سرود مار سی یز بر ضد دکانداران دین
ترجمه متن از زبان فرانسه : م.سحر

آنها که در ایران قرن بیست و یکم منتظرند آخوند ها از طریق صندوق رأی آنها را نجات دهند به این تصنیف مشهور فرانسوی که بر اساس سرود ملی
فرانسه در سال 1881 سروده و اجرا شده و سپس دهها بلکه صدها با ر به وسیله خوانندگان گوناگون خوانده شده نوجه کنند:
مبارزات آزادی خواهانه و روشنگرانه در فرانسه و در غالب کشور های آزاد بر ضد تاریک اندیشی صنف زالو صفتی بوده است که خود را نماینده خدا بر زمین می دانسته و روح مردم عامی را به تسخیر خود در می آورده وبا برخورداری از نیروی
ویرانگر جهل عمومی صاحب قدرت می شده و با شکنجۀ آزاد اندیشان و با قتل و تبعید و سرکوب آزاد فکران بساط سلطۀ خود را نه فقط بر روح و روان بلکه بر همه هستی انسانها می گسترده است.
روشنگری و روشنفکری در جهان ، همواره به معنای مبارزه
بر ضد تاریک اندیشی و جهالت پروری و خرافه گستری صنف اهل دین (خواه کشیش ، خواه ملا) و برای لائیسیته بوده و روشنی در جوامع مدرن از مبارزه با تاریکی و جهل برون تراویده.
هزار و یک دلیل در این زمینه موجود است.
این ترانه فرانسوی فقط یکی از نمونه های آن است آنها که در ایران قصدشان حکومت کردن به نام دین است اما سخن از آزادی و دموکراسی هم می گویند منظورشان فقط مصادره مفهوم روشنفکری ست تا با خلع سلاح کردن فکری مبارزان آزادی همچنان بر روان عمومی سیطره داشته باشند و موقعیت خود را در جامعه ای که سخن اهل دین منبع اتوریتۀ اجتماعی و سیاسی و فکری ست صاحب قدرت باشند هرچند در مقام نوکران و پیشکاران و پادوان اهل دین به عالاف وعلوفی رسیده بوده باشند.
درست مثل آنهایی که در روزگار ما به نام اسلام سیاسی (چپ یا لیبرال) درخدمت حکومت آخوند ها درآمدند و جامعه و وطن خود را در ژرفای ظلمت و تباهی فرو بردند.

به این ترانه ملی فرانسوی اواخر قرن نوزدهم گوش بدهیم** :

1
به پاخبزبد ای فرزندان جمهوری
روز رأی دادن فرا رسیده است
برضد ما بیرق سیاهکاری برپا شده است
آیا صدای این بی شرمان را می شنوید
که قارقار ابلهانۀ شان را جار می زنند؟
آنها باز هم برآنند که راهزنان مسلح
به زنان و فرزندان ما دست درازی کنند
نرجیع بند
به سوی صندوق ها روید ، ای شهروندان ، بر ضد دین پیشگان
رأی بدهیم ، رأی بدهیم برای ابن که صدای ملت
کلاغان را پراکنده کند!
2
این دستۀ اراذل لعنتی از ما چه می خواهند
این دامن کبودان بی سر و پا؟
آنها می خواهند که زیر شمع خاموش کن و شب کلاه
فرانسه را گرفتار خفقان سازند (تکرار)ـ
ولی ما با برگه های رأی خود
نابکاران را به لرزه درخواهیم آورد
و صدای همۀ صندوق های رأی
برسر آنها فریاد خواهندکشید که
مرگ بر عرقچین!
3
چه شد ؟ این ملا ها و نایب ها شان می باید
قانون برای خانه های ما وضع کنند؟
چه شد؟ این قاتلان پدران ما بازهم بدل به قاتلان ما شوند؟ (تکرار) ـ
تنها از این رو که این سوسگ های بد اصل
برای این زاده شده اند که مفتش افکار ما باشند…ـ
شیادها بزنند بیرون !
میدان از آن جمهوری ست !
4
بر خود بلرزید ای بد طینتان ، پنهان شوید ای خائنان!
از پیش چشمان ما دور شوید
مردم ملا تمی خواهند!
وطن و قانون : این است خدای آنان (نکرار)ـ
خریت هایتان دیگر بس است !
فضیلت های شما عین هرزگی های شماست
شما هم آزادی می خواهید؟
آنرا برای کنه ها نساخته اند!
5
ای شهروندان
جنایت های شبکلاهیان پلید را کیفردهیم
تنها می باید به قربانیان رحمت آوریم
بگذار که اعتقاد ، به ساده لوحی بدل شود (تکرار)ـ
اما برای راهبان بی عار تن پرور
برای شیادان و کلاهبرداران.
و برای سالوسیان ترحمی در کار نیست!
8
بگذار تا بیزاری از فریبکارکان
رأی حق ستانندۀ ما را الهام بخشد!
راهبان سرتراشیده را بیرون کنیم
تبهکاران از فرانسه بیرون روند (تکرار)ـ
اتحاد کوبنده ای بسازیم
به سوی صندوق ها رویم با سری افراشته :
نجات کشور
مجلسی ضد روحانیت می خواهد!
……………………………………
ترجمه :م.سحر
27.4.2016/ پاریس

////////////////////////////////////

برای شنیدن سرود ، می توان به لینک زیر مراجعه کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)