سازمان عفو بین الملل پتیشنی به زبان اسپانیایی و در حمایت از کیوان کریمی، راه اندازی کرد که از همان ابتدا با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار امضا در آن ثبت شده است.
صفحه Free Keywan Karimi نامه حمایتی امنستی را به زبان فارسی ترجمه کرده و در اختیار شما قرار میدهد، لطفا در صورت تمایل با امضای این پتیشن مراتب حمایت خود از این فیلمساز و همچنین اعتراض به حکم سنگین آقای کریمی (یکسال حبس تعزیری، ۵ سال حبس تعلیقی و ۲۲۳ ضربه شلاق) را اعلام کنید.

متن این نامه به شرح زیر است:

کیوان کریمی فیلمساز ایرانی بە اتهام «توهین بە مقدسات اسلام» و «روابط نامشروع» بە ۶ سال زندان (۱ سال تعزیری و ۵ سال تعلیقی) و همچنین تحمل ٢٢٣ ضربە شلاق محکوم شدە است. او درخواست تجدیدنظر دادە است و منتظر نتیجەی آن می باشد. اگر بە خاطر فعالیت های صلح آمیز خود بە زندان بیفتد، او یک زندانی عقیدتی خواهد بود!

کیوان کریمی ١٣ اکتبر ٢٠١۵ از سوی دادگاه انقلاب تهران بە شش سال زندان و ٢٢٣ ضربە شلاق محکوم شد این دادگاه او را بە اتهام هایی از جملە «توهین بە مقدسات اسلام؛ و روابط نامشروع» مستحق چنین احکامی دانستە بود. سازمان عفو بین الملل می گوید کە او تا آخرین جلسه دادگاه اطلاع نداشت که حکم ۶ سال حبس به اتهام توهین به مقدسات، بخاطر کلیپ موسیقی ای برای او صادر شده که مقامات امنیتی در هارد درایو وی پیدا کردەاند. در عوض، او به تبلیغ علیه نظام متهم شدە کە بە هیچ وجە در داگاه نهایی بدان اشارە نشدە بود. دادگاه تجدیدنظر کیوان کریمی با حضور نمایندگان امنیتی و اطلاعاتی در روز ٢٣ دسامبر برگزار شد.

کیوان کریمی در روز ١۴ دسامبر ٢٠١٣ دستگیر شدە بود بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» در ارتباط با فیلمی کە نامبردە سال ٢٠١٢ (نوشتن روی شهر) در مورد گرافیتی بر روی دیوارهای خیابان های تهران ساختە بود. بەجز تریلر فیلم کە بر روی یوتیوب منتشر شدە بود، این فیلم بە نمایش عمومی در نیامدە بود. بە کیوان اتهام «روابط با نامحرم و زنا» بەدلیل «دست دادن» و «زیر یک سقف بودن» با زنی کە روسری بر سر نداشتە است، دادە شد. بعد از دستگیری، کیوان کریمی در زندان اوین بدون دسترسی بە وکیل در سلول انفرادی نگە داشتە شد. بعد از یک هفتە بە او اجازە دادە شد با خانوادەی خود تماس بگیرد. پس از ١٢ روز با قرار وثیقە آزاد شد.

از مقامات ایرانی بخواهید کە متقاعدمان کنند کیوان کریمی بە اتهام های واهی کە از فعالیت های صلح آمیز او و حق آزادی بیان او ناشی می شود، مجازات و تنبیە نمی شود.

مادەهای ١٩، ٢١ و ٢٢ و ١٧ منشور بین المللی مدنی و حقوق سیاسی
(ICCPR)
را بە آنها یادآوری کنید کە خود ایران در آن ملزم شدە است تا حق آزادی بیان و آزادی انجمن(تشکل) و حقوق خصوصی محافظت کند.

نگرانی خود را مبنی بر اینکە دادگاه تجدیدنظر انقلاب در ایران بەطور جدی پر از کاستی است و از استانداردهای دادگاه های بین المللی تبعیت نمی کند ابراز کنید. براساس قوانین بین المللی باید از اجرای حکم شلاق، شکنجە و دیگر روش های سبعانە، ضد انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز یا مجازات های دیگر جلوگیری به عمل بیاید.

سازمان عفو بین الملل (امنستی)

Keywan Karimi کیوان کریمی

Keywan Karimi کیوان کریمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)