نباید ‏کتاب‬‬، نوشتار و شعر کسی در سخن‌های مختلف گرفتار شود و این موضوع را بارها در ‫ ‏دولت‬‬ و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده‌ام که باید امور مربوط به این حوزه به صاحبنظران واگذار شود.
این که کتاب خوب یا بد است و یا قابل نشر هست یا نیست باید به‫ ‏انجمن_نویسندگان‬‬ و ناشران واگذار شود و بی‌تردید این نهادهای مدنی کار خود را دقیقتر انجام می‌دهند.
سخن فوق بخشی از سخنان #حسن #روحانی (رئیس جمهوری)در #نمایشگاه #کتاب است.
اما واقعیت چیز دیگری ست…
ا- ازاین دست حرفهای شیک وباکلاس ودمکرات منشانه ۳۷سال است مکرر می شنویم.
۲-بخشی از کارشناسان سانسور دراداره کتاب جزو نیروهای امنیتی هستند.آنها به نویسنده وسابقه اش نگاه می کنندوبدون خواندن کتاب صدور ویاعدم صدور مجوز انتشارکتاب را دستور می دهند.
۳-واقعیت این است که درتمام بخش ها(علی الخصوص حساس)یک دولت پنهان (سایه) است که دراین کشور حکمفرمایی می کند.وفرمان نهایی را صادرمی کند.
۴-آنهایی که قرار است باصطلاح بایکوت شوند ودیده نشوند،ابتدا از راه انتشارات وارد می شوندوسفارش می کنندکه مثلا هنگام درخواست فلانی وفلانی وفلانی و…برای انتشارکتابشان آنهاراسربدوانیدومعطل کنید وحتماپول چاپ را ازوی بخواهید!
۵- بعدازاین خان،آنوقت نوبت معطل شدن در اداره سانسورارشاد می شود.اگرکتابتان بوی قورمه سبزی بدهدوجزو نیروهای خودی نباشید فورا عدم صدور مجوز صادرمی شودواگرکتاب محملی و بهانه ای برای آنها نداشته باشد و قانونا باید مجوز راصادر کنند،شماراکه جزو نیروهای خودی نیستید وموی دماغ هم می شوید،معطل می کنند.
۶-بعد ازهمه اینهاتازه اگر کتاب چاپ شد در باند های توزیع کتاب که درآن فعال مایشاء هستندکتاب شما را به بهانه های مختلف توزیع نمی کنندو…
۷-چندین کتاب دارم که مجوز نداده اند.وسالهاست درارشاد خاک می خورد.
۸- برای چاپ کتاب هاپول طلب می کنندوازطرفی سالهاست ازکار ییکارم کرده انددومطبوعات هم تیول وملک عده ای خاص شده وبرهمین صراط رسانه های خارج ازکشور!؟یعنی تاموضوع خاصی پیش می آید فقط بایک عده خاص درداخل وهمینطور خارج ازایران مصاحبه وگفت وگو شده ویامطالبشان بازنشرمی شود…تاهمه راههاکانالیزه شده به آنها ختم شود وصدای دیگری شنیده نشود…
۹-پارسال درهمین ایام درنمایشگاه سال قبل،۲کتاب برای چاپ به یک انتشارات دادم تاالآن جواب سرراست نگرفته ام .۲کتابی که بدون شک هیچ بهانه ای برای ندادن مچوز چاپ ندارند.فقط چون نویسنده اش فردی مثل من بااین سوابق است معطل می کنند والبته شهامت وجرات آنراندارندکه رسما اعلان کرده و مسئولیت بپذیرند.لذابه انواع توجیه و حیل متوسل می شوند.مگراینکه یکجورایی گَند قضیه درآید ورسوای عام وخاص شوند!
۱۰-اگرمتهم به تئوری توطئه نشوم. این همه سنگ اندازی ویستن سنگ ورهاکردن سگ برای چیست؟
محمد شوری( نویسنده و روزنامه نگار بیکار)۱۶اردیبهشت۱۳۹۵
عکس پیوست سانسور درخواستی اداره کتاب برای کتاب « نامه جنگ»اثراین جانب است که ازسال۱۳۸۶ در ارشاد معطل است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com