«سوءاستفاده بسیار شدید به اصطلاح وزیر خارجه رژیم محمد جواد ظریف خائن از مقام مملکتی برای دروغگویی کثیف و اتهام زنی شیطانی به مخالفان به دستور حسن گدا روحانی و علی گدا حسود خامنه ای»

با درود فراوان به جمیع آزادیخواهان؛ منتقدان؛ مخالفان دیکتاتوری و ملت شریف ایران

از آنجا که از طریق فرستنده- گیرنده های بسیار ریز یا میکروچیپ ایمپلنتهای داخل سر و مغزم که توسط وزارت تروریستی اطلاعات نظام فاسد دیکتاتوری به انگیزه ها و دلایل سیاسی کار گذاشته شده اند و برای ارسال امواج کشنده؛ شکنجه کننده و کنترل کننده توسط رژیم مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و در دو تست الکترونیک جداگانه در اتریش و هلند وجود آنها به اثبات رسیده است؛ مقامات خارجی نیز به اینجانب مرتبط شده و امکان ارتباط با اینجانب و چنان که بر روی اینترنت و همچنین فیسبوکم توضیح داده ام:
Facebook: (Shahin Mir M. Hosseini) ,and: (Facebook: Shahin Mir Hosseini )
و در دیگر مطالب در این زمینه که با ذکر نام شاهین میر محمد حسینی و مهندس شاهین میر حسینی در گوگل قابل جستجو میباشند؛ امکان درک افکار و احساسات مرا از طریق این تکنولوژی سری دارند و همانطور که در مقاله علمی ترجمه شده در مورد این تکنولوژی سری اطلاعاتی (لینک نخست زیر مطلب) آمده:” فضا نوردان آمریکایی قبل از اینکه به فضا فرستاده شوند ایمپلنت شدند بنابراین افکارشان می توانست تعقیب شود و همه احساساتشان میتوانست بطور ۲۴ ساعته ثبت شود” و با توجه به این افکار و احساسات بسیار مثبت اینجانب نسبت به کشورهای دیگر که توسط این تکنولوژی سری اطلاعاتی قابل درک و فهم هستند مقامات محترم کشورهای دیگر بسیار مشتاق داشتن رابطه دوستانه با اینجانب بودند و هنوز هم می باشند؛ به همین این دلیل محمد جواد ظریف فاسد الخانواده (محمد جواد خائن کثیف) وزیر خائن، کثیف؛ بی شخصیت؛ سازمان دهندهء ترور ودروغگوی کثیف دولت حسن گدا روحانی (حسن شیطانی) و نظام فاسد دیکتاتوری با دروغهای شیطانی و بسیارکثیفش بخاطر حسادت شخصی خود نسبت به روابط دوستانه اینجانب با این مقامات محترم خارجی و همچنین دشمنی و حسادت دو آخوند دوزاری حسن گدا روحانی و علی گدا خامنه ای دو ملاگدای انگل حسود تنگ نظر؛ رذایل اخلاقی خود و خانواده های فاسد خود را به اینجانب نسبت می دهند و با دروغهای شیطانی و فکر شده و ساختگی سعی در بدنام ساختن اینجانب با کثیف ترین و ضد بشری ترین روشها که شایسته نظام فاسد کثیف تروریستی دیکتاتوری گدایان تنگ نظر حسود و دزد جنایتکار و تروریست و دولت ناکارآمد؛ خائن؛ دروغگو؛ مردم فریب و سوءاستفاده گر از آرای مردم حسن گدا روحانی (حسن شیطانی) و خانواده های فاسد کثیفشان است؛ در پشت سر مرا بدون اطلاع و آگاهی ام با صفاتی که خود این دزدان فاسد جنایتکار و خانواده های کثیف فاسدشان دارند متهم و بدنام نموده اند که پس از آگاه شدن از این نیرنگ و دروغهای بسیار فریبکارانه واتهامات ساختگی؛ بی اساس و واهی رژیم تا حدی که از برخی مقامات خارجی مذکور در مورد آنها مطلع گردیدم توضیحات افشاگرانه؛ روشنگرانه و شفاف تا حد ممکن در مورد آنها ارائه نمودم که موجب رسوا شدن محمد جواد خائن کثیف و نظام فاسد دیکتاتوری گردید ولی هنوز به این توطئه کثیف و شیطانی ادامه می دهند تا مانع از این روابط دوستانه با مقامات ارشد خارجی و موفقیت اینجانب در این زمینه شوند اگرچه با تاسف بسیار با از بین بردن فرصتها و پیشنهادات بسیار عالی و قابل توجه آنان از جمله پیشنهاد ازدواج با دختران برخی از آنان (که به دلیل اینکه پیشنهادات سران و مقامات نظام فاسد دیکتاتوری را در مورد دختران خودشان رد کرده بودم که در لینک انتهای پرانتز در مورد آن توضیح داده شده است؛ مورد حسادت و دروغگویی کثیف و حاسدانه و شیطانی و اتهام زنی های بی اساس و ساختگی آنان قرار گرفتم که موجب منتفی گشتن آن پیشنهادات صرفا” به این دلایل و به دلیل دشمنی نظام فاسد گدایان حسود گردید:

)http://www.shahinmirhosseini.blog.com

و همچنین پیشنهاد کار و زندگی با برخی دیگر از مقامات مذکور و دیگر پیشنهادات با دشمنی و عقده و حسادت اعجاب آور مقامات انگل؛ فاسد و نالایق یاد شده رژیم منتفی گردیدند! لازم به توضیح است که حسن گدا روحانی سعی فراوان دارد تا با سوء استفاده از رای مردم و رانتخواری از مقام و موقعیت و امکانات مملکت پسر هیچکاره و مفعول و مفتخوار و رانتخوار و انگل و حسود خود را از این طریق و با وقاحت ملاگدایانه بعنوان انگل اینجانب و از طریق اینجانب با دروغ و فریب و سوءاستفاده بطور انگل مآبانه نزد مقامات خارجی مهم و مطرح سازد و فرصتهای پیشنهادی آنان به شخص من را با سوءاستفاده از مقام مملکتی و قراردادها و امکانات کشور و با دروغهای کثیف و بدگویی شدید علیه من و خانواده بسیار محترمم برای پسر انگل رانتخوار و مفتخوارش و همچنین مجتبی پسر دزد و جانی و اسد و نالایق و انگل علی گدا خامنه ای بدزد و غصب کند؛ و خانواده کثیف و فاسد خود و نظامش را وقیحانه و از روی حسادت و دشمنی برای جلوگیری از رابطه موفق اینجانب با مقامات طراز اول مذکور به من نسبت میدهد تا با نابودی بیشتر زندگی اینجانب که از سال ۱۹۹۰ میلادی با کار گذاشته شدن میکروچیپ ایمپلنتها یا فرستنده – گیرنده های بسیار ریز در سر و مغزم توسط وزارت کثیف؛ شکنجه گر و تروریستی اطلاعات مورد کنترل؛ شکنجه و سوءقصد الکترونیک با ارسال امواج خاص از راه بوده ام؛ در ضمن از به واقعیت پیوستن رویاهای اینجانب که تعبیر رسیدن به مقام اول در ایران را دارد جلوگیری کنند!

نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه در طی صحبتهایم با برخی از شخصیتها و افراد خارجی مرتبط شده از راه این تکنولوژی سری اطلاعاتی به میکروچیپ ایمپلنتهای (فرستنده – گیرنده های بسیار ریز) داخل سر و مغزم دریافتم که از هر کدام از آنان برای این ارتباط الکترونیک و اتصال به اینجانب و تجربه این تکنولوژی سری و ارسال امواج کنترل؛ اذیت و آزار و شکنجه کننده و حتی گاهی سوءقصد کننده از راه دور به اینجانب و همچنین درک و دریافت افکار و احساسات اینجانب از راه دور و انتقال فکر و احساس خود به من و این تجربه جدید ساعتی پانصد دلار دریافت شده است که همگی به مدیریت و سازمان دهی سودجوی کثیف ضد بشر و سازمان دهنده ترور بی شخصیت فاسد دروغگوی کثیف و شیطانی محمد جواد کثیف خائن به ایران و حقوق بشری ایرانیان (ظریف) صورت گرفته و میگیرد؛ این یک فاجعه بزرگ است که دولت کثیف و فاسد و خائن حسن گدا روحانی (حسن شیطانی) و دیکتاتوری فاسد و شیطانی ترور و شکنجه علی گدا خامنه ای با وقاحت تمام از راه شکنجه با سازمان دهی محمد جواد کثیف خائن در حال پول در آوردن بوده اند و هنوز با وقاحت کثیف آخوند دوزاری به این جنایت سازمان یافته پنهان ادامه میدهند شدت این سوءاستفاده به حدی است که واقعا” نظام گدایان در حال کشتن و نابود کردن اینجانب و زندگیم از این طریق میباشد.

بدین وسیله ضمن محکوم نمودن این توطئه بسیار کثیف و شیطانی محمد جواد خائن کثیف فاسد الخانواده و دولت ناکارآمد؛ فاسد و مردم فریب؛ خائن و ناقض حقوق بشر و حقوق شهروندی و سوءاستفاده گر از آرای مردم برای منافع شخصی و خانوادگی آخوند دوزاری حسن گدا روحانی (حسن شیطانی) و نظام کثیف و فاسد دیکتاتوری ملاگدایان بسیار حسود که از طریق سوءاستفاده از این تکنولوژی سری انگل اینجانب و زندگی اینجانب گشته اند و ازفرط حسادت و دشمنی به چنین اتهام زنی ها و دروغهای توهین آمیز که صرفا” برای جلوگیری از موفقیت اینجانب به عنوان یکی از مخالفان ایستادهء و شناخته شده رژیم که برای ملت و مردمش ایستاده است مبادرت نموده و می نمایند؛ از جمیع ملت شریف ایران، هموطنان، آزادیخواهان و اپوزیسیون واقعی درخواست می نمایم که این توطئه شیطانی و کثیف نظام فاسد و تروریستی و شکنجه گر دیکتاتوری گدایان دزد انگل ملت ایران و وزیر خارجه بودجه دزد؛ بی شخصیت؛ دروغگو؛ خائن؛ سازمان دهنده ترور فاسد و کثیفش محمد جواد ظریف خائن کثیفِ کثافت و فاسد الخانواده را که اینجانب را به کشتن داده و بویژه زندگی خصوصی اینجانب را با شکنجه الکترونیک و همچنین دروغگوییهای وقیحانه و شیطانی و کثیف و ادامه دار و ممتد برای کسب درامد وقیحانه ضدبشری و شیطانی و سوءاستفاده از این تکنولوژی اطلاعاتی و عقده شخصی نابود نموده است و تنها یک گدای طبقه پایین بی شرافت آخوندهای گدای دوزاری است و مادرش مشکلات اخلاقی داشته و برای جلب اطمینان دیکتاتور زنش و دخترش بارها با خانواده دیکتاتور فاسد و مقامات ارشد خوابیده اند و از آنان در حین عمل شنیع فیلمبرداری شده را نزد دیگران افشاء کنند تا فاش شود که مقامات فاسد و تروریست و جنایتکار رژیم هر چه خود هستند را به دیگران و بویژه مخالفانشان نسبت می دهند و از طریق فروش حقوق ایرانیان با شکنجه الکترونیک از راه دور تا کنون با توجه به تعداد بسیار افراد مرتبط شده که حتی بطور همزمان افراد بسیاری مرتبط میشوند در طی پنج ماه گذشته طبق محاسبه و تخمین اینجانب بیش از ده میلیون دلار از راه ایجاد نمودن این ارتباطات و از طریق شکنجه و کنترل فکر و بدن از راه دور پول بدست آورنده اند. سهم محمد جواد ظریف از محمود علوی وزیر اطلاعات در این پول در آوردن از شکنجه بسیار بیشتر است!

اگر چه اینجانب از طریق تکنولوژی سری اطلاعاتی یاد شده به دستور علی گدا حسود خامنه ای و حسن گدا حسود روحانی دوملای انگلِ گدای دوزاری دزد و جنایتکار فاسد معتقد به ترور و تروریسم؛ در هلند از راه دور با ارسال امواج و سیگنالهای کشنده و شکنجه کننده تحت یک جنایت سازمان یافته قرار دارم؛ و مقامات هلندی نیز به دلیل قراردادهای اقتصادی و دریافت رشوه از رژیم با آن در این مورد همکاری می کنند ولی به امید پروردگار عالمیان این توطئه شیطانی و جنایت سازمان یافته بر علیه اینجانب شکست خواهد خورد و دروغگویان کثیف و شیطانی سفله و زبون و بی شخصیت و تروریستهای جنایتکار و نظام شکنجه گر؛ جنایتکار و غارتگرشان که مردم آنرا اصلا” نمی خواهند رسوا و فاش خواهند شد.

با درود بر آزادی؛ دموکراسی و حقوق بشر
به امید رها شدن مردم ایران از شر این نظام فاسد شیطانی و رهبر فاسد ضحاک آن که دین و ایمان را برای بر قدرت ماندن بهانه کرده و به خدا و دین و ایمان هیچ اعتقادی ندارد

آزاد و پاینده ایران
مهندس شاهین میر حسینی

مرگ بر ضحاک زمان؛ دزد کثیف و جنایتکار و جرثومه کثافت و فساد خامنه ای و پسر دزد و جانی و نالایق و انگلش مجتبی
مرگ بر دولت ناکارآمد؛ خائن؛ دزد و مردم فریب و دروغگو و کثیف و بی ناموس حسن شیطانی
دولت ناکارآمد؛ کثیف؛ فاسد؛ بی ناموس و رانتخوار و خائن روحانی شایسته و لایق دور دومی نیست؛ دیگران را آگاه کنیم
مرگ بر خامنه ای دیکتاتور فاسد
جنایت؛ وقاحت و فساد سران دیکتاتوری فاسد از حد گذشته است؛ باید در برابر آن ایستاد و با مبارزه جمعی هوشمندانه؛ آگاهانه؛ برنامه و هدف دار تنها به رفتن آنان و پیروزی اندیشید.

Shahin Mir Mohammad Hosseini
Shahin.mirhosseini@gmail.com

با جستجوی “مهندس شاهین میر حسینی” و “شاهین میر محمد حسینی” در گوگل میتوان مطالب و اشعار را جهت مطالعه بیشتر یافت.
۱. برای دانلود یک کتاب به زبان فارسی در مورد این تکنولوژی به وبسایت زیر مراجعه شود:
www.mindcontrol.ir
۲. برای کسب اطلاع در مورد شکنجه و سوءقصد الکترونیک از راه دور با ارسال امواج مخصوص به وبسایت زیر مراجعه شود:

www.electronictorture.com
۳. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تکنولوژی به زبان انگلیسی ترمهای زیر در گوگل جستجو شود:
Electronic Mind Control
Microchip Implants
Electronic Harassment
Electronic Torture
لینکهای مطالبی دیگر در مورد این جنایت سازمان یافته:
http://www.melimihani.org/?p=1400
http://shahinmirmohammadhosseini.weebly.com
http://www.melimihani.org/?p=1407
http://news.melimihani.org/?p=37496
http://news.melimihani.org/?p=31566
http://www.melimihani.org/?p=1756
http://news.melimihani.org/?p=37275

www.shahin-m.com