به اطلاع همه هم وطنان میرساند
اینجانب در طی دو شب متوالی هفتم و هشتم ماه می توسط شخص حسن روحانی و مجتبی خامنه ای دو جنایتکار بزدل از راه دور توسط تکنولوژی الکترونیک اطلاعاتی که قبلا توضیح داده ام و بر روی اینترنت و فیسبوک اینجانب قابل مطالعه است؛ مورد سوءقصد و ترور الکترونیک با ارسال امواج کشنده از راه دور که ناحیه قلب و قلب اینجانب را هدف قرار داده بود قرار گرفتم و شدت امواج کشنده ارسالی به حدی بود که از شدت درد در ناحیه قلب فریاد میزدم. مزدوران نظام فاسد تروریستی در هر جا باید بدانند که افشاء و رسوا خواهند شد و هزینه ای بسیار بیش از پولی که برای مزدوری دریافت کرده اند پس داده و تاوان پس باید داد.
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر محمد حسینی
مرگ بر خامنه ای؛ مرگ بر روحانی؛ مرگ بر تمامیت نظام فاسد دیکتاتوری تروریستی گدایان حسود حریص ؛ حسن روحانی (حسن شیطانی) لایق دور دیگری نیست؛ دیگران را آگاه کنیم
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات جهت شکنجه الکترونیک و ترور الکترونیک حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430
Facebook: Shahin Mir M. Hosseini