«نتوانی دیکتاتور»
با مکر و حیل سّد رهم نتوانی
یا بسته قلم ز گفتنم نتوانی
آری شود عقده های خود چاره کنی
پاسخ تو به حرف روشنم نتوانی
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
http://mirhosseini.weebly.com
https://www.tribunezamaneh.com/archives/96430