در کتاب «سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین در افغانستان و تاجیکستان و چند مقاله‌ی دیگر» پس از سخن آغازین، در بخش نخست و دوم، سرگذشت زبانِ فارسی در افغانستان و تاجیکستان در فرآیند صد سال پسین به کنگاش و پژوهش گرفته شده است؛ در بخش سوم: در باره‌‌ی زادگاه‌ی زبانِ فارسی‌دری سخن رفته؛ در بخش چهارم، فارسی به عنوان زبانِ مشترک و فراقومی مطرح شده؛ در بخش پنـجم، مکـثی به مسـأله‌ی سـه نام (دری، فارسی و تاجیکی) بر یک زبانِ واحـد شده؛ در بـخـش شـشم، مسـأله‌ی واژه‌های زبانِ فارسی به بررسی گرفته شده؛ در بخش هفتم، نگاهی به چـالـش‌های فراروی زبانِ فارسی‌دری در افـغانستان انـداخته شـده است و با سخن فرجام کتاب به پایان بُرده شده است.kaviani

نویسنده در این اثر تلاش کرده است آنچه را بر سر زبانِ فارسی در این صد سال پسین در افغانستان و تاجیکستان رفته است بازگو کند و به آگاهی برساند تا سیاست‌های ناکام در این حوزه بار دیگر تجربه نشود.

کتاب: سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین در افغانستان و تاجیکستان و چند مقاله‌ی دیگر توسط انتشارات فروغ در کلن (آلمان) در ١٩۶صفحه چاپ شده است.

قیمت: ١٢ ایرو

نشانی:

برای خرید کتاب می‌توان به شماره زیر تماس گرفت:

شماره تلفن انتشارات فروغ : ۰۰۴۹۲۲۱۹۲۳۵۷۰۷

Forough Publication, Jahnstr. 24, 50676 Köln, Germany

www.foroughbook.de

foroughbook@gmail.com

ISBN: 978-3-943147-41-4

کتاب را می‌توان از سایر کتابفروشی‌های کتاب‌های فارسی و یا از طریق این لینک تهیه کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)