چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیده شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
درقسمت به اخبارمربوط به ساواک مرورشده است
محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)بهمن1394
16دی ماه1357روزنامه کیهان
«توسط گروه های مختلف اجتماعی،آزاذی«به آذین»درخواست شد».
نامه گروهی از دستگیرشدنگان وقایع اخیر:
«امکانات رفاهی زندان اوین را قطع کرده اند».
گفت وگو با هویدا ووزرایش درزندان:
هویدا:«چرااینقدر بمن فحش می دهید؟».
داریوش همایون(وزیراسبق اطلاعات):«نامه علیه امام خمینی رامن به خبرنگاردادم».
منوچهر آزمون(وزیرمشاوراسبق):«فاسدهااز کشورگریختند».
غلامرضانیک پی(شهردارسابق تهران):«مسئول عدم گسترش تهران دولت وقت بود».
منصورروحانی(وزیرراسبق کشاورزی):«من یک تنه از کشاورزی ایران دفاع می کنم!». 17دی ماه1357روزنامه کیهان
«120وکیل دادگستری خواستارآزادی به آذین شدند».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
5سال ازشهادت خسروگلسرخی گذشت:
«همسرگلسرخی علیه قانلین به دیوانعالی کشوراعلام جرم کرد».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
«بخاطر آزادنشدن بقیه زندانیان،زندانیان سیاسی آزادشده حاضربه ترک زندان نشدند».
«اسامی180زندان سیاسی آزادنشده».
65زندانی سیاسی آزادشدند:«اسامی 65 زندانی سیاسی آزادشده».
21دی ماه1357روزنامه اطلاعات
سیدمهدی هاشمی طی نامه ای به امام خمینی اعلام کرد:«قتل حجت الاسلام شمس آبادی توطئه علیه مجاهدین بود».
«اصفهان خبرنگاراطلاعات:سیدمهدی هاشمی که بدنبال قتل حجت الاسلام شمس آبادی به عنوان مغزمتفکر گروه هدفی ها،معرفی شده بودودردادگاه جنائی اصفهان به2بار اعدام محکوم شده بود،درآستانه نقض این حکم دردادگاه دیوان عالی کشورو تجدیدمحاکمه وی درنامه ای خطاب به امام خمینی اتهامات واردشده را رد کرده وآنرا نتیجه یک توطئه دانسته است».
سیدمهدی هاشمی پس ازذکرآیه های1تا9سوره«بروج»ازکلام الله مجید نوشته است:«زعیم مجاهد،پیشوای دلیر،مرجع تقلیدآگاه وامام بزرگ حضرت آیت الله العظمی خمینی مدالله المحسنین بطول بقاالشریف،گرم ترین تحنیت روحی که زیبنده آن شخصیت جهانی است،تقدیم وپیروزی آن حضرت رادربه ثمر رساندن جنبش مقدس اسلامی خودوتحقق بخشیدن به آرمان های شامخ نهضت شیعه وجهانی ساختن ایده توحیدازخداوندبزرگ خواستارم».
وی درقسمت دیگری ازنامه خودمی نویسد:«زمامداران ایران درپی یک خط مشی واستراتژی الهام گرفته ازسیاست استعماری تراکه وجودت برای آنان قابل تحمل نبوده ازوطن تبعید کردندواین پدیده درکنارهزاران جنایت دیگرترسیم کننده تابلوی سیاست داخلی آنان می باشد».
سیدمهدی هاشمی درادامه نامه اش می نویسد:«دولت هاپس ازرویارویی باقیام دلیرانه علما ومراجع تقلیدورهبری آن زعیم توانا و گسترش نهضت بین میلیون هامسلمان ایرانی وپس ازآنکه اسلام رادشمن آشتی ناپذیرخودتشخیص داده درپوشش دینداری وتظاهر،تشییع یک سلسله نقشه های خطرناکتری رابرای موجودیت اسلام،جنبش های انقلابی درایران به مرحله اجرانهادندکه می توان ماجرای قتل مرموز مرحوم شمس آبادی ودستگیرنمودن گروه جوانان متدین ومبارزرابخشی ازآن توطئه دانست».
وی دراین نامه یادآوری کرده است:«مقامات امنیتی درایران که نقش اول رادراین توطئه دارند.پس ازواقع شدن در تنگنای شناخت انقلابی گروههاواستقبالی که قشرهای مختلف روستایی و کارگری ازآن نشان دادند،تصمیم گرفته شدباایجادصحنه قتل مشارالیه عناصر مجاهدورزمجورا بدام اندازند.واکنش دیوانه وارسازمان امنیت ایران دراین ماجرا موجب گشت 6نفرو منجمله«نویسنده»رابه اعدام،یک نفررابه15سال و7نفرهرکدام رابه8سال حبس محکوم نمایند.سلول اتهام یادشده وبااعتراف تحمیلی درساواک شکل گرفت.در چارچوب یک دادگاه فرمایشی به تصویب قانونی رسید.جرم ما برقرارساختن ارتباط روحی،فکری،انقلاب آزادیبخش امت اسلام بوده وبه گناه مقاومت دربرابر پیشنهادها وخواسته مرموزانه دولت قربانی گشته ایم.وبه همه کسانی که استقلال فکری خود رافدای خوشایندمغزهای الکلی ومعتادقدرت حاکمه وحلقوم هارناپاک میراثخواران استعمارنموده خطاب کرده وآخرین سخن سالارشهیدان حسین(ع)دنبردحماسه آفرین عاشورا را یادآوری می نمایم:چنانچه آئین پاک توحیدراباورنکرده وازبازخواست روز رستاخیزنمی هراسید،پس لااقل درزندگی دنیای خود آزادمردوآزادمنش باشید».
22دی ماه1357روزنامه کیهان
زندانیان آزادشده:
«همه زندانیان سیاسی راآزادکنید».
آزادی به آذین:
«همسر(اعتمادزاده)به آذین،اعلام کردبعدازظهر امروزباقرار60هزارتومان آزاد می شود».
23دی ماه1357روزنامه کیهان
کمیته دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی:«دههازندانی سیاسی مفقودشده اند».
«اسامی ومشخصات زندانیان سیاسی مفقود شده اعلام شد».
جمشیدسپهری:«چهاربرادرسپهری چگونه شهیدشدند؟:
جمشیدسپهری که اخیراپس از5سال حبس،اززندان آزادشده است،در تماسی با کیهان گفت:«چهارپسرعموی من که برادریکدیگربودند،بنام سیروس،فرخ،ایرج و فرهاددر سالهای گذشته شهیدشدند.سیروس که مهندس بودودرسال50وفرخ و فرهاددانشجوی دانشگاه فنی وایرج نقاش درسالهای بعدکشته شدند…وی افزود:من خاطرات زیادی از شکنجه گران ودستگاه های شکنجه همچون آپولو و صلیب کابل شوک الکتریکی وغیره دارم.حتی مادرشکنجه گاه کمیته به افراد خارجی نیزبرخوردمی کردیم که ازآن جمله«کارل هانریش گرهارد»را می توانم نام برد.این شخصی تبعه آلمان غربی است که بخاطرتعمیراسلحه درایران به دوسال زندان محکوم شده بود».
23دی ماه1357روزنامه اطلاعات
مردم درمقابل زندان قصر:
«زندانیان آزادشده راروی دست بلندکردندوفریادزندند:زندانی سیاسی درود ملت ایرن برتوباد…».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
«نسرین رضائی که سه برادرویک خواهرخودرادر4سال اخیرازدست داده است درمیان اولین زندانیان سیاسی آزادشده بود.اومحکوم به حبس ابدشده بود.وپس از4سال،روزپنجشنبه ازادشد.زندانیانی راکه حتی نمی شناختند درآغوش می کشیدند».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه ای ازپدریک زندانی سیاسی(حسین علی اکبریان آذر)به کانون وکلا:
«ساواک به من 10هزارتومان دادتاازخون پسرم(سماعیل اکبریان آذ)بگذرم»!
گزارش سازمان عفو بین الملل:
«شکنجه زندانیان سیاسی ایران هنوزادامه دارد.سازمان عفوبین الملل گزارش های زیادی ازناپدیدشدن ومرگ درزیرشکنجه دریافت کرده است.نوع شکنجه ها،شلاق زدن باکابل،مشت ولگد،سوزاندن نقاط حساس،استفاده ازگَزنه وبی خوابی کشیدن به حالت ایستاده اعلام شده است».
خانواده مهدی افتخاری:«جان این مجاهددرخطراست».
«مهدی افتخاری،که ازسال51تاکنون درزندان به سرمی برد،به علت شرایط دشوار زندان وناراحتی های جسمی درمعرض خطرقراردارد.مهدی افتخاری،عضوسازمان مجاهدین خلق هنگام دستگیری،25سال داشت.وی دانشجوی سال چهارم دانشکده فنی تهران بود.وی به محکوم به حبس ابداست».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
«خانواده های چریک های کشته شده ازآیندگان دیدارکردند».
همسربیژن جزنی:«در1349ثابت شددرسیاهکل فرزندتازه ای زاده شده است».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
ماه سلطان تیزابی(مختاری):
«پسرم رازیرشکنجه به شهادت رساندند.مادریک زندانی سیاسی درنامه ای که به کیهان فرستاده اعلام کرده که از5سال پیش که پسرم(هوشنگ تیزابی) دستگیرشده ازاوخبری ندارد».
نامه گزارش بولتن دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی ازشکنجه درزندان مشهد:
«شکنجه زندانیان سیاسی با«تانگوی تخم مرغ داغ».
یک پدر(سیدمهدی دیبا):«سرنوشت دوپسرم(سیدرضاوسیدحسن)که ساواک آنهارادستگیرکرد،نامعلوم است».
«خانواده های زندانیان سیاسی دردادگستری متحصن شدند».
اجتماع زندانیان سیاسی آزادشده دربهشت زهرا:«روزنامه نگاران چراغ داران رامبارزه اند!».
آخرین زندانیان سیاسی کمیته آزادشدند:
«یک زندان سیاسی که روزگذشته اززندان آزادشده به خبرنگارماگفت:«زندان کمیته دیگرزندانی سیاسی ندارد.10نفراززندانیان این بازداشتگاه به زندان قصرمنتقل شده اندوبقیه نیزآزادشدند.درحال حاضردرکمیته فقط نزدیک به 200نفرافغانی که اخیرابازداشت شده اندبسرمی برند.وی اضافه کردماموران وبازجویان کمیته دراین روزهای آخرسعی می کنندمدارک وآثارخودرامخفی کنندوعده ای ازآن هاباگذاشتن ریش سعی دارندقیافه خودراتغییردهندتازندانیان سیاسی که تاکنون درکمیته بوده اندموفق به شناسایی آنان نشوند».

25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
رضاعلامه زاده(ازپشت دروبین فیلم برداری تاشکنجه گاه ساواک):
«ازسال 51به اتهام کارهائی که مرتکب نشده ام،درزندان ساواک بودم…شلاق ساواک خون زندانیان سیاسی رابایکدیگرترکیب کرده است».
«رضاعلامه زاده،کاگردان فیلم های کودکان که درشهریورماه1351به همراه خسرو گلسرخی،عباس سماکار،طیفوربطحایی وچندتن دیگربه اتهام مشارکت در توطئه سوء قصدعلیه خاندان سلطنت دستگیروبه حبس ابدمحکوم شده بود…برای هیچ چیزناگوارترازاین نبودکه دائم مامواران ساواک تهدید می کردندکه همسرم رابه زندان می آورندباچنین تصویری لبخن هرمامورسراپایم راغرق دروحشت می کرد…بیاددارم «شکوه فرهنگ»یکی ازمتهمان گروه متهم به توطئه سوءقصدعلیه خاندان سلطنت دردادگاه نظامی گفت:آن مزدورجایزه بگیر(منظورعلامه زاده است)به ماگفت که به جان ولی عهدسوءقصدکنیم.درحالیکه من تاآن تاریخ نه باشکوه فرهنگ ملاقاتی داشتم ونه اوراازنزدیک می شناختم».
گزارش یک زندانی انگلیسی ازشکنجه گاههای امنینی مشهد:
«باشوک الکتریکی وسوزن های داغ اززندانیان اعتراف می گرفتند»
26دی ماه1357روزنامه کیهان
خانواده35زندانی سیاسی:فرزندانمان رابمابازگردانید!
«دکترفضل الله صفا،درنامه ای به کیهان نوشته است:فرزندم مهندس فرهادصفامتولد1336درسال1350به سبب داشتن اندیشه های انسانی به زندان افتادوسه سال دربندبود.اوپس ازازادی درشرکتی درحمیدیه اهوازمشغول کارشد، اماچون دراردیبشهت سال54مجدداتحت تعقیب ماموران ساواک قرارگرفت مواردی شد.ازآن تاریخ ازسرنوشت وی بی اطلاع هستم…».
خانم اکبردبیری فردنیزطی پیامی نوشته است:
«فرزندم علی دبیری متولد1327دانشجوی سال آخردانشکده فنی دانشگاه تهران برای اولین بادراردیبشهت1350دستگیرشدوپس از8ماه آزادشدوبلافاصله بخدمت نظام اعزام شد.اما سه ماه مانده به پایان دوره ی سربازی مجدداازسوی ساواک دستگیروبه یک سال حبس محکوم شد.پس ازآزادی مجددابامراجعه مامورین ساواک به منزلم به خانه مراجعه نکردونتاکنون ازوی بی اطلاع هستم».
خانواده مهدی محسن نیزضمن مراجعه به کیهان خواستار اطلاع ازسرنوشت فرزندشان شدند.آنهاگفتند:«پس ازدستگیری سعیدمحسن-یکی ازبنیانگذران سازمان مجاهدین خلق-برادر کوچکترش عبدالرحمن محسن دربهم54دستگیرودربی دادگاه به6سال محکوم شد. پس ازوی برادردیگرمهدی محسن نیزبنابراظهاررادیولندن دریک درگیری درخیابان طبس دستگیرشد.اماکنون ازوی اطلاعی دردست نیست».
«خانواده های ایرج نیری وابوالقاسم طاهرپرورازاعضای سیاهکل نیزخواستارازادی فوری این دوزندانی شده اند».
«مادریکی ازچریک های فدائی خلق(مهرنوش ابراهیمی ودکترچنگیزقبادی)که درزدوخوردخیابانی به شهادت رسیده بودند علیه قاتلین دخترودامادش اعلام جرم کرد».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
گروهی اززندانیان سیاسی تحصیل کرده که اخیرااززندان ساواک آزادشده اند:
«چرازندانیات سیاسی تحصیل کرده به عنوان سرباز عادی خدمت می کنند؟».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
چرادکترعلی خاوری راآزادنمی کنید؟:
«خانواده دکترعلی خاوری(عداز15سال حبس وشکنجه)باارسال پیامی به کیهان یادآورشدند.وی درشهریور43دستگیرشد».
خانواده های چندزندانی سیاسی:«ازسرنوشت فرزندان خودنگرانیم».
«ازکلیه کسانی که اطلاعی ازسرنوشت بستگان وناپدید شده ما دارند تقاضامی کنیم مارابااطلاع کنندتاازنگرانی بیرون آئیم:خانواده ناصرقبتی ازاهوازدرتاریخ 52/7/7 دستگیروهنوزهیچگونه اطلاعی ازوی نداریم.خانواده رضاآذرشکیب درروز9آبانماه سالجاری ازمنزل خارج وتاکنون مراجعه نکرده است.خانواده های سیدهادی فاطمی،محمدعلی وکاظم بخش کن نیزددرمراجعه به کیهان اظهارداشتند فرزندانشان ازیک ماه پیش بخاطرشرزکت درتظاهرزات بازداشت شده اندوخواستار آزادی آنها هستند.وخانواده های مهندس ابراهیم ذاکری نیز درنامه ای نوشتند: مهندس ابراهیم ذاکری درشهریور1355به اتهام عضویت درسازمان مجاهدین خلق دستگیر وبه حبس ابد محکوم شده است.این خانواده خواستار آزادی وی وزندانیان سیاسی شدند.بانوحاجیه موسویان هم بامراجعه به کیهان گفت:سه سال ازفرزند زندانی ام حسام واله صابری خبری ندارم».
عطیه قریشی(همسربیژن جزنی ویکی ازبنیانگذاران سازمان چریک های فدائی خلق):«به مقامات قضایی جهان اعلام جرم کرد».
«اسامی تعدادی ازچریک های شهیدفدائی خلق درکیهان امروز».
«اعلام جرم مادرچریک شهیدجلیلی افشار علیه مقامات ساواک».
ادامه تحصن خانواده های زندانیان سیاسی:
«درچهارمین شب تحصن خانواده زندانیان سیاسی درکانون وکلاتعدادمتحصنین به 150نفررسید».
پیام صفرقهرمانی به مطبوعات:«صفرقهرمانی که چندی پیش پس از30 سال اززندان آزاد شده بود درپیامی خطاب به کارگران وکارکنان مطبوعات فرستاد».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
طلاب حوزه علمیه قم خواستارآزادی سیدمهدی هاشمی شدند:
«عده ای ازطلاب حوزه علمیه قم طی نامه ای خواستار آزادی حجت الاسلام سیدمهدی هاشمی ازطلاب مبارز حوزه علمیه قم شده اند».
دراین نامه پس ازاشاره به مبارزات ایشان درراه انقلاب اسلامی آمده است:
«ساواک که ازتابعادفکری ومبارزاتی نامبرده اطلاع داشت وبه روحیه مقاوم وسازش ناپذیرایشان واقف بوددامی برای ایشان ساخت وتوظئه قتل مرموز مرحوم حجت الاسلام شمس آبادی را به ایشان وعده ای ازجوانان مبارز وروشنفکرقهدریجان نسبت دادوهمگی رادستگیرودرشکنجه گاه زیرسحت ترین شکنجه هاقرارداد.رژیم باقتل مرحوم شمس آبادی تلاش می کردکه این قتل را به طرفداران حضرت امام خمینی نسبت دهد.تادرصف متحدروحانیت ایجادشکاف نماید.ودرضمن دامن خودرا ازاین قتل که افکارعمومی به اونسبت می دادذپاک گرداندلذاازهیچ شکنجه ای درحق آنهاخودداری نکرده وسرانجام سیدمهدی هاشمی دردادگاه فرمایشی به3باراعدام محکوم شد.رژیم پس ازمواجهه شدن بااعتراضات همه جانبه روحانیون ودیگراقشارجامعه وحتی سازمان های حقوق بی المللی حکم یادشده رادردیوان عالی کشورنقض کرد.به دادگاه دیگری محول نمود.ماروحانوین حوزه علمیه قم بدین وسیله به تمام مجامع حقوق ومدافع زندانیان سیاسی اعلام می داریم اتهام ایشان وبرادرانش صددرصدسیاسی بوده وبجرم افکارمذهبی درسلول زندان اصفهان دربدترین شرایط بسرمی برد.ماخواستار رسیدگی فوری به وضع ایشان وسایربرادران دربندش هستیم.ماآزادی کلیه زندانیان سیاسی ایران بخصوص دانشمندمجاهد سید مهدی هاشمی راخواستاریم».
«کانون زندانیان وتبعیدیان سیاسی پنجاه سال اخیرشروع به کار کرد».
شکنجه گران دست هاوسینه روحانی مجاهدراشکستند:
«ساری-خبرنگارکیهان،شیخ عبدالحمیدعبدالاحدیکی ازروحانیون مبارز سارزی که بدنبال تظاهرات خونین آبان ماه این شهردستگیرشده بودپس از شکنجه های فراوان 24روزبعدآزادشد».
«رئیس زندان سیاسی کرمانشاه به خانواده آنهااجازه ملاقات نداد».
زندانیان سیاسی ماراآزادکنید:
«غلام حسین حسینی،علی اکبرنبوی نوری،اسماعیل محمدمهدی نوری،علی رجبی،حسین داعی الاسلام،محمدرضارضازاده مهریزی».
«اعلام جرم مادردکترمحمدصفری به مراجع قضایی بین الملی».
زندانی سیاسی راباآمپول هوابه شهادت رساندند:
«مادریک زندانی سیاسی درنامه ای ماجرای شهادت فرزندش رافاش کرد:پسرم مهندس محمدرضاچمنی که درآبان1353بدست ماموران ساواک به شهادت رسیده بودنوشته است:پسرم مهندس محمدرضاچمنی فارغ التحصیل دانشگاه عالی پلی تکنیک که درشرکت نفت ایران دراهواز ناظرمقیم بودروزنهم آبان 1353درپالایشگاه آبادان دستگیرکردندتا15روزازاوخبری نداشتیم.روز24آبان به مااطلاع دادندکه پسرمان دربیمارستان جندی شاپوربستری است.وقتی بالای سرپسرمان رسیدیم دوساعت بعدمقابل چشممان جان سپرد…پزشکان گفتند که اورازیرشکنجه به خون ریزی معده،شکستگی دنده وبینی،عفونت کلیه افزایش اوره(دراثربی آبی)وذات الریه،به علت قرارگرفتن درجریان هوای سردوگرم بطورمتناوب مبتلا شده وهنگامی که ازمعالجه اونامیدشدندن،ماموران ساواک بازدن آمپول هوااورا به شهادت رسانده اند».
خانواده حسن ضیاء ظریفی خواستار محاکمه ومجازات قاتلان او شدند:
«حسن ضیائی درسال1319 بعداز حوادث سیاهکل درزمانی که دوران محکومیت خودرادرزندان رشت می گذراندباتوطئه چینی ساواک مجددااورا محاکمه وبه اعدام محکوم کردند.ولی بخاطراعتراضات…به حبس بد محکوم شد…دربهمن 1353ظریفی رابه زندان اوین منقل کردندوتحت شکنجه قراردادند.سرانجام درفروردین 1354 همراه 8تن دیگرازهمرزمان خوددرزندان اوین تیرباران گردید.دستگاه ساواک دریک خبرساختگی اعلام کرد:این 9تن زندانی سیاسی درفرارکشته شده اند».
حسین خوشنویس را آزاد کنید:
«خانواده حسین خوشنویس زندانی سیاسی ضمن تماسی باروزنامه کیهان خواستار آزادی این جوان شدند.آنهاگفتندحسین خوشنویس جوان 19ساله درسال 49به اتهام ارتباط باچریک های فدائی خلق دستگیرشده است».
«نامه استادان ومربیان دانشکده مخابرات به حضرت آبت الله العظمی خمینی درباره تجدیدنظردرباره مجازات اعدام حسن فرداسدی متهم به ترورفرماندارنظامی ورئیس شهربانی بروجردشدند».
سیدمحمدروحی آهنگرانی پدر سه شهید(اعظم السادات،نزهت السادات،بهمن روحی)علیه عاملان شکنجه اعلام جرم کرد:«یک افسربازنشسته نیروی هوائی که سه فرزند تحصیل کرده اش به جرم فعالیت های سیاسی شهیدشده اندعلیه عاملین شکنجه وقاتلین سه فررنزدش اعلام جرم کرد».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
«185زندانی سیاسی تافرداآزادمی شوند».
شکرالله پاک نژاد:«ارتجاع آخرین دژهای خودراازدست می دهد».
«شکرالله پاک نژاد،زندانی حبس ابدی دیکتاتوری،شب هنگام اززندان آزادشدوصبح فردایش سراغش رفتیم …اکنون می توانم بدون هیچ مانعی درمبارزات مردم شرکت کنم.بسیارخوشحالم این همان انقلابی است که من سالها بدنبال آن بوده وبخاطرآن کوشش کردم.اکنون مثل تشنه ای هستم که فرسنگ هاراه را باسراب روبروبوده وسرانجام به آب رسیده است».
مسببین وآمرین شهادت فرزندانمان باید مجازات شوند:
«این متن پیام چندخانواده ای است که فرزندانشان به شهادت رسیده اند:مادرعبدالجوادربیعی عضوسازمان مجاهدین خلق،خانواده اسدالله بشردوست، عضو چریک های فدائی خلق،خانواده جعفرشجاع الدین الساداتی».
فرزندم(کیومرث جواهری)راشهید کردند.قاسم جواهری که فرزندش درخیابان ویلا گلوله خوردوبه شهادت رسید».
1بهمن1357روزنامه کیهان
«162زندانی سیاسی آزادشدند».
«125زندانی آزادشدند».
اسامی 8زندانی که هنوزآزادنشده اند:
«تالیه امام زاده،مهنازجزایری،فخری جزایری،جعفراقوامی،سعیدشکری پور،رضادرزی نژاد،یکی اززندانیان سیاسی هم بنام سیداحمدهاشمی دربیمازستان شهربانی زندانی است.نام نفرهشتم هنوز اعلام نشده».
«اعلامیه خانواده های زندانی سیاسی آزادشده».
ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاعیم:
«خانواده های چندزندانی سیاسی(نجف زاده،رحیم شیخ زاده،ومصطفی شایق)که ازسرنوشت فرزندان خودبی اطلاع هستندازمردم کمک خواستند».
شهادت این برادروخواهر(مرتضی(امیر(فاطمی وپروین فاطمی)هنوزبه اطلاع مادرشان نرسیده است».
چندخانواده شهید(خانواده علیرضاملازم معصومی وخانواده مجاهدشهیداحمدتاری ومحمودلطفی)خواستار تعقیب ومجازات عاملین شهادت فرندانشان شدند».
2بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«بستگان زندانیان درتظاهرات زندان قزل حصار:«چندزندانی کشته وزخمی شدند».
«زندان شیراز از زندان سیاسی خالی شد».
«زندانیان سیاسی شهرستان هاآگاه شدند».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
گزارش ازمحاکمه گروه جرنی-ظریفی:دربیدادگاه های ایران چه می گذشت؟:
«مقاله ای راکه ترجمه آنرادرزیرمی خوانید،گزارش ومششاهدات و پژوهش های «بتی آسهتون»یکی ازوکلای سازمان عفوبین الممل است که دردادگاه گروه جزنی-ظریفی(چریک ها یفدادی خلق)حضورداشت…شکنجه گران بابطری شکسته به جزنی تجاوز کرده بودندوووظریفی زابه یک صندلی آهنی بسته وزیرآن آتش افروختند…نام متهمان:مشعوف کلانتری(27ساله مهندس)، محمد مجید کیانژاد (26ساله مهندس)،محمدچوپانژاد(30ساله آرشیتکس)،دکترحشمت شهزاد(37ساله داروساز)،بیژن جزنی(29ساله دانشجوی دکترای فلسفه)،عباس سورکی(30ساله دانشجوی دکترای فلسفه)،حسن ضیاءظریفی(27ساله وکیل)،زرارطاهدیان(40ساله حسابدار)،عزیرسرمدی(27ساله کارمند)،احمدجلیل افشار025ساله آموزگار)، اصغر ایزدی(30ساله کارمند)،فرخ نگهداذ(22ساله دانشجو)،مجیداحسن(25ساله استاد)، قاسم رشیدی(26ساله مهندس)…گزارش فوق ترجمه ای ازکتاب«نفت وخشونت»، نوشته گروهی زیرنظر«پل ویبی»و«ابوالحسن بنی صدر».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان
استقبال از زندانیان سیاسی بابل:
«بیش از2هزارتن ازمردم بابل اززندانیان سیاسی آزادشده شهرشان استقبال کردند.زندانیان آزادشده که مورد استقبال قرارگرفتندعبارتنداز:عبدالرحیم صبوری(محکوم به 8سال)حسن جعفری(8سال*عبدالرسول عابدی (4سال) صمد شکری پور(3سال)واحمدعلی شریعت پناهی(4سال)».
اصغرداوری خلج،زندانی سیاسی آزاد شده:
«شکنجه های ساواک مرادچار صرع کرد».
مسببین شهادت فرزندانمان رامجازات کنید:
«گروه دیگری ازخانواده های شهداکه درسال های اخیرفرزندانشان دردرگیری های خیابانی ویازیرشکنجه ساواک شهید شده اند،خواستارمجازات مسببین شهادت فرزندان خودشدند…خانواده مجاهدشهیدسیدمهدی موسوی(عضوکانون ولی عصرقم وعضوسازمان مجاهدین خلق)،خانواده مجاهد شهیدسادات خوانساری(درسال57شهیدشد)،خانواده عباس سورکی(شهیدفدائی خلق)،علی رضاشهاب رضوی(عضوچریک های فدائی خلق».
اعلام جرم علیه شکنجه واعدام کرامت الله دانشیان:
«برادرکرامت الله دانشیان که درمبارزه برعلیه رژیم همراه خسروگلسرخی اعدام شد،ادعانامه ای برعلیه رزیم به مردم ایران نوشته است».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
اعلام جرم پدرمجاهدشهیدسیدکاظم ذوالانوار:
«آیت الله سید جعفر ذوالانوار پدرشهیدمجاهدمهندس سیدکاظم ذوالانوار(ازاعضای سازمان مجاهدین خلق)که درشهریور1350دستگیرشد،می خواهیم که قبرپسرم رابمن نشان دهید».
نامه خواهرپرویرحکمت جو،(سیمین حکمت جو):
«آقای نخست وزیر!بجای غرامت،گورشهیدمارابمانشان دهید.پرویزحکمت جودر سال1343درراس یک گروه مبارزدستگیر شد».
نسیم خاکسار(خاطرات زندان):
«…همه چیزجرم بود،حتی خندیدن.حتی سلام نکردن.درکوشی صحبت کردن جرم است.آوازخواندن جرم است.بعدازساعت 10شب،مسواک زدن جرم است.بعداز ساعت10شب درحال نشستن کتاب خواندن جرم است،بایدکاملا بحالت درازکش کتاب خواند.نمازجماعت خواندن جرم است.تامدتی نمازصبح رابه موقع خواندن جرم می دانستند.سال53.روبوسی کردن دراعیادمذهبی جرم است..دی ماه 1357،آبادان،نسیم خاکسار».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«مسعودرجوی،ازرهبران سازمان مجاهدین خلق که چندروزپیش اززندان آزادشد،درمسجددانشگاه تهران سخنرانی می کند.رجوی تنهابازمانده نخستی رهبران وپایه گذاران سازمان مجاهدین خلق است».
مسعودرجوی:
«کودتانمی تواندسدپیروزی خلق باشد».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مسببین مرگ فرزندان شهیدمان بایدمجازات شوند:
خانواده های تعدادی ازمبارزان که طی سالهای اخیرزیرشکنجه ماموران ساواک به شهادت رسیدنده اندعلیه آمرین ومسببین این جنایت اعلام جرم کرده وخواستارمجازات آنهاشدند.خانواده های:بهروزصنعتی(دانشجوی دانشگاه کشاورزی کرج،زندانی درسال49)،جعفرضیاءالحسن(درسال52)،اسدالله بشردوست (درسال51)، حسین شرافت،ابراهیم یوسفی(ازسال54مفقودشده).
مادر70ساله بهروزدهقانی به کیهان گفت:پسرم،بهروزدهقانی چگونه شهیدشد؟
«مادر70ساله بهروزدهقانی هستم که زیرشکنجه دراطلاعات شهربانی 13روزمقاومت کردولب ازلب بازنکرد.پسرم هماننددیگرشهیدان چریک های فدایی ومجاهدین خلق ازدست ظلم وستم به جان آمدودست به اسلحه برد».
15بهمن ماه 1357روزنامه کیهان
اعلام جرم خانواده های شهدا،علیه شکنجه گران ساواک
«بستگان چندتن ازشهدای راه آزادی که فرزندانشان درشکنجه گاه های ساواک درشکنجه شهید شده اند،علیه عاملان قتل آنان به مراجع حقوق وقضاییداخلی وبین المللی اعلام جرم کردند.خانواده های:ولی الله سیف،روح الله سیف،ماشاءالله سیف،سعیدکردقراجورگو،محمدباقرعباسی،عبدالله خدارحمتی،محمدعلی باقری،بهمن نشط،صبابیژن زاده،حجت الله عبدلی،همایون کتیرایی،محمودوحیدی»
«خانواده چریک فدایی عبدالله سعیدی:ساواک هنوزفعال است».
16بهمن ماه 1357روزنامه کیهان
اعلام جرم علیه مسببان هفت شهید:
«نرگس قجرعضدانلو،بهنام موحد،علی میرابیون،حسن محیطی،سیدعلی اکبرقائمی،رضاشمس آبادی،علی زمانی».
18بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مسببین ناپدیدشدن وشهادت فرزندانمان رامجازات کنید:
«ازسوی خانواده های:سگردمحبی،ستوان دوم علی علوی،غفارشجاعیان،بهرام نوروزی،فردوس اقاابراهیمیان،محمدصدرمحرر،میرجوادمرتضوی،محمدباباحمدی».
24بهمن ماه1357روزنامه کیهان
پیام دخترمحمدمسعود
«ژینوس مسعود:قطره ای کوچک وحقیرازاین دریای خروشان؛وافتخارمی کنم ایرانی هستم وفرزندیکی ازشهدای راه آزادی.روزدوشنبه23بهمن ماه مصادف با31سالکردشهادت محمد مسعودمدیرروزنامه مردامروزاست.اومی گفت اگرمن کشته شوم صدهاخواننده باایمان،مردامروز،هرکدام محمدمسعودخواهندبود».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)