«گر چه ویران مانده است باز این وطن؛ ای فراوان خار از او پر بار شد»

از به خون خوابیدنِ خاک وطن
کوسهء قاتل ببین سردار شد
از وجودِ خود فروشان پلید
روزِ میهن چون شب ِ تبدار شد
گشت یک افسانه آزادی و عشق
مردِ حق در خون و یا بردار شد
ای دریغ از آن جوانی کو به صدق
طعمه گرگان آدمخوار شد
ازبَرِ ظلم و فساد و حیله ها
دین چنان یک پردهء هموار شد
گر چه ویران مانده است باز این وطن
ای فراوان خار از او پر بار شد
از ستمها گر چه خون گردیده دل
این قلم رسواگری بیدار شد.
مهندس شاهین میر محمد حسینی

شعر در زمان به اصطلاح ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نوشته شده است.
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
مرگ بر علی گدا خامنه ای (ضحاک فاسد زمان)؛ مرگ بر حسن گدا روحانی ( حسن فاسد شیطانی)
مرگ بر تمامیت نظام تروریستی ولایت فقیه