«لاف آزادی»
لاف آزادی و ایمان گر چه پر کرده دو گوش
مکر و تبعیض و ستم پیداست هر جا در خروش
مال و ایمان و امید ملتی دزدیده اند
هر ندای اعتراضی می کنند با سم خموش
مذهب و ایمان شده ابزارِ اینان ور نه هیچ
عالِم آگاه و هوشیاری نباشد دین فروش
در متاع خود فروشان گر متاعی ویژه بود
کی بُدندی از رقیبان در هراس و حرص و جوش
این دغل کاری و ظلم آخر نباشد بی جواب
می رسد روزی که در آن هر چه ظالم گشته موش
این عجب نبود اگر ماری ز فطرت می گزد
آدمیت را نباید خواست هرگز از وحوش
صد هزاران نقش اگر ظالم ز خودخواهی زند
نیست گردد عاقبت محو است نقشش از نقوش
مهندس شاهین میر محمد حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini
مرگ بر علی گدا خامنه ای (ضحاک فاسد زمان)؛ مرگ بر حسن گدا روحانی ( حسن فاسد شیطانی)
مرگ بر تمامیت نظام تروریستی ولایت فقیه