«بیداری ملت ز خواب»

ملت چو ز خواب گشته بیدار دگر
سودی ندهد فریب و گفتار دگر
آزادی غصب گشته را می جوید
ساکت نشود به جبر و کشتار دگر

آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت تروریستی اطلاعات حسن گدای روحانی:
www.shahinmirmoh.blog.com
http://mirhosseini.weebly.com