تا ملک بدست جمله بدکاران است
دین پوششی از برای جراران است
فقر است و فلاکت است و بیداد و ستم
ایران ز دورویی و ستم ویران است
آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی بر علیه اینجانب:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com