چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)من ساواکی نیستم
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین۳۷ سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ۱۶دی ماه۱۳۵۷(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در۲۲بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب۵۷پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
دربخش پایانی تیتراخبارمرورشده است.
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)بهمن۱۳۹۴
۱۶دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
شکنجه گاه مخفی ساواک در تهران کشف شد:
«خانه یک سرهنگ ساواک درجریان زدوخوردرهای خیابانی تهران به آتش کشیده شد.این خانه که مردم به آن خانه وحشت نام نهاده اند،درخیابان بهار،خیابان جهان قرارداشت.شاهدان عینی به خبرنگارکیهان گفتند:هنگامی که واردخانه شدیم ابتدافکرکردیم که یک محل مسکونی است ولی باکمال تعجب متوجه شدیم که این خانه به یک شکنجه گاه بیشتر شبیه است.به اتفاق عده ای ازمردم که به داخل خانه هجوم آورده بودند،شروع به بازرسی این محل کردیموبه یک زیرزمین که توسط تونل بزرگی به خانه دیگری درفاصلخه تقرذیبی ۱۵۰ متری راه داشت رسیدیم.دراین تونل انواع وسایل شکنجه دیده می شد.بعضی ازاین وسایل شکنجه هنوز خون آلودبود.ومعلوم بود که به تازگی مورد استفاده قرارگرفته است.درگوشه دیگر این تونل مقدارریادی لباس های زیرزنانه ومردانه که مملوازخون بودروی هم انباشته شده بودوچندتکه ازاستخوان های قسمت مختلف بدن هم دیده می شد…تصویرپوسترهای ناخن های لاک زده ودخترانی که شکنجه شده بودندبه دیواراتاقهانصب شده بودوتصویرهای دیگری هم بودکه چندنفرراهم درحالت شکنجه شدن نشان می داد.این تصاویرظاهرابرای شکنجه روانی بکارمی رفته است.سرهنگ زیبایی که صاحب این خانه است هنگام آتش زدن خانه فرارکرد».
غرض ورزی در لیست نام ماموران ساواک؛توضیح سازمان امنیت درباره خانه وحشت درخیابان بهار:
«به جناب نخست وزیر،ازسازمان اطلاعات وامنیت کشور:درصفحه ۸روزنامه کیهان وصفحه ۲روزنامه اطلاعات درج گردیده که شکنجه گاه مخفی ساواک درتهران درخانه ای متعلق به یک نفرسرهنگ کارمندساواک پس از زدودخوردهای خیابانی وبه آتش کشیدن آن خانه کشف گردیده است ومتذکرشده انداینجازمانی خانه تیموربختیاررئیس وقت ساواک بوده که پس ازفراردرسال۱۹۶۳یک سرهنگ که کارشناس شکنجه ساواک بوده درآنجا مقیم شده است.وازقول شاهدان عینی درج گرده ند که دراین خانه مقدارزیادی لباس های زنانه ومردانه که مملوازخون بودروی هم انباشته شده است و…مطالب بدلایل زیردروغ وکذب محض است.۱-این خانه متعلق به سرهنگ بازنشسته علی زیبایی می باشدکه اززمان تیموربختیارافسرسازمان امنیت بوده وقریب ۱۰سال است که ازخدمت بازنشسته شده است وحتی درسال های آخرریاست تیموربختیاردرماموریت های خارج ازکشوربسرمی برده است.واینک نیزبقراراطلاع سالهاست که درکشورآمریکا زندگی می کند.۲-ایجادشکنجه خانه بفرض صحت درقلب شهرودریک خانه شخصی باموازین عقلی منطبق نیست.۳-بازهم بفرض صحت ازعقل سلیم بدوراست که فردی وسایل شکنجه رامدتی چنین مدیدذرخانه مسکونی خودنگهداری نماید.۴-بازهم بفرض اینکه این خانه شکنجه گاه مخفی ساواک بوده باشد،سازمان اطلاعات امنیت کشورمی توانست آنرابلافاصله تعظیل ووسائل وادوات شکنجه موردادعاراجمع آوری نماید.تبدیل چنین خانه ای به صورت یک نمایشگاه وکشاندن مردم وخبرنگاران خارجی به تماشای آن درروزهای پیاپی ازسوی افرادی صورت گرفته است که هدف شان مشوب کردن اذهان مردم،تضعیف روحیه ملی،صحنه سازی برلی تحریک اشخاص به انقلاب وخونریزی ودرنتیجه بهم زدن استقلال وتمامیت کشوراست.توضیحابه استحضارمی رساندکه افسرمذبوردرزمان تصدی خوددرتدوین کتابی تحت عنوان«کمونیزیم درایران»شرکت داشته که دراین کتاب مشت دشمنان استقلال کشوربازشده است.واینک عناصرکمونیست پشتیابنان آنها وعموال آشوب طلب خواسته اندباایجادچنین صحنه هایی مشوئزکننده ازوی وسازمان اطلاعات وامنیت کشورکه یکی از اهداف آن مبارزه باکمونیزم درایران بوده است،انتقام جویی نمایند».
۱۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
سازمان اطلاعات وامنیت:
«مجرمان ساواک محاکمه می شوند».
۱۷دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«تعقیب شکنجه گران ساواک درصلاحیت دادگستری نیست».
«حس لیف مقام پیشین سازمان سیای آمریکافاش کرد«:سیا»معلم ساواک در شکنجه دادن بود».
«تیراندازی ازاتومبیل ساواک شد».
«ساختمان ساواک فیروزآبادویران شد».
۱۹دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«بیانیه عذرخواهی ساواک ازکارهای گذشته خودموردتائیدقرارنگرفت-نامه ساواک به نخست وزیر».
۲۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
۴۰بازداشتی کمیته آزادشدند:
«۴۰نفرازبازداشتی های سیاسی که طی دوماه اخیر بیشترآنها توسط ساواک وحکومت نظامی دستگیر شده بودند،اززندان های کمیته مشترک ساواک وشهربانی آزادشدند…آنهاگفتند:کسی ما راشکنجه نداد».
گزارش روزنامه لوموند:ساواک وحشت پوشالی
«ماموران ساواک به هیچ کس جز شاه حساب پس نمی دهندوحق دارند هرایرانی راتاهزرمان که لازم تشخیص بدهنددرزندان نگاه بدارند…ساواک درسراسرایران آپارتمان ها،خانه هایی به ظاهر عادی داردکه برای بازجویی های بسیار ویژه ازآن ها استفاده می شود».
حسن روشن ساواکی نیست
«یک میهمان ویک نامه توضیحی که:حسن روشن ساواکی نیست.پدرحسن روشن آمده بودپیش ماتاآنجه راکه این روزها درمورد پسرش سرزبانها افتاده تکذیب کند».
۲۲دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«زندانیان آزادشده از شکنجه های ساواک می گویند».
۲۳دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
ناصرحجازی وروشن زاده می گویند:
«ساواکی نیستیم!».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«حجت الاسلام حاج غلامحسین بهرامی(روحانی مجاهدهمدانی)درتماسی باکیهان،به رفتارخشونت آمیزساواک وشهربانی این شهراعتراض کردوگفت:ماموران ساواک وشهربانی باشکنجه مرانقص العضوکردند».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
حرفهای مردم،تلفن:۶۶۳۱۷۳:
ساواکی نیستم!
«من حسن شماعی زاده هستم.اخیراطی یک اعلامیه دست نویس وبدون امضائ نام مرا درردیف افرادساواکی ذکر کرده اند.ازطریق این ستون اعلام می کنم:اتهام خودرا قبول ندارم.من باارائه ترانه هایی چون:ماباهم برادریم واجاق،حرفهای سیاسی خودم رازده وبازجوئی اش راهم پس داده ام.».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«مردم ساواک آباده رامصادره کردند»
«ساواک کرمان طعمه حریق شد».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
«درحمله به ساواک مسجدسلیمان یک نفرشهیدشد».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
یادداشتی ازیک همکار:نصیری،رئیس سابق ساواک هم ساواکی نبوده است؟
«چندی پیش لیستی ازوابستگان ساواک منتشرشدکه نام جماعتی ازورزشکاران وممبلغین ورزشی ونیزعملجات طرب درآن ذکرشده بودوحتی درمیان تعجب وشگفتی مردمی که اشخاص اعلام شده درلیست به نظرشان می رسیدنام آن عده ازعملجات طرب مذکور از طبقه نسوان ومخدرات بیشترمورث شگفتی واعجاب وتاسف گردید.بدنبال انتشار لیست که این چندتن ازورزشکاران بقرارمعلوم بانامه ای برائت آمیز به آن روزنامه آندندوضمن اعلام پاک وتمیز بودن،صحبتهایی هم کرده وحتی عکس وتفصیلاتی هم چاشنی آن کرده بودن که امیدواریم صحت داشته باشد…اما مخلص وشایدخیلی ازخوانندگان روزنامه مشتاقانه درانتظار آنیم که علیا مخدرات وحضرات خواننده ونوازنده وختیاگر که نام نامیشان زیب لیست شده بودیگایگ به روزنامه بیایند وبرائت نامه بچاپ برسانند که گویا به علت مسافرت بخارج کشور،این کارفعلا انجام نشده است.شاید درآینده بشود…».
علی پروین:
«راه ماورزشکاران همان راه جهان پهلوان تختی است…من ازبین مردم زحمتکش وقشرپائین شهربرخاسته ام وهرچه دارم ازآنهاست.کدام قهرمانی می تواندبرعلیه مردمی که اورا به اوج افتخار رسانده اندو همه چیزش زآنهاست عملی غیر انسانی انجام دهد؟».
«علی پروین،کاپیتان تیم ملی ایران،برای تکذیب واعاده حیثیت ازآیت الله طالقانی خواست تانکذیب نامه ای برای او درخبرنامه جبهه ملی بنویسند که ما عین آنرا چاپ کره ایم…مادرعلی پروین نیز که ازاین عمل عده ای یاوه گوناراحت به نظرمی رسیدگفت:پسرمن مدت زیادی درپیداکردن شغل مناسبی دریکی ازادارات دولتی بود که موفق نشد وحالا هم به کمک چندتن ازدوستانش نمایشگاه اتومبیل درمحله قدیمیمان دست وپاکرده است.وسرش هم توی زندگی وزن وبچه است.اصلا من نمی دانم ساواک یعنی چه/پسرمن به این حرفها نمی خورد.واین کاردشمنان اوست.که می خواهنداورادرپیش مردم بدنام کنند».
مادرعلی پروین:«ساواک چیست؟».
۲۶دی ماهر۱۳۵۷روزنامه کیهان
«درحمله ساواک مسجدسلیمان عده ای کشته ومجروح شدند».
۲۸دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«مردم ساواک خیابان ثریارااشغال کردند».
کیهان وشما(۳۰۵۱۷۲):
۳۰دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
«دفاع ازشرف:چندی قبل روزنامه کیهان خبرازبرکناری۳۴تن ازمقامات بلندپایه ساواک رامنتشر کرد،درمیان اسامی این افرادبرکنارشده شخصی بنام «محمودعسگریان» وجود داشت.تشابه اسمی این مامورساواک بااینجانب اسباب زحمت من گردید.وموجب شد تاموردتهدیدوآزاراین وآن قرارگیرم.وحتی پاره ای ازدوستان وهمشهریانم بامن قطع رابطه کنند».
حرفهای مردم:تلفن۶۶۳۱۷۳:
۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«زندگی ام متلاشی می شود!:محمداسماعیل افشاری(بازنشسته شهربانی کشور):عده ای ازخدابی خبروبی دین دراعلامیه دست نویس وبدون امضاءنام مراهم جزومامورین ساواک قید کرده وزندگی ام درحال متلاشی شدن است».
۳بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
پرویزبادپا:
«من ساواکی نیستم»
۸بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
محمدرضاظالقانی:خادم ودارودسته اش دیگر جائی درورزش ماندارند.
«…وقتی ساواک مستقرشد،خادم هرروزیک بارصبح ویک بارشب من رامی خواست وتمام گزارش هایی راکه بچه های ساواک داده بودند،موبه مووباتعجب تمام بروی ما می زد».۹
بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
سخنگوی آیت الله طالقانی:تجریک نشوید!
«سخنگوی آیت الله طالقانی دی شب ضمن تاکیدبراینکه خواهران وبرادران بایداطزهرگونه تحریک پذیری وانتقام های شخصی احترازجویند.هشدادادکه هرگونه لغزش دراین ایام به جنبش ایران لطمه واردخواهدساخت..وی هم چنین گفت:درچندروزگذشته بعضی ازعناصرساواکی وفروخته شده به دام گروهی ازجوانان های هشیاروغیورافتاده اند،چنانکه پاره ای ازآنا رادرحال ارتکاب به اعمال خلاف وضرب وجرح مردم دستگیروبه منزل ایت الله طالقانی آورده اند…».
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاعیم
«گروهی دیگرازخانواده هاباراسال پیام ومراجعه به کیهان اعلام کردند:مدتهاست ارفرزندانشان که به اتهام واهی تحت تعقیب ساواک بوده اند،بی خبرهستند.خانواده هایکمنوچهرعزیریدرسال۵۲فمحمدفتوحی ازسال۵۴،امیرهوشنگ نیک وقت،دانش آموز۱۵ساله ازمرداد۵۴ناپدیدشده است،فاطمه جعفری ومرتضی واعظی دهنوی اعضای گروه مهدویون،امان الله فائق،ابوالفضل شیخ زاده»
قبراین شهیدکجاست؟
فتحعلی پناهیان عضوسازمان چریک های فدایی خلق از۵۴/۱۰/۳به هنگام درگیری باماوران ساواک شهیدشد.مادرش اقدس شاهگلی بامراجعه به کیهان خواستار…».
حرفهای مردم؛تلفن:۶۶۳۱۷۳
۱۰بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«تکذیب ساواکی بودن؛من سروان بازنشسته ماشاءالله هداوند هستم.کتاب شاهنشاهنامه هداراسروده ودرسه چاپ انتشاردادم.درحوزه علمیه وبعضی از مساجدتهران به ساواکی بودن متهم شده ام.بااین توضیح که خدمت اینجانب درزمینه علمی وادبی معینی بوده است.ضمن اعلام همبستگی باملت ایران ساواکی بودن خودراتکذیب می کنم».
۱۱بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
ازسرنوشت بستگان مان بی اطلاعیم؛فرزندان ماناپدیدوشهیدشده اند:
«خانواده های علی اصغرعظیمی فردفمهدی یوسفی،یعقوب سعیدی،سیروس حامی،جلال دهقان،پروین ره انجام،حمیدسعیدی زاده،محمدعلی لشگری،غلامرضا شهیدی زادی،علی محمدنیری،علی(حمید)عرب».
اعلام جرم خانواده شهیدعلینقی ارش(مرتضوی)علیه سازمان عضوسازمان چریک های فدایی خلق
۱۴بهمن۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
نامه به سردبیر(زین العابدین بوذرجمهری):چراساواکی های موثرمعرفی نمی شوند؟
«چندی پیش یک لیست ۳۴نفری زیرعنوان ساواکی های اخراجی ازطرف رئیس ساواک منتشرشد.که به عقیده من انتشاراین لیست فقط به منظورگمراه کردن افکارعمومی بوده است.زیرادربین این عده جزثابتی که سال مقام امنیتی ومعاون تیمسارنصیری وبعدهاجانشین وی درکارهارامنیت داخلی،یعنی مسئول همه بگیروییندهاوهمه این بدبختی هایی که امروزمملکت گرفتارآن است بوده،بقیه یک مشت پیرمردمفلوک ازکارافتاده وبازنشسته بودندکه کارهای دفتری ومالی داشته اند.چراماموران شکنجه ودستیاران قسم خورده پرویزثابتی راکه مردم به ویژه زندانیان ازادشده همه آنهارابه اسم می شناسند.ازکاربرکنارومعرفی می نمایند.وچراکسی ازعطاپور،معروف به دکترحسن زاده سرتیپ ودیعی سرتیپ سجده ای،ناصری،کاویانی وازقندی،که اززجردادن وشکنجه کردن مردم لذت می برندودرموردعنایت خاصی بوده وهستنددرمیان نیست».
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
پرویزقلیچ خانی:من بدام توطئه ساواک افتادم!
«پرویزازخلق کبیرایران می خواهم من کوچک راببخشد».
«پرویزقلیچ خانی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران درنامه ای تحت عنوان فوتبال ایران درنامه ای تحت عنوان:پوزش ازخلق وجانبازانش ازچگونگی همکاری وعلل همکاری اش بارژیم پرده برداردوخواستارعفومردم است…واقعیت این است کهع من دریک لحظه شوم فریب دشمن راخورده وباطلب بخشایش نمودن ازشاه به خلق خودخیانت کردم.من در۱۳آذرماه۲۴درخانواده ای زحمتکش وازنظرفرهنگی،مذهبی بدنیاآمدم…دردوران دبیرستان گرایش شدیدی به مذهب داشتم…درسال۴۳پدرم به اتهام واهی دستگیرشدو۱۱ماه دربندبودکه اثرات بسیاردرروحیه من گذاشت.وقتی تیم ایران اول شد،اعضای تیم به اصطلاح شرفیاب شد…دراین شرف به باددهی کلیه سرپرستان ومربیان واعضای تیم تاکمرخم شده وبردستان شاه بوسه زدند.ولی من ازانجام این کارخودداری کردم.به همین دلیل ازسوی تیمسارخسروانی وهاشمی نژادموردبازجویی قرارگرفتم….بعدازورودبه دانشگاه(دانشسرا)،باکتاب وسیاست آشناواین آشنایی به هنگام رستاخیزسیاهکل دراواثرمهمی بجای گذاشت که منجربه دستگیریش شد…در۲۱بهمن۵۰حدودساعت۵/۱۲پس ازگشتن خانه مراباخودبه کمیته بردند…باتزریق چندآمپول اورامنگ کردند…شخص هیکل داری بنام پرویز،زنم را جلوی کمیته بمن نشان دادوگفت اگرآنچه راکه می گویم انجام ندهی زنت رامی آوریم تو،ومتعاقبش شنیع ترین ووقیحانه ترین کلمات رابرزبان راند،که قلم ازنوشتن شرم دارد…سرانجام بدون آنکه بدرستی وبه عاقبت ونتیجه این خیمه شب بازی ننگین فکری کرده باشم،باتائید خویش،برعهده گرفتن آن ره مسخره درخمیه شب بازی وقاحت مقام امنیتی رضادهم وپس رضادادم وننگ…برای فرارازآلودگی هاوتبلیغ علنی تصمیم به رفتن به خارج ازکشوررامی گیرد…به آمریکارفتم.ودرتیم های آمریکایی فوتبال بازی کردم.مسابقات جهانی فوتبال آرژانتین پیش آمدواین فرصت مناسبی بودکه من ماهیت رژیم رابرملا سازم و۱۰روزقبل ازمسابقات دریک مصاحبه تلویزیونی مطالبی علیه رژیم عنوان کردم…»
۱۵بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
«گاردصنعت نفت باساواک رابطه ندارد».
۱۹بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
دکترسیدرحمت اله پیرحقانی:
«پزشکی قانونی شعبه ای از ساواک بود».
۱۷بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
مقاله اردشیرلارودی درموردقلیچ خانی:پرویز آمده است برای جبران آن«خطا»:
«…تختی هم ازدست شاه بازوبندپهلوانی گرفت.روزبه نیزدردوران جوانی وآن روزهاکه خوب نمی دانست چه باید بکندکارهایی کرده است.برادران رضایی وخواهرش نیزکارهایی کرده اندکه هرجوانی ونوجوانی می کند.دعواباهمسالان وکارهای دیگر .جزنی،صفائی،پویان،سعیدمحسن،حنیف نژادوتماشهداکه افتخارملت مابه شمارمی روند،نیزکارهایی که شباهتی به کارهای زمان بلوغ فکری شان نداشت کرده اند،اما به این ترتیب وبااین دلایل نمی توان آنهراضدانقلابی ویامعمولی وسربهوادانست.آن عکس هم که ازپرویزچاپ شد وآرم تاج رابرسینه اونشان می داد،مثل همه ی چیزهاست.یک واقعیت دیگر ازگذشته که ارتباطی به بسیاری از مسائل مهم ندارد…».
۲۴بهمن ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
شورای سردبیری آیندگان:
«دربرنامه خبری تلویزیون دی شب فیلمی ارمصاحبه باارتشبدنصیری نشان دادندکه بسیارنامعقول بود.مردی راکه ازنوک هرناخنش یک جوی خون جاریست درهیات مظلومی مجروح که قدرت حرف زدن نداشت زیرسوال هایی گرفته بودندکه همه ابتدایی بودوپرده از هیچ جنایتی ازجنایات ساواک وارتش آن خبری داشت.اگرملت انقلاب کردوساواک رانابود کردبخاطروحشی پری وجنایات بی حساب آن بود.امابانمایش این طرز برخوردبایک مجرم یامتهم حتی این دژخیم دیوسیرت درشان انقلاب نیست.نصیجت کنیدکه این نوع عنان گسیختگی هارا به حساب انقلاب نگذاردیودرسطح جهانی علیه انقلاب ایران تبلیغ نکنند..».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)