چند سال پیش(۴۱)خروج آیت الله طالقانی ازتهران،۲۳فروردین۱۳۵۸
رد پای اسرائیل!
روزنامه نبرد ملت،۱اردیبهشت۱۳۵۸،دوره انقلاب،ش۱۴:
«…درماجرای تاسف آورهفته که برای آیت الله طالقانی رخ دادوهمه مارامتاثرکرد، رد پای اسرائیل واربابش آمریکابه روشنی مشاهده می شود.برای به جریان افتادن یک توطئه لزومی نداردحتمامقامات بلندپایه دولتی ویاغیردولتی درآن شرکت داشته باشند.هم اکنون شرائط مملکت مابگونه ای است که چندعنصرمنحرف می توانندجریان عظیمی راراه بیاندازندوازکلیه عناصرمرتجع وفرصت طلب هم دزاین حرکت سمت بگیرند.بدون اینکه مرتجعین ازازهرگروه وهرصنف بدانندددرچه راهی قدم می گذارند..».
ردپای محمدغرضی!
مجله تهران مصور،۳۱فروردین۱۳۵۸:
ماجرای واقعی ربودن فرزندان آیت الله طالقانی؛
عزیمت آیت الله طالقانی-مردی که دربین روشنفکران ایران ازهمه روحانیون بیشتر نفوذدارد،به اعتراض ازتهران مهم ترین وپرسروصداترین بحث این هفته بود.
صبح شنبه ناگهان روزنامه هاخبردادندکه درپی دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی ایشان پس ازآنکه مدتی درجستجوی ریشه های قضیه بودندبه اعتراض تهران راترک کردند.
ضمنادفاترآیت الله درتهران تعطیل شدوایشان حتی خانه خودراخالی کرده اند. بعداز ظهرشنبه روزنامه هاخبرهای محافظه کارانه وکذب آلودی دادند.ازقول بسیاری ازمقامات که البته قصدآنان بیشترخواباندن سروصداوحفظ آرامش بود.ورادیووتلویزیون هم که وضع معلومی دارد.
اما صبح یکشنبه دفترآیت الله طالقانی بیانیه ای درمطبوعات انتشاردادکه به همه کذب هاودروغ هاوسرپوش گذاشتن برحقایق راخاتمه دادوروشن وپوست کنده گفت که آیت الله طالقانی به عنوان اعتراض تهران راترک کرده اندوتعطیل دفاترایشان دقیقا درارتباط با حقوق لگدمال شده تمام مردم مستضعف ایران است.
قضیه ازاین قراربوده است که روزپنج شنبه۲۳فروردین فرزندان آیت الله به هنگام بازگشت ازدفتر فلسطین طبق نقشه قبلی توسط چنداتومبیل مسلح توقیف وهمراه باضرب وشتم وتوهین ربوده شدند.اعتراضشان به هیچ وجه موثرواقع نشدومهاجمین ازدادن کمترین اطلاعی به منزل یادفترآیت خودداری کردند.ابتدا تصورشدکه مهاجمان ازبقایای ضدانقلاب هستنداماآنهاباارائه کارت های پاسداری انقلاب این شبهه را برطرف کردند.
یکی ازچشم دیدگان که متوجه جریان شده بودماجرارابه منزل آیت الله اطلاع داداما کوشش های آیت الله وهم چنین دولت عِلیّه آقای بازرگان برای آزادشدن دستگیرکنندگان یاربوده شدگان به جائی نرسید.
فرزند دیگرآیت الله بطورناشناس درکمیته های پاسداران انقلاب به جستجوپرداخت و سرانجام اتومبیل برادرانشان رایافت.آنگاه سرپرست گروه پاسداران محمدغرضی رابه خدمت آیت الله بردواگرچه اوبه دستگیری فرزندان آیت الله اعتراف کرداماازآزادکردن آنهاخبری نشد.غرضی هم چنین ازمبادله اوبافرزندان خود،خودداری کردند.بدنبال همه این جریانات که باعث آزردگی روحی وجسمی حضرت آیت الله شده بودایشان به خاطرفرزندان خودبل بخاطرتامین جانی تمام فرزندان این آب وخاک به عنوان اعتراض به وجودافرادغیرمسئول وزندان های غیرقانونی دفاتر خودرا تعطیل وازتهران عزیمت کردند.
دفترآیت الله طالقانی دربیانیه خودتاکیدکرده است که «بدیهی است اقدام به تعطیل دفاتر دقیقا درارتباط باحقوق لگدمال شده تمام مردم مستضعف ایران درقبال اقدامات افرادغیرمسئول وخودسری است که بنام اسلام ومسلمین ازهیج اقدام غیرانسانی وغیرانسانی اباندارندولاجرم بااعمال خود به انقلاب شکوهمند اسلامی وملت مسلمان ایران لطمه می زنند.هنوز(روزیک شنبه که این خبرنوشته می شود)معلوم نیست که چه کس یاکسانی مسبب ومسئول واقعی قضیه هستند.ومجازاتشان چیست؟
امااقدام غیرمسئول وخودسرانه برخی ازاعمال پاسداران انقلاب سبب واکنش های چندی بین سازمان های مختلف وهم چنین دربین مردم شده است.
سازمان چریک های فدایی خلق،سازمان مجاهدین خلق،سازمان پیکاردرراه آزادی طبقه کارگر،که مجتبی طالقانی فرزندآیت الله عضوآن است وسازمان های دیگردراین رابطه بیانیه هایی صادرکرده اندومردم نیزمنتظرندتاکاربه کجامی انجامدوچه دستور می دهند.
ضمنادخترآیت الله طالقانی نیزدررابطه باهمین مساله ازریاست هیات مدیره جامعه زنان استعفاکرد».
تکذیب خبربی.بی.سی!
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
آیت الله طالقانی درکجابسرمی برد؟
«فرماندارورامین خبررادیوبی.بی.سی درموردعزیمت آیت الله طالقانی به این شهرراقویاتکذیب کرد.همزمان باتکذیب این هبرگفته شدکه احتمالاآیت الله طالقانی دریکی ازروستاهای طالقان بسرمی برندوگویافرماندارکرج چندبارخواهان ملاقات باایشان شده که هنوزموفق نشده است.بخش اخبارمختلف درباره محل اقامت حضرت آیت الله طالقانی وتکذیب ویاتائیدنشدن این اخباراکنون این سوال رابرای مردم بوجودآورده است که آیت الله طالقانی درکجاهستند؟همزمانبابخش اخبارمختلف درباره محل اقامت حضرت آیت الله طالقانی درتمام طول روزهایی که حضرت آیت الله طالقانی راترک گفته ادراهپیمایی هاوتظاهرات مختلفی درتقبیح حادثه دستگیری فرزندن آیت الله وعزیمت ایشان ازتهران صورت گرفته است».
توهین به روحانیت!
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
حضرت آیت الله العظمی شیرازی دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی توهین به روحانیت است:
«روزگذشته حجت الاسلام آقای سیدمحمدعلی شیرازی آیت الله زاده،طی گفت وگویی به خبرنگارمااظهارداشت:حضرت آیت الله العظمی شیرازی ازدستگیری غیرقانونی فرزندان آیت الله طالقانی شدیدامتاثرگشتندواین اقدام ناپسندرایک نوع اهانت وهتک حرمت به مقام شامخ روحانیت تلقی نمودند.حضرت آیت الله العظمی شیرازی اضافه کردند:آیت الله طالقانی چندروزی برای استراحتیابه عنوان اعتراض براین عمل بخارج تشریف برده اندلامحاله می بایست مراجعت فرمایند.البته دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به عاملین حادثه باید اقدامات قانونی خودرابه عمل آورد»
نفوذی ها!
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
مصاحبه سخنگوی سازمان چریک های فدایی خلق
سخنگوی سازمان چریک های فدایی خلق درمصاحبه ای باخبرنگاران داخلی وخارجی موضع ونظریات این سازمان رادربرابربازداشت فرزندان آیت الله طالقانی وپی آمدهای آن،روزکارگروانتخابات سنندج اعلام کرد:
«وی درموردهشداراین سازمان درباره رسوخ ونفوذعوامل غیرمسئول وضدانقلاب درکمیته هاگفت:رفتاراین عناصربافرزندان آیت الله طالقانی وبی احترامی که به رهبران انقلاب شده است ضرورت تصفیه هرچه زودترعناصرغیرمسئول وضدانقلاب را ازصفوف پاسداران موردتاکیدقرارمی دهد….».
تعرضات خودسرانه نفاق انگیز!
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق
سازمان مجاهدین خلق ایران دردواطلاعیه پیاپی که درتهران انتشاردادضمن تعیین خط مشی خوددرقبال اعتراض انقلابی حضرت آیت الله طالقانی درباره تعرضات خودسرانه نفاق انگیزدرکشورحمایت قاطع خودراازآیت الله ابرازواعلام داشت که کلیه امکانات خودرادرسراسرمملکت دراختیارآیت الله طالقانی قرارمی دهد.دراین اطلاعیه هانظرهای سازمان سازمان مجاهدین خلق درباره چگونگی مخالفت ازبرخوردهاوگروههای مختلف وهم چنین ورای انقلاب تشریح ولزوم انجام اقدامات عاجل براب بازگشت حضرت آیت الله طالقانی به تهران وبازگشایی دفاترایشان تاکیده شده است».
چه کسی نماینده چه کسی نیست؟
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
پشتیبانی دانش آموزان ازآیت الله طالقانی:اجتماع دانش آموزان دبیرستان شهیدآقامصطفی خمینی درتحریریه خراسان
«پیش ازظهردیروزگروهی ازدانش آموزان دبیرستان شهیدآقامصطفی خمینی طی یک راخپیمایی پتیبانی خودراازآیت الله طالقانی اعلام داشتندماین گروه پس ازطی خیابان آزادی واردخیابان خسروی شدندوپس ازآن بدفتر روزناه آمدند.دانش آموزان درگفت وگویی به خبرنگارگفتند:منظورازاین اجتماع:
۱-حمایت از حضرت آیت الله طالقانی…
۲-درخواست تصفیه همه کمیته ها…
۳-عدم دخالت هرگروه درکاردولت…
۴-محکوم کردن هرنوع تفرقه وتفرقه افکنی
۵-محکوم کردن هرگونه اختناق وسانسوروآزادی ازطرف هرگروه…
روزنامه خراسان،۳۱روردین۱۳۵۸
توضیح گروهی ازنمایندگان دانش آموزان دبیرستان آقامصطفی خمینی:
روزگذشته دونفرازنمایندگان دانش آموزان مدرسه مذکورآقایان:فاضل حسینی ومحمداکبرزاده به روزنامه مراجعه کردندواظهارداشتنددرجریان راهپیمایی وتظاهرات مذکورتمام دانش آموزان شرکت نداشته اندبلکه ازتعداد۷۸۰نفردانش آموزاین دبیرستانتنها۴۵یا۵۰نفرشرکت داشتندکه آنهاهم نماینده بقیه دانش آموزان نیستندمابه نمایندگی ازسوی اکثریت دانش آموزان اعلام می داریم که درشرایط فعلی وبه پیروی ازدستوررهبرانقلاب امام خمینی بایدبرای حفظ دستاوردهای انقلاب بکوشیم ونگذاریم فرصت طلبان از چنین جریان هایی سوء استفاده نمایند.دبیرستان به هیچ وجه تعطیل نبوده وبه جزء۴۵نفر،بیقیه همگی درکلاس عای درس بوده اند.ودرتظاهرات مذکوررکت نداشته اند.بدین وسیله خبرمذکورتصحیح می شود. شکستن وحدت انقلاب!
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
هزاران نفرازمردم شهرهای مختلف به هواداری ازآیت الله طالقانی دست به تظاهرات زدند.
پیش ازظهردیروزگروه های مختلفی ازمردم درتهران وشهرستان هادست به تظاهرات زدندوخواستاربازگشت آیت الله طالقانی به تهران شدند.این گروههاهرگونه توطئه ودسیسه ای راکه هدف آن درهم شکستن وحدت انقلاب ایران باشدمحکوم کردند».
مرگ برارتجاع!
روزنامه خراسان،۳۰روردین۱۳۵۸
راه پیمایی وتظاهرات به حمایت ازآیت الله طالقانی
دیروزهمزمان باروزارتش تظاهزات پراکنده ای درگوشه وکنارتهران به پشتیبانی ازحضرت آیت الله طالقانی برگزارشد.تظاهرکنندگان که بیشترآنهارامحصلین مدارس راهنمایی ودانش آموزان دبیرستان تشکیل می دادنددرخیابان های اصلی ومرکزی تهران براه افتادندوبادادن شعارهایی ازجمله استقلال،آزادی بازگشت طالقانی.درودبرطالقانی.حامی زحمتکشان ومرگ برارتجاع خواستاربازگشت آیت الله طالقانی شدند.
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
اعتراض به بازداشت فرزندان آیت الله طالقانی
دستجات وگروه های وابسته به جبهه ملی ایران بخش بنادروجزایرخلیج فارس و نیزاعضای حزب ملت ایران دراستان بوشهرطی تلگرام هایی به نخست وزیراعتراض خودرانسبت به بازداشت غیرقانونی فرزندان آیت الله طالقانی اعلام داشتند.
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
جبهه ملی،بخش استان فارس خواستارمجازات عاملان توقیف فرزندان آیت الله طالقانی شد.
اعتراض به نقض حقوق بشر!
پیک خجسته،ش۱۱۸۹،سال سی ام،۲۷فروردین۱۳۵۸
بدنبال اعتراض آیت الله طالقانی واستعفای سنجابی؛دولت حکومت می کند یاکمیته ها؟
«…مردم انگیزه استعفای دکترسنجابی رادرناتوانی دولت دراداره امورمملکت وهم چنین رفتارابلهانه ای که نسبت به خانواده حضرت آیت الله طالقانی معمول شده است تعبیرمی کنند…اندروتیلی خبرنگارخبرگزاری انگلیسی چنین اظهارنظرمی کند:دراین چندروزعده کثیری ازجوانان به حمایت ازرهبرمذهبی مردم ایران آیت الله سیدمحمودطالقانی اقدام به راهپیمایی کرده وباعث اختلال ترافیک درمرکزشهرتهران گردیدند.
آیت الله طالقانی اخیرابه عنوان اعتراض به اینکه حقوق بشردرایران رعایت نمی شودتهران رابه مقصدنامعلومی ترک کردندوبه خارج ازتهران رفتندودرهمان لحظات آقای دکترکریم سنجابی وزیرامورخارجه ایران که روابط نزدیکی باآیت الله طالقانی داردوهمان روش راپیش گرفته وازشرکت درکابینه انقلابی کناره گیری کرده است».
مساله به هیچ وجه شخصی نیست!
روزنامه خراسان،۲۹فروردین۱۳۵۸
حضرت آیت الله طالقانی ازاحساسات پاک مردم تشکرکردند:
این پیام ازطرف آقای محمدرضاطالقانی فرزندحضرت آیت الله طالقانی منتشرشد:
بسم الله الرحمن الرحیم.درتماسی تلفنی که شب گذشته حضرت آیت الله طالقانی بافرزندشان گرفتندضمن تشکرازاحساسات پاک وبی شائبه مردم ازآنان تقاضاکردندکه عواطف واحساسات خودراکنترل نموده وعمل انجام نداده که باعث تحریک واحیاناسوء استفاده برخی ازعناصرفرصت طلب وماجراجوقرارگیرد.ایشان یکباردیگرتاکیدنمودندکه موضوع به هیچ وجه جنبه شخصی نداردومربوط به فرزندان ملت وپاسداری ازآزادی واستقلال کشورعزیزواینکه باردیگر مملکت مابدامان دیکتاتوری واستبدادی سقوط نکند،می باشد».
راست گرایی وچپ گرایی!
روزنامه خراسان،۳۱فروردین۱۳۵۸
پیام حضرت آیت الله طالقانی:
این پیام ازسوی مجاهدکبیرحضرت آیت الله طالقانی فرستاده شد:
«بسم الله الرحمن الرحیم:برادران،خواهران،فرزندان دانشجوودانش آموز،دیگرگروههای متعهدومسئول ازاحساسات پاکی که دراین چندروزنسبت به این مخلص بصورت های مختلف ابرازداشته ایدکه نمودارقدردانی شماازخدمتگزاران به اسلام وملت می باشد.مخلص رابیش ازاین مدیون ساخته ایدوازهمه شماسپاسگذارم.بیاری خداونددرهمین روزهامیان شماعزیران خواهم بود.لذاتقاضادارم ازتظاهرات وراهپیمایی دراین روزوپس ازآن خودداری کنیدوشمادانش آموزان ودانشجویان عزیربه کلاس های خودبرویدوهمه مراقب باشیدتادرصف فشرده وهم آهنگ ماملت اسلام ومردم ایران،فرصت طلبان ومفسده جویان رخنه نکندوانقلاب اصیل وعالی مارابراست گرای وچپ گرایی افراطی نکشاند.پس ازبرسی حوادث جاری ودسائس دسیسه گران درحضورحضرت آیت الله امام خمینی آنچه می بایدباشمادرمیان خواهم گذاشت.دراین روزهابیش ازهرچیزمااحتیاج به تفکروتامل،برسی،شناخت اوضاع وشرایط زمان خودبایدباشیم وازاحساسا تندوافراطی بایدخودداری کنند».
همه راه ها به قم ختم شد!
روزنامه خراسان،۳۱فروردین۱۳۵۸
آیت الله طالقانی درقم:
شب گذشته حضرت آیت الله طالقانی پس ازورود به قم به حضورامام خمینی رسیدندوبه مدت یکساعت گفت وگوهای ثمربخشی باایشان انجام دادند.هم چنین صبح دیروزآیت الله طالقانی درمنزل حجت الاسلام حاج سیداحمدخمینی نشستی داشتندکه مراجع عظام وعلماوفضلای حوزه علمیه قم بدیدارایشان آمدند.وگفت وگوهایی باایشان انجام دادند».
توجه:این همه ی ماجرانیست.دراین حادثه اشخاص وگروههای مختلف نقل وقول های متفاوتی کرده اند.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)۲۲فروردین۱۳۹۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com