درآنجاباگروهی ازمسئولین فرودگاه مواجه شدم که مشغول بحث وگفت وگوبودند.ازافرادمسئول فرودگاه راجع به دلیل این وضعیت سوال کردم.پاسخ دادندچندمسافردرهواپیماشما(شرکت سوریه)سوار هستندکه اجازه خروج ندارند.ودولت ایران علاقه نداردکه این افرادازاین خارج شوند.پرسیدم چه کسانی هستند؟جواب دادنداسم یکی ازآنها«محمدمنتظری»است.مابه لیست مسافرین خودمان مراجعه کردیم ولی هرچقدرگشتیم به نام«محمد منتظری» برنخوردیم.مانمی دانستیم این«محمدمنتظری»باچه نامی داردواردهواپیماشده است؟بلیط هاراتک تک چک کردیم ولی نشانی از«محمدمنتظری»نیافتیم!به علت گرمامسافران پیاده شدند.مجددابامسئولین فرودگاه صحبت کردیم ازآنان پرسیدیم اگر دولت ایران علاقه ای به خروج«محمد منتظری»نداردچگونه وی مراحل قانونی راپشت سرگذاشته وداخل هواپیما شده؟…درهرحال قرارشدکه آنهاازهواپیماپیاده شوندچند نفرازمسئولین فرودگاه داخل هواپیماشدندوازآنان خواستندپیاده شوند.آنان ازانجام این امرخودداری کردندنه چون داخل هواپیماگرم بود.کلیه مسافرین به غیراازآن۵نفرپیاده شدند.دراین جابایدبگویم که اصلامسئله گروگان گیری وجودنداشته وکسی بااسلحه واردهواپیمانشده بودکه بتواندفردیاافرادی راگروگان بگیرد.بالاخره پس ازمشورت با سفارت سوریه ووزارت امورخارجه ایران وپس از۵/۲ساعت تاخیرودرحدودساعت۱۱این هواپیمابه سوی دمشق پرواز کرد.برخلاف آنچه که شایع است خلبان هواپیماشکایتی ازاین افرادبه مقامی نکرده وهمان خلبان روزبعد۸۴مسافرراازدمشق بایک پرواز به ایران آورد.دولت سوریه نیزدرمورداین افردچون بلیط وگذرنامه قانونی دارندتصمیم فوق العاده ای اتخاذ نخواهدکرد.
سرانجام درساعت۴۰و۱۰دقیقه صبح امروزبعدازمشاجرات فراوان بین این گروه ومسئولین انتظامات فرودگاه بایک هواپیمای سوری عازم لندن شدند.
روزنامه انقلاب اسلامی:
بااینکه این گروه پاسپورت های خورا۵روز قبل ازسفر به مسئولین هواپیمایی تحویل داده بودنددرمورد اشکال پاسپورت گروه،حجت الاسلام محمد منتظری به آنا اطلاع داده نشده بودوچندلحظه قبل از پروازاشکالات پاسپورت رامطرح کردند،برمسئولین هواپیمایی ملی است که برای جلوگیری ازاینگونه اتفاقات ورفاه حال مسافران درمورد پاسپورت ها چندروزقبل اقدامات لازم را به عمل آورند.
درس عبرتی برای جنایتکاران؟!
روزنامه خراسان۱۴تیرماه۱۳۵۸،ش۸۶۸۹
نامه بازاریان تهران به امام خمینی:
محمدمنتظری وهمراهانش بایدمحاکمه انقلابی شوند.
تهران خبرگزاری پارس:گروهی ازبازاریان تهران درنامه ای به حضورآیت الله العظمی امام خمینی حادثه گروگانگیری درفرودگاه مهرآبادرابشدت محکوم کردند.دراین نامه از دستگاه هاومقام های مسئول کشورخواسته شده است:محمد منتظری وهمکاران حادثه آفرینش به کشوربازگردانده شوندوبرای عبرت دیگران محاکمه ومجازات شوند. درنامه بازاریان که به امضای حدود۲۰۰تن ازبازاریان تهران رسیده است ورونوشت آن برای حضرت آیت الله العظمی روحانی،نخست وزیری ودادستان کل انقلاب وخبرگزاری پارس فرستاده شده تاکید شده است:که محمدمنتظری وهمراهنش بایدمحاکمه انقلابی شوندتابه این ترتیب درس عبرت به جنایتکاران وآنهایی که به انقلاب مقدس اسلامی ایران پشت پای می زنند،داده شود.
دستوربازداشت
روزنامه آیندگان،۱۶تیر۱۳۵۸
مهدی بازرگان دستور بازداشت منتظری راصادرکرد.
رهبران لیبی رسمامحمدمنتظری راپذیرفتند.
اعلامیه مشترکی ازسوی کنگره عمومی خلق جماهیرلیبی ومحمدمنتظری به نماینگی حزب جمهوری اسلامی ایران انتشاریافت.
دبیرکل خلق جماهیرروزپنج شنبه شیخ محمدمنتظری عضوکمیته مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران وپسرآیت الله منتظری رابه حضورپذیرفتند.
شیخ محمدمنتظری که سه شنبه واردطرابلس شد انقلاب لیبی ورهبرآن قذافی رابرای حمایت شان ازمردم ایران بود.
شیخ محمدمنتظری روزپنج شنبه درجریان یک کنفرانس مطبوعاتی اظهارداشت:
روابط بین طرابلس وتهران برادرانه وابدی وفعالانه است.وی حمایت انقلاب ایران ازنبردبرحق مردم فلسطین دوباره تاکیدکردو…
…شیخ محمدمنتظری ازسوم تاششم ژوئیه ازجماهیرلیبی دیدن کردوباچندین رهبرلیبیایی ملاقات کرد.درهمین حال مشاورنخست وزیرایران درامورسیاسی وسخنگوی دولت روزپنج شنبه اعلام کردکه مهندس بازرگان به محض اطلاع ازحادثه ناگوارفرودگاه مهرآباددستورتوقیف وجلب منتظری راصادرکرد.
اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل انقلاب
روزنامه انقلاب اسلامی،۱۷تیرماه۱۳۵۸
اطلاعیه دادستانی کل انقلاب درموردبازداشت محمد منتظری:
اخیرااخباری درروزنامه هاوهم چنین ازصدای جمهوری اسلامی راجع به سفرمحمدمنتظری منعکس شده وازصدای جمهوری اسلامی هم دستوربازداشت نامبرده رااعلام کرده اند.لازم است متذکرشودتابه جرائم دردادسرای انقلاب جمهوری اسلامی رسیدگی نشوددرج آگهی واعلام نظرموجه نیست.دراین موردپرونده ای تشکیل شده که پس ازتکمیل،اعلام نظرخواهدشدوبه اطلاع ملت شریف ومسلمان ایران خواهدرسید.
اخلال درتوسعه روابط فرانسه وایران
روزنامه آیندگان،۱۸تیر۱۳۵۸
محمدمنتظری:توسط عمال سیاوصهیونیسم درتوسعه روابط فرانسه-ایران اخلال می شود.
پاریس خبرگزاری فرانسه:شیخ محمدمنتظری عضوشورای مشورتی حزب جمهوری اسلامی ایران روزیکشنبه به خبرگزاری فرانسه اظهارداشت:
عمال صهیونسیم درایران هنوزنفوذدارندوآنهاهستندکه برخلاف تمایل آیت الله خمینی ومردم ایران درتوسعه فرانسه-ایران اخلال می کنند.
شیخ محمد منتظری شامگاه جمعه واردپاریس شد.
شیخ محمدمنتظری که یکی ازرهبران حزب جمهوری اسلامی است،سپس بشدت به آمریکاوصهیونیست هاحمله کردوآنهارامتهم کردکه درهمه جای دنیابین دولت ها، جنبش های سیاسی وحتی اشخاص ملی گراوترقی خواه بذرنفاق می پاشند.
شیخ محمدمنتظری درپایان تصریح کردحزب جمهوری اسلامی حزبی است که از آزادی دفاع می کند.بنابراین این حزب طرفدارتعدداحزاب ودشمن هرنوع دیکتاتوری زیرهرپوششی که فردراپنهان کند:اسلام،کمونیسم،ناسیونالیسم وغیره است.
آلت دست سازمان سیا
روزنامه آیندگان۲۴تیرماه۱۳۵۸
شیخ محمدمنتظری دولت ایران رابه همدستی باسیامتهم کرد:
بیروت،یونایتدپرس:شیخ محمدمنتظری یکی ازرهبران مذهبی ایران امروز(دیروز) در مصاحبه ای بابخش بین المللی روزنامه النهار،چهره های برجسته ی غیر نظامی دولت ایران رامتهم کردکه آلت دست سازمان سیاهستند.وی گفت: «مهدی بازرگان»نخست وزیر،و«یزدی»وزیرخارجه وسایرین اراده ی مستقلی ندارند، بلکه دراختیارعمال جاسوسی آمریکا وصهیونیسم هستند.
منتظری دیروز(پریروز)ازراه سوریه ازپاریس به لبنان رفت.زیراسفارت لبنان درپاریس از دادن ویزای ورودی به اوخودداری کرده بود.
منتظری درکنفرانس مطبوعاتی که پس ازورودش به بیروت ترتیب یافت،سازمان سیا رامتهم کردکه برای ضربه زدن به انقلاب درجناح های مختلف نفوذمی کند.
وی گفت:مراکزجاسوسی آمریکا وصهیونیست زیادی درایران وجودداردکه کوشش می کنندمیان ایران واعراب اختلاف بیندازند.
اشاره وی به ادعای آیت الله روحانی مبنی برمالکیت بحرینی وتغییرنام خلیج فارس بود.
منتظری تاکیدکردکه خلیج سابق آمریکایی بود،اینک اسلامی است…منتظری هم چنین آمریکایی هاوصهونیست هارامتهم به ربودن امام موسی صدربه منظورآزاردادن لیبی وقتل کمال جنبلاط رهبرلبنانی کرد.
تضعیف دولت خیانت به اسلام وبه ملت اسلام است
روزنامه انقلاب اسلامی،۲۴تیرماه۱۳۵۸
سخنگوی دولت درزمینه مصاحبه اخیرمحمدمنتظری دربیروت که خبرگزاری های خارجی مخابره کرده اندوطی آن آقای محمدمنتظری درباره مهندس بازرگان نخست وزیرودکترابراهیم یزدی وزیرامورخارجه نظری ابراز کرده بودندچنین اظهارنظرکرد:آنچه آقای محمدمنتظری درمورددست نشانده بودن دولت ایران ووابستگی آن به امپریالیسم آمریکاوصهیونیسم بین الملل اظهارداشته وخصوصادرجایی که گفته است نخست وزیرووزیرخارجه ایران تحت اختیارعمال جاسوسی آمریکاعمل می کنندصرفا می تواندنظریات شخصی ایشان بوده باشد.نه نظرقاطبه ملت ایران ونظرامام ودیگر رهبران مذهبی درجایی که امام اعلام می داردتضعیف دولت خیانت به اسلام وبه ملت اسلام است ویااین دولت دولت خدمتگزاربه اسلام است ویاشخص مهندس بازرگان راشخصیتی اصیل باتقوی وملی معرفی می کندویادیگررهبران مذهبی اطاعت وتبعیت ازدولت رافریضه ملی می دانداین اظهارات ودیگرگفته های مشابه آن،بانظریات رهبرانقلاب ودیگرنیروهای مذهبی وسیاسی درتناقض آشکارقرارداد.
آقای محمدمنتظری حتی نسبت به پدرخودشان حضرت آیت الله منتظری که بدون شک یکی ازاصیل ترین،روشن ترین وباتقوی ترین رهبران مذهبی تاریخ ایران هستندازچنین اظهارنظری خودداری نکرده اند.
به حرف یک بچه ترتیب اثرندهید
۲۵تیر۱۳۵۸،روزنامه اطلاعات
آیت الله سیدمحمدصادق روحانی درمصاحبه مطبوعاتی:
قضیه بالاخره ازآنست که به حرف یک بچه ترتیب اثرداده شودیانشود.نهایت یک حرف ممکنست پیش ایدوآن این که چون او(محمدمنتظری)خودش رابه مقامات عالیه منتسب می کندکه مقامات عالیه روحانیت درآن موقع هاچیزی بگویندوالااوکوچکترازاین است.«جلود»درایران ایادی دارد،اینهاایادی لیبی هستند…
دستوردادم وی رانگهداری وصبح شنبه به داسرامعرفی کنند
روزنامه آیندگان۳۰تیر۱۳۵۸
۲۰۰جوان مسلح دربیرون فرودگاه ازاواستقبال کردند.
محمد منتظری واردتهران شد.
دادستان تهران(شهشهانی):دستورداده بودم اورادرهنگام ورودجلب کنند.
دادستان انقلاب(هادوی) یک ساعت پیش ازورود،دستوربازداشت منتظری رالغوکرد.
«شیخ محمدمنتظری»پسر«آیت الله منتظری»بعدازظهردیروزبا۲تن دیگرکه اورا همراهی می کردند،واردتهران شدوبدون هیچگونه درگیری،همراه۲۰۰جوان مسلح که بیرون فرودگاه منتظراوبودندبه منزل رفت.
«محمدمنتظری»درماه جاری با۲تن دیگر،پس ازیک درگیری درفرودگاه مهرآباد،تهران راترک کرده بود.
سروان«محمودکوشان»افسرجانشین فرودگاه مهرآباددرزمینه چگونگی ورود«محمد منتظری»وهمراهان او:«آخوندی»و«صاحب زمانی»به آیندگان گفت:
براساس برنامه ودستورقبلی قراربودکه«محمدمنتظری»راهنگام ورودبه ایران دستگیر کنیم که یک ساعت پیش ازوروداو،آقای«هادوی»دادستان کل انقلاب وآقای «نصیری» نماینده نخست وزیردرفرودگاه مهرآباد،به مادستوردادندکه اگرگذرنامه«محمد منتظری»وهمراهان اوایرادداشت،گذرنامه هایشان گرفته شودوخودشان می توانند بروند.که همینطورعمل شد.وگذرنامه«محمدمنتظری»که بحرینی بودوویزای ایران را نداشت،ضبط شدوگذرنامه ۲تن دیگرهمراه اوچون ایرادنداشت،به آنهاداده شد.و هر سه تن فرودگاه راترک کردند
سروان«کوشا»خاطرنشان کردپس از۱۰دقیقه که«منتظری»و«آخوندی»و«صاحب زمانی»فرودگاه راترک کردند؛آقای«شهشهانی»دادستان تهران به مادستورداد «منتظری»رادستگیروبه مراجع مربوطه تحویل دهیم،که دراین هنگام اوفرودگاه راترک کرده بود.
«محمدمنتظری»وهمراهان اوباپرواز۶۰۶هواپیمای ملی ایران که پراز مسافر بود،ساعت۱۵/۶دیروزازکویت مستقیمابه تهران واردشد.
حدود۲۰۰تن جوان بین۱۷تا۲۳ساله که همگی مسلح بودند،بیرون سالن فرودگاه انتظاراورامی کشیدند.وپس ازورود«منتظری»اورابااتومبیل به مقصداسکورت کردند.
به گفته سروان«کوشا»«منتظری»وهمراهان اوهیچکدام مسلح نبودندوبه هیچکس نیزاجازه ورودبه سالن داده نشده بود.بااینحال نقاط حساس ونفوذناپذیرفرودگاه زیر نظارت وکنترل قرارگرفته بود.
«شهشهانی»دادستان استان تهران شب گذشته به آیندگان گفت:
گزارش فرودگاه مهرآبادراکه چندی قبل روی دادپس ازدوبارمکاتبه که ازسوی دادسرای تهران باپلیس فرودگاه صورت گرفت دوروزپیش به من تسلیم کردند.دیروز بعدازظهر (جمعه)پلیس فرودگاه مهرآبادتلفنی درخصوص«شیخ محمدمنتظری»ازمن کسب تکلیف کردوباتوجه به گزارش پلیس فرودگاه،دستوردادم وی رانگهداری وصبح شنبه به داسرامعرفی کند.وچنانچه پلیس فرودگاه ایشان رامعرفی کندتوضیح خواهم خواست ودستوررسیدگی واقدامات لازم راخواهم داد.
«شهشهانی»افزود:ازسوی داستانی حکم بازداشت صادرنشده واین بستگی به بازپرس پرونده دارد.که پس ازبازجویی نظرقطعی خودرااعلام خواهدکرد.
نظروزیرکشور:«هاشم صباغیان»وزیرکشور:درتماسی تلفنی به آیندگان گفت: درخصوص«شیخ محمدمنتظری»ورفت وآمدایشان هیچ اظهارنظری ندارم.امااگر دادستان تهران ویادادستان انقلاب دستورداده باشندکه این دستورات با هم تناقض داشته،پلیس فرودگاه هم مانده است که کدام دستوررااجراکند.ازآنجاکه پلیس فرودگاه زیرنظر«شهربانی»و«شهربانی»هم تابع وزارت کشور است،فردا (امروز)وارد ماجراخواهیم شدواین اتفاق راپیگری می کنیم.
استقبال هواداران
روزنامه انقلاب اسلامی،۳۰تیرماه۱۳۵۸
آقای محمدمنتظری به هنگام ورودمورداستقبال هواداران خودقرارگرفت.
ساعت۱۸روزجمعه آقای محمدمنتظری فرزندآیت الله منتظری که چندی پیش درپی واقعه مهرآبادکشورمان رابه قصدسوریه ترک کرده بودازطریق کویت واردتهران شد. آقای محمدمنتظری به هنگام ورددرفرودگاه مهرآبادمورداستقبال هواداران خودقرار گرفت.
دستورجلب محمدمنتظری
روزنامه انقلاب اسلامی،۱مرداد۱۳۵۸
بازپرس دادسرای تهران دستورجلب محمدمنتظری راصادرکرد.
درتماسی که باآقای نکوئی بازپرس شعبه دوم دادسرای تهران داشتم وی درمورد جلب آقای«محمدمنتظری»گفتند:عده ای دراوایل اردیبشهت ماه به اسامی آقایان: مهندس کاظم سماک ومهندس حبیب زاده وحاج حسن بیگی وغلامرضاچهره تنکابنی علیه آقای محمدمنتظری به دادسرای تهران می کنندمبنی براینکه وقتی برای حل اختلافاتی به عنوان نماینده کارگران درشرکت مجدبه دفترمدیرعامل این شرکت می روندآقای محمدمنتظری که درآنجاحضورداشتندباطرح نقشه قبلی آنهارادستگیرکرده وبعدازشکنجه بوسیله تعدادی مسلح آنهارابه نقطه نامعلومی می برندکه بعدامعلوم می شودپادگان جمشیدیه است.آنهاهم چنین اظهارداشتندکه درمدت بازداشت در حقیقت درتوقیفگاه آقای محمدمنتظری بوده ودرمدت۵۰ساعت که اعتصاب غذاکرده اندهیچکس به آنهاجواب مثبت نداده است.حتی درشکایت خودآورده اندکه پاسداران اجازه توالت رفتن راهم به آنهانمی داده اند.بعدازمدتی آنهارابه پادگان سلطنت آبادمی برندودرآنجاوقتی متوجه می شوندکه بیگناه هستندآزادشان می کنند.درضمن عده ای هم درطول مدت بازداشت آنهابه منازل این اشخاص می روندواسنادومدارکی را باخودمی برندکه علیه آنهااعلام جرم شده است.این پرونده دراوایل اردیبشهت ماه به من ارجاع شده ودستورتوقیف آقای محمدمنتظری رادادم.ودرضمن درارتباط با مساله فرودگاه هم چون پرونده آن به من ارجاع شده دراین موردهم قرارجلب آقای محمدمنتظری راداده ام.
درصلاحیت این دادسرامی باشد
روزنامه انقلاب اسلامی،۳مرداد۱۳۵۸
نامه دادستان کل انقلاب درمورد پرونده محمدمنتظری:
ریاست دادسرای شهرستان تهران:درموردواقعه فرودگاه مهرآبادبه اتهام آقای محمدمنتظری پرونده ای دراین دادسراتشکیل شده است ونظربه اینکه موضوع مربوط به اتهاماتی است که درصلاحیت این دادسرامی باشدخواهشمنداست پرونده تشکیل شده درآن دادسرانیزرارسال فرمایندتااحیانا تعارضی بوجودنیایدکه موجب تبلیغات سوء معاندین گردد.دادستان کل انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران،مهدی هادوی.
پیام شهیدتوقیف شد
روزنامه انقلاب اسلامی،۳شهریور۱۳۵۸
روزنامه پیام شهیدتوقیف شد
متن دستورتوقیف روزنامه به شرح زیراست:۱/۶/۱۳۵۸:گروه پاسدران به شماماموریت داده می شوکه روزنامه«پیام شهید»که برخلاف مسیرملت حرکت نموده ودرصدد تضعیف دولت وارتش جمهوری اسلامی برآمده توقیف ونسخه های آنراجمع وبدادسرا بیاوریدواگرخودیاافرادی مقاومت نمودندبدادسراجلب نمایید.دادستان انقلاب اسلامی،احمدآذری قمی
آقای«محمدمنتظری»دراین باره به خبرنگارماگفت:
«اگرهرانتقادی به معنای تضعیف دولت باشد امام درنطق معروف خودبیش ازبقیه ازدولت انتقادکرده اند.درضمن پول روزنامه راهم پرداخت نکردند.به روزنامه اطلاعات هم زنگ زدندروزنامه راچاپ نکنند.
اینهاازقبل تحریک شده بودند
روزنامه انقلاب اسلامی،۱۰شهریور۱۳۵۸
محمدمنتظری وهمراهان پس ازچندساعت تاخیر،تهران رابه سوی لیبی ترک کردند.
تهران،خبرنگارانقلاب اسلامی:باردیگرمحمدمنتظری حادثه آفرین فرودگاه شد.وباردیگر درخروج وی ازفرودگاه دست به حادثه آفرینی زدندوهربارهم مقامات فرودگاه اعلام کرده اندکه پاسپورت وی اشکال داشته است که این اشکال برای ماروشن ومعلوم نیست چراهرگاه«محمدمنتظری»وهیات همراه وی قصدمسافرت به لیبی رادارند پاسپورت هاهمگی دچار اشکال می شوند؟درهرحال خبرگزاری پارس خبرواقعه را صبح جمعه این چنین گزارش کرده است:
«مقامات فرودگاه مهرآبادشب جمعه به علت معتبرنبودن گذرنامه آقای محمدمنتظری فرزندآیت الله منتظری ازپروازوی به لیبی جلوگیری کردند.وی قصدداشت برای شرکت درجشن های استقلال لیبی به آن کشورسفرکند».
آقای«بنی اسدی»معاون نخست وزیری درامورهمکاری درساعت۳۰و۲۲دقیقه اظهارداشت:مسافرت آقای محمدمنتظری وهمراهان اوباتوجه به رفتارمسالمت آمیز نامبرده ازنظردولت بلامانع است ودرصورت داشتن گذرنامه معتبرمی تواندازایران خارج بشود.امابراساس گزارش هایی که به آقای بازرگان نخست وزیرتسلیم شده آقای محمدمنتظری فاقدپاسپورت معتبرمی باشدولاجرم ازمسافرت وی توسط مقامات فرودگاه جلوگیری به عمل خواهدآمد.کمی قبل ازآن سرکارسرگرد«ثقفی»افسر نگهبان فرودگاه مهرآبادگفته بودهمراهاشیخ محمد منتظری که۹۰نفرهستنددر ساعت۳۰و۱۴دقیقه پنج شنبه واردفرودگاه شدندوبرخلاف مسافرت های قبلی اسلحه های خودراقبلادرسه راهی ترمینال به مقامات فرودگاه دادندوآنگاه واردترمینال شدند.افسرنگهبان فرودگاه مهرآبادافزود:آقای محمدمنتظری درساعت۳۰و۱۷دقیقه به همراهان خوددرفرودگاه ملحق شدواصرارداشت که امشب حتماعازم لیبی بشودولی بدلیل معتبرنبودن پاسپورت شان ازمسافرت وی تاساعت۳۰و۲۱دقیقه جلوگیری به عمل آورده است.بنابه اظهارسرگرد«ثقفی»این پیشامدهیچ درگیری به همراه نداشت.ولی تاوقتی که اشکال پاسپورت آقای محمدمنتظری وهمراهان رفع نشودازمسافرت ایشان جلوگیری به عمل خواهدآمد.
درپی این واقعه خبرنگاران مابرای پرس وجوویافتن حقیقت به فرودگاه می روندتااز نزدیک شاهدحوادث باشند.وآنچه درزیرمی خوانیدحاصل این بررسی هاست:
محمدمنتظری وهمراهان وی ساعت۱۵/۱۷دقیقه بعدازظهرواردفرودگاه مهرآبادمی شوند.به همراه وی،یک وانت که حامل روزنامه«پیام شهید»بودبه سالن فرودگاه آورده شد.
محمدمنتظری اظهارداشت:که اووهمراهان بنابه دعوت رسمی جمهوری لیبی به مناسبت دهمین سالگرداستقلال لیبی به آن کشورسفرمی کنند.ومدت چندروزی که درلیبی بسرخواهندبردمیهمان رسمی دولت لیبی خواهندبود.
وی گفت:ماتمام کارهایمان راکرده ایم.پاسپورت هاآماده هستندوقراراست امشب (شب جمعه)«صباغیان»آنهاراامضاءکند.
محمدمنتظری وهمراهان منتظرهواپیمایی می مانندتاآنهارایکسره بسوی لیبی پرواز دهد.ساعاتی ازنیمه شب گذشته درسالن فرودگاه درگیری بین یکی ازخواهران همراه هیات وبرداروی رخ می دهد.خبرگزاری پارس گزارش کرده است به«ابوحنیف» یکی ازهمراهان آقای«محمدمنتظری»که به عزیمت همسرش همراه هیات اعتراض کرده بودبین وی ومحمدمنتظری درگیری ایجادمی گردد.درحالی که آنچه خبرنگارماکسب کرده است حقیقت راغیرآن می داند.
فردی بنام«ابراهیمی»به سالن فرودگاه می آیدوظاهرادراعتراض به خروج خواهر خودشروع به فحاشی وزدن خواهرخودمی کندووضع سالن رابهم می زند.به گفته یکی ازهمراهان«محمدمنتظری»بنام«ابوحنیف»اینهاازقبل تحریک شده بودندو مخصوصابرای توطئه آفرینی به فرودگاه آمده بودند.دقایقی پس ازاین حادثه ازبلندگو فرودگاه اعلام شدکه مسافران سالن راترک کنندکه مسافران هیجان زده برروی هم می ریزند.درصورتی که هیچگونه برنامه ای نبودجزاینکه عده ای اخلال گروضدانقلابی می خواستندوضع فرودگاه رابهم بریزند.ابوحنیف ادامه دادکه تمام این برنامه ها بااطلاع دکترچمران صورت می گیرد.واین توطئه صهیونیست ها وامپریالبیست ها می باشد.درهرصورت حادثه شب به پایان می رسد.وظاهراروزجمعه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی،صباغیان وصدرحاج سیدجوادی پادرمیانی کرده واشکال ها رفع می گرددولیکن ساعت۵/۳بعدازظهرکه هواپیماآماده پروازبوددوباره اشکال سبزمی شود.زیراکه دادستان انقلاب اسلامی تهران دستورتوقیف روزنامه های حامل وی راکه محمدمنتظری قصدداشت به لیبی ببردصادرمی کند.درتماسی که خبرنگارمادر ساعت۴بعدازظهربا«مصطفی آرمندپیشه»نماینده دادستانی کل تهران می گیرد،وی اظهارمی داردکه پاسپورت هاهیچ اشکالی نداست وهیچ نو درگیری هم نبوده است فقط دی شب(شب جمعه)چندنفرتوطئه می کنندکه شلوغ کاری کنندودرسطح ایران شایع کنندکه محمدمنتظری فرودگاه رابهم ریخته وازاین قبیل شایعات.درهمین حال عوامل دکترچمران ازنخست وزیری دستورتوقیف روزنامه هاراکه قراربودبه لیبی حمل شودمی آورند.این حُکم مربوط به توقیف روزنامه«پیام شهید»بوده است وبه تاریخ۲/۶/۵۸صادرشده است.و«نصیری»نماینده نخست وزیری آنرابه فرودگاه می آورد.
آقای محمدمنتظری به توقیف روزنامه هاشدیدااعتراض می کند.لیکن اعتراض وی به جایی نمی رسد.و۷تن ارهمراهان وی نیزبدلیل نداشتن خروجی گذرنامه ازورودآنهابه هواپیماجلوگیری می شودوهواپیمای ایران ایرحامل آقای محمدمنتظری و۴۴تن همراه وی پس ازچندساعت تاخیرساعت۱۵/۱۹دقیقه روزجمعه فرودگاه مهرآبادرابه سوی لیبی ترک نمود.
این سفرپردردسردرحالی صورت می گیردکه«شهریارروحانی»بعدازظهردیروزبااسلحه کاری واردفرودگاه مهرآبادمی شودووقتی پاسداران به حمل اسلحه اواعتراض می کنندنمایندگان نخست وزیزی به پاسداران می گوینداعتراض شماواردنیست.وبدین ترتیب«شهریاروحانی»ازفرودگاه خارج می ش.ود.دراین زمینه پاسداران گزارشی تهیه می کنند.
این برای سومین باراست
روزنامه انقلاب اسلامی،۲۸شهریور۱۳۵۸
اطلاعیه آیت الله منتظری درموردمحمدمنتظری
خبرنگارانقلاب اسلامی:این اطلاعیه امروزازسوی حضرت آیت الله حسینعلی منتظری رئیس مجلس خبرگان انتشاریافت:
«برادران وخواهران گرامی!پس ازسلام،این سومین باراست که برای آگاهی ملت مسلمان ایران درباره فرزندم«شیخ محمدمنتظری»مطالبی می نویسم.انتظاردارم دوستان باکمال بی طرفی نسبت به آنچه می نویسم بنگرند.
فرزنداینجانب ازابتدای مبارزات ملت ایران به رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خمینی درمتن مبارزات قرارداشت ودراین راه چقدرزندان وشکنجه وآوارگی تحمل نمود.ودرداخل وخارج کشوردائمابرای پیشبردانقلاب تلاش می کردوبه شهادت دوستان نزدیکش گاهی می شدروزهای متوالی ازخواب وخوراک واستراحت بازمی ماندوبراثرهمین شیوه وبه علاوه ضربه های روحی مداوم ونابسامانی های حاکم بر جوّایران پس ازپیروزی انقلاب،دچارنوعی بیماری عصبی وکوفتگی شدیداعصاب شده تصورمی کندکه بادست زدن به کارهای بی رویه وجنجال آفرین به مقصدوهدف خود دست خواهدیافت.
کنترل کردن ومهارکردن ومعالجه اوهمواره فکرمرامشغول کرده وتاکنون چندمرتبه دست به اقداماتی زده ام.وحتی اخیرامدتی وی رابرای معالجه اجبارادرقم نگاه داشتم.ولی متاسفانه اقدامات من سودی نبخشیدودراین میان عده ای فرصت طلب که همیشه می خواهدازآب گِل آلودماهی بگیردازاین موقعیت سوء استفاده کرده واوراتحریک می کنندتادست به کارهای جنجالی بزندوخوراک برای تبلیغات دشمان گردد.من ازدولت ونیزهمه دوستان وعلاقمندان وافرادمسلمان تقاضادارم اگرمی توانند بااینجانب تشریک مساعی فرمایندبلکه اوراحاضربه معالجه واستراحت نمایند.به امید اینکه این عنصرپرتلاش وفعال پس ازسال ها تحمل رنج وزحمت،بیاری خدای متعال بهبودیافته وباردیگربه صحنه مبارزات بازگشته خدمتگزاردین وکشور گردد.
ضمناازدادستان محترم انقلاب تقاضامی شودحادثه اخیرفرودگاه رادقیقا برسی نموده وعوامل آنراشناخته وتعقیب نمایند.ودرصورتی که فرزنداینجانب مقصربوده به هیچ وجه نحوملاحظه اینجانب رانکندوفقط طبق ضواط اصیل اسلامی عمل فرمایند.
محمدمنتظری شخصی ست بیمار
روزنامه کیهان،۷مهر۱۳۵۸
ازسوی بازپرس دادسرای تهران،دستوردستگیری محمدمنتظری به کلیه مراجع قضایی کشورداده شد.
نیکویی بازپرس شعبه۲دادسرای تهران طی بخشنامه به شهربانی وژاندارمری وسپاه پاسداران ازآنان خواست باصدوربخشنامه ای به کلیه واحدهای انتظامی تابع خوددرسراسرکشورمامورین راموظف به دستگیری محمدمنتظری وهمراهانش کنند.
بازپرس شعبه۲دراین موردبه خبرنگارکیهان گفت:
باتوجه به اینکه اعلام شده«محمدمنتظری»وهمراهانش درشهرهای شیرازودیگر شهرهاایحادبلواوآشوب کرده است وازطرفی حسب پدرمحترم ایشان که اعلام کرده اند«محمدمنتظری»شخصی است بیمار،وجودچنین شخصی دراوضاع و احوال کنونی مملکت فوق العاده خطرناک خواهدبود….
افشاگری های تازه
روزنامه اطلاعات،۱۶مهر۱۳۵۸
«محمدمنتظری»طی اطلاعیه ای اعلام کردکه بامدادفرداعوامل توطئه وخرابکاری درخوزستان رادریک مصاحبه مطبوعاتی معرفی خواهدکرد.
پرتاب سنگ درجلسه سخنرانی
روزنامه اطلاعات،۱۹مهر۱۳۵۸
بدلیل انتقادازمقام های ایرانی سخنرانی شیخ محمدمنتظری بهم خورد.
«محمدمنتظری»درموردحکم جلب خودگفت:
تاکنون ازسوی دادستان کل انقلاب حکم جلب من صادرنشده است واین شایعات را کسانی منتشرمی کنندکه قصددارندبنده وشماراازصحنه تداوم انقلاب اسلامی دورکنند.
هنگامی که شیخ محمد منتظری درباره چندنفرازشخصیت های مملکتی سخن می گفت جلسه سخنرانی بشدن متشنج شدوحاضران با پرتاب سنگ مانع ازادامه سخنرانی شدند.ناگزیرمحمدمنتظری جلسه راترک گفتندوازدانشگاه خارج شد.
عامل رسمی لیبی درایران
روزنامه کیهان،۱۹مهر۱۳۵۸
توضیح دفترآیت الله صادق روحانی:مدیرمحترم روزنامه کیهان:
بااحترام اشعارمی دارد:برای باردوم درروزنامه کیهان به مقام شامخ حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیدصادق روحانی اهانت می شود.باراول بنام آقای دکترمبشری بودوباردوم بوسیله شیخ محمدمنتظری که طبق تصریح والدماجدش حضرت آیت الله منتظری به علت کسالت شدیداعصاب نیازمندبستری شدن دربیمارستان است.
جالب است که مقامات قضایی وانتظامی کشورمدعی هستندکه درتعقیب این شخص معلوم الحال می باشندولی اورادرتهران نمی توانددستگیرکنند.کسی که عامل رسمی لیبی درایران است وبه هواپیمادزدی دست می زندوبه همه مقامات روحانی وکشورب ولشگری اهانت می کندوحتی رئیس دولت موقت راعامل آمریکا می داند،اینطورآزادانه ووقیحانه همه چهره های محبوب وشناخته شده روحانی و ملی رامورداتهام قراردهدوآزادانه هم به جولان می پردازد…
درگیری،دستگیری وآزادی دربازار
روزنامه اطلاعات،۲۹مهر۱۳۵۸
بعدازظهرروزگذشته«شیخ محمدمنتظری»برای ایرادیک سخنرانی واردمسجدامام خمینی شدولی درحین سخنرانی بااعتراض گروهی ازمردم روبروگردیدوجلسه سخنرانی بادرگیری دوستان«محمدمنتظری»ومخالفین وی وشلیک چندتیرهوایی پایان یافت…پس ازاین ماجرادوستان«محمدمنتظری»به طرفداری ازوی بامعترضان درگیرشدندوسرانجام بادخالت پاسداران کمیته امام ونیراندازی هوایی مردم متفرق گردیدندو«محمدمنتظری»که توسط مردم دستگیرشده بودبه کمیته مسجدامام انتقال یافت ودقایقی بعدکه ماموران کلانتری۱۲برای تحویل وی به کمیته مراجعه کردندکمیته ازتحویل«محمدمنتظری»به ماموران بدلیل عدم حکم بازداشت مخالفت کردوبدین ترتیب«منتظری»آزادشد.
پس ازآزادی«محمدمنتظری»مسئول کمیته مسجدامام گفت:چون بدستوردادستان کل انقلاب حکم بازداشت«محمدمنتظری»رانداشتیم اوراآزادکردیم…یکی ازمسئولان سپاه پاسداران نیزدرباره دستگیری وآزادی«محمدمنتظری»اظهاربی اطلاعی کرد و گفت:بماگزارش رسیدکه درمسجدامام نارنجک وبمب پرتاپ کرده اند،بهمین دلیل پاسدران رابه آن منطقه اعزام داشتیم وچون چنین خبری صحت نداشت پاسداران به محل خودبازگشتندومااصولا ازماجرای سخنرانی ودرگیری محمدمنتظری اطلاعی نداریم…محمدمنتظری درطول این درگیری اعلام کرده است ساعت۱بعدازظهر (امروزدردانشکده مهدی رضایی بازرگانی سابق)سخنرانی خواهدکرد.
سخنرانی«محمدمنتظری»بدون درگیری انجام شد.
روزگذشته ساعت۵بعدازظهرشیخ«محمدمنتظری»طبق برنامه اعلام شده به دانشگاه شریف واقفی رفت ودرحضورچندهزارنفرپیرامون محاصره شدن رهبران انقلاب پس ازپیروزی انقلاب سخنرانی کرد.
عقلش ازخیلی هاکه سرکارندزیادتراست!
روزنامه اطلاعات،۱۰دی۱۳۵۸
آیت الله منتظری(درمصاحبه):
مگرمن گفتم دیوانه است؟این سوءاستفاده شدکه من چنین چیزی گفته ام.من کی گفته ام دیوانه است؟عقلش ازخیلی ازاینهایی که سرکارهستندومملکت رااداره می کنند،زیادتراست.منتهایک آدمی است که عِرق واحساسات مذهبی دارد،ازاینهم سوء استفاده کردندکه گفتندفلانی گفته است«محمدعلی منتظری»دیوانه است.من کی گفتم دیوانه است؟ضعف اعصاب غیرازدیوانگی است.ملتفت هستید؟محمدعلی منتظری عقلش ازخیلی ازاینهایی که توی این مملکت سرکارندودارندکارمی کنند، بهتراست ودلسوزترهم هست.شمااین رامخصوصا بنویسید.من کی گفتم دیوانه است؟تکذیب کنید.خیلی عاقلترازاینهایی است که سرکاربودندوکشوررااربین بردند…
**توجه
«محمدمنتظری»یا«غلام عباس محمد»درقبل ازانقلاب ویا«محمدرینگو»،شهرتی که مطبوعات بعدازانقلاب به اوداد،ویا«فرزنداسلام وقرآن»تعریفی که«خمینی»درزمان شهادت خطاب به مردم و پدرش آیت الله منتظری(که بعدهاخودش مغضوب امام شدوسالهادرحبس خانگی محصور)ازوی کرد؛هرچه بود،او«مردی بود که زیادمی دانست»وزیادی هم می دانست!
نگرانی شدید اوازنفوذصهیونیست هاوخناسان وتازه بدوران رسیده ها وابن الوقت ها وبه اصطلاح خودش«راسپوتین»های انقلاب،درنظام تازه تاسیس شده ی پس از سرنگونی رژیم پهلوی،دغدغه اوبود.
آخرالامر هم همان نفوذی های«سازمان مجاهدین خلق»که خودنیزدراین سازمان نفوذکرده بودندوسازمانی باقدمتی پرافتخاررابه ورطه سقوط بردند،وبقول محمد منتظری عوامل صهیونیستی که یکی از کارهایشان این است که دراحزاب مهم نفوذ کنند تا بتواننداززبان آنها حرف وایده شان را به پیش ببرند،کاردستش دادودرحادثه انفجاردردفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی(جایی که دیگر به آن تعلق خاطر نداشت…)جان به جان آفرین دادوتسلیم حق شد.
همان زمان شایعه شدکه اودرمیان آوارزنده بود،لیکن آنهایی(که معلوم نبودچه کسانی بودندوچه سابقه ای داشتند)همانجابه کمک مته ها ولوزامی که برای خروج اجساد ازآواربه همراه داشتند،دخلش رادرآورده وجان نیمه جانش راهم گرفتند!(والله اعلم).ادامه راقسمت سوم ودرشماره بعددنبال کنید.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)تیرماه۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com