هموطنان عزیز،  

ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور، 

فروریختن ساختمان متروپل آبادان تصادفی  نبود آنچنانکه آتش زدن سینما رکس آبادان و سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و هزاران جنایت دیگر، که سران حکومت اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته مرتکب شده اند، تصادفی نبوده و نتیجه خیانت به آرمانهای مردم ایران، نا کارآمدی و فساد در اداره کشور و بی تفاوتی نسبت به جان و مال مردم ایران بوده است. 

هموطنان عزیز خارج از کشور، 

اینک که یکبار دیگر هموطنان جان به لب رسیده در داخل کشور بپا خاسته و به خیابان آمده اند وجانشان در اعتراضات خشونت پرهیز در خطر است، وظیفه ملی و انسانی ما است که از خیزش دوباره مردم ایران پشتیبانی نمائیم. ما عاجزانه و دردمندانه از همه شهروندان آزاد، از نهادهای مدنی، سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی وحقوق بشری و . . . در سراسر جهان درخواست میکنیم که برای پشتیبانی از مبارزات مبارزات مردم ایران، دریک اقدام فراگروهی مشترک، یک صدا و همزمان، صدای مردم تحت ستم و بپاخاسته ایران را بگوش جهانیان برسانیم. 

بدون تردید، اقدام مشترک وحمایت گسترده ما ایرانیان در خارج از کشور میتواند پاسخی باشد به سیاست تفرقه افکنانه حکومت اسلامی، موجب دلگرمی هموطنان معترض درداخل کشور گردد و در نهایت توجه افکار عمومی جهان و رسانه های خارجی را درمورد رفتار ضدبشری جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان ایران جلب نماید.  

 برای ساماندهی اقدام مشترک وسیع و سراسری در خارج از ایران، تشکیل یک کمیته هماهنگی از شخصیتهای مستقل و نمایندگان گروههای باورمند به چنین حرکتی ضروری است و ما میتوانیم در انجام و به ثمر رساندن این مهم با شما همراه و همگام شویم چرا که این درد مشترک جدا جدا درمان نمیشود.  

«کارزار حقوق بشر برای ایران» 

 

forirankarzar@gmail.com