حسد
می شکافم این شب آشفته را تا قعر آرام درونم
می کنم خود را رها از هاله سودای دونم
می گریزم بعد از این از هر نگاهی
تا نجوشد بعد از این؛ این عشقِ ویرانگر به خونم
می شوم شمعی؛ روم در گوشه ای سوزم سراپا
تا که از یادم رود این میم ونونم
می روم در عمق دشت خاکساران می شوم خاک
تا مگر آلاله روید از میان خاک و خونم
دیگر از عمق نگاه شاپرکها
مهربانیِ نسیم و قاصدکها می نخواهم گفت
در این اندیشه ام تا بعدِ من هم اینچنین
آینه را چون راست بنماید ز فرط بغض و کینه خرد خواهند کرد؟
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی و علیگدا خامنه ای بر علیه اینجانب:
https://www.tribunezamaneh.com/archives/99965
https://shahinmirhosseini.wordpress.com
http://mirhosseini.weebly.com
http://www.shahinmirmoh.blog.com

http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.com

https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430