«توضیحات بسیار مختصر و مفید در مورد ادعای دروغین و اغراق آمیز یک موفقیت بودن قرار اتمی موسوم به برجام»

ادعای دولت دزد و ناکارآمد روحانی که طبق گزارش دکتر احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه نقض حقوق بشر در ایران وضعیت حقوق بشری در دوره وی وخیمتر شده است و همچنین ادعای وزیر خارجه بی شخصیت و دروغگوی کثیف وی محمد جواد ظریف در مورد اینکه قرارداد اتمی موسوم به برجام یک موفقیت بوده است کاملا دروغین و کذب و اغراق آمیز است. طبق برآورد و محاسبه اینجانب از هر ۲۳ سانتریفیوژ تنها یک هفتم آن یعنی حدود ۴ سانتریفیوژ را توانسته اند با قرارداد برجام حفظ کنند و ۱۹ سانتریفیوژ باز و یا نابود شده اند. در حالیکه طبق اعتراف خصوصی برخی از خود مقامات رژیم به مذاکره کنندگان بویژه مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی رشوه های کلان پرداخت شده است. در ضمن امضای قراردادهای اقتصادی که امضای آنها صرفا” به دلیل تحریمها متوقف شده بود یک موفقیت محسوب نمیگردد.
از سوی دیگر پیشنهاد دریافت تضمین رعایت حقوق بشر در ایران از نظام دیکتاتوری که کاملا” امکان پذیر و ممکن بود با این بهانه که به مذاکرات ربطی ندارد؛ صرفا” به دلایل یاد شده به کنار گذاشته شد.
مهندس شاهین میر حسینی
لینک مطالب بسیار مهم در مورد جنایت سازمان یافته وزارت اطلاعات دولت حسن گدا روحانی بر علیه اینجانب:
http://www.shahinmirmoh.blog.com
http://www.shahinmirhosseini.blog.com