چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان،افرادحکومتی وسیاستمداران
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال،خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات دردسترس،ازتاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ جهان وایران،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدکرد،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
درشماره بعد حرفهای تلفنی مردم منتشر می شود
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)بهمن1394 16دی ماه1357روزنامه کیهان:
بختیار:
«امیدوارم آیت الله خمینی این افتخاررابمابدهندکه هرچه زودتربه ایران بازگردند…به اسرائیل وافریقای جنوبی دیگر نفت نمی فروشیم…ساواک وچند وزارتخانه منحل می شود…درصورت عدم وابستگی به خارج،سازمان های سیاسی ممنوع می توانند فعالیت کنند…».
17دی ماه1357روزنامه کیهان
شاه:
«اگربرای استراحت به خارج بروم،شورای سلطنت تشکیل می شود…کلیه زندانیان سیاسی تاهفته آینده،آزادمی شوند… مردم فکر می کنندباکناره گیری من همه چیزدرست می شود؛بدون شاه اروپا 3ماهه می میرد…».
بازرگان:
«گلوی استبداد،دردست کارگران نفت است…دشمن سعی می کند ستون پنجم درداخل کشور ایجادکند».
دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:
«ژنرالهایی که فرمان گلوله باران بیماران وکودکستان هارادادند…مامُصرانه مجازات سریع کسانی راکه درایجادفجایعی نظیرقزوین ومشهدوکرمانشاه وشیرازو سایر شهرهادرسمت فرماندهی دست داشته اند خواستاریم».
حسین مکی(مصاحبه):
«س:نظرتان درباره دولت غیرنظامی آقای دکترشاهپور بختیار چیست؟
ج:اولا درکابینه جدیدافرادی که سوابقی درمبارزات ملی وآزادی خواهانه مردم ایران داشته باشند، اسم وقیافه آشنایی وجودندارد.ثانیا:آقای دکترشاهپوربختیارگفته اند از همکاران نزدیک آقای دکتر محمد مصدق وازاعضای جبهه ملی بوده اند،تا آنجاکه من می دانم درآن جبهه ملی که عضو ودبیر آن بوده ام،ایشان عضویتی نداشتند.حال این چه جبهه ای بوده است که آقای دکتر بختیار عضوش بوده اند،من آنرا نمی شناسم.این وضع شعرومثلی را برای من تداعی می کندکه خشت اول چون نهدمعمار کج،تاثریا می روددیوارکج».
«دکترسیروس آموزگار،وزیرمشاوروسرپرست وزارت اطلاعات که عضوسندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات است،برای نشان دادن انضباط سندیکایی،قبل ازرفتن به وزارتخانه به روزنامه اطلاعات رفت».
سنجابی:«تکرار28مردادبرای همه زیان دارد».
نامه دکترخلیل آذر به شاهپوربختیار:آخرین حرف باملت!
«برادرعزیز آقای دکترشاپوربختیار،ملت وکشورایران درمخوف ترین پرتگاه تاریخی خودقرارگرفته است.دراثرکوچکترین اشتباه امکان دارداشغالگران واردکشورومیهن و ملت راتجزیه ومتلاشی نمایند. تائیددوباره وتمایل مجلس وحتی تائیدارتش ایران و آمریکاوسازمان سیاضامن موفقیت دولت شما نخواهد بود».
دکترعلی اصغرحاج سیدجوادی:
«آقای بختیارشماواسطه اعاده دوباره آن تسلط جهنمی نشوید».
نامه غلامرضانیک پی(شهردارسابق تهران)اززندان،به نخست وزیر،بختیار:
«معاون حکومت نظامی به زور از من استعفاگرفت».
خسروداد،درمصاحبه بافیگارو:
«اگربختیارمانع خروج اعلیحضرت نشودقبرخودش راکنده است».
کیسینجر(وزیرخارجه سابق آمریکا):
«اوضاع ایران به کشورهای اسلامی سرایت می کند».
درطول دوماه:«13میلیاردتومان ارز توسط 175فرازکشورخارج شد.درمیان خارج کنندگان ارز،نام چند تن ازافرادخاندان سلطنت وبسیاری ازشخصیت های سیاسی دیده می شود».
هاشمی،دادستان سابق تهران:
«دولت نطامی مانع انتشارلیست خارج کنندگان ارز بود».
«دادستان تهران،خروج ارزغیربازرگانی از سوی 102تن ازشخصیت های عالی رتبه مملکت به خارج ازکشورراموردتائید قراردادواین گروه ازخارج کنندگان ارزراممنوع الخروج اعلام کرد».
«افشای لیست175تن ازمقامات مملکتی-که درطی ماه های شهریورومهر سالجاری هریک حداقل ده میلیون تومان ارزغیربازرگانی به خارج منتقل کرده بودند،ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی صورت گرفت…دراین لیست نام بسیاری ازشخصیت های مهم سیاسی،اجتماعی واقتصادی آمده بودوهم چنین اضافه شده بودکه درطی این دوماه17اعتباربارمزسیاسی به حساب های اختصاصی دربانک های کشورهای سوئیس،فرانسه وآمریکا به ارزش 3750میلیون تومان حواله شده است.در این لیست پرویزثابتی«مقام امنیتی»135میلیون تومان ارز ازکشورخارج کرده است.دراین لیست اسامی:شهریار،شهرام،وشهزادپهلوی نیا(ازخانواده سلطنتی)که جمعا1085میلیون توامن ارز خارج کرده انددیده می شود.دکترآزمون،وزیرمشاوردولت شریف امامی، رسول رحیمی،منصوریاسینی و حبیب القانیان نیزازجمله خارج کنندگان ارزغیر بازرگانی هستند.دراین لیست نام ارتشبدغلامعلی اویسی فرماندرنظامی سابق تهران نیز 280میلیون تومان ارزخارج کرده است.دیده می شود».
اسامی منتشرشده کارکنان بانک مرکزی درزیر آمده است:
احمدمقدم(54)،رسول رحیمی(82)،مهندس سیروس ارجمند(95)،غلامعلی سیف ناصری(23)، سبهبدخسروانی(57)،دکترسیدحسن امامی(21)،ابوالحسن دیبا(182)، حبیب لاجوردی(52)، دکتر جهانشاه صالح(37)،دکترمحمدحسن دیبا(44)، سپهبد دکتر ایادی(270)،نوری اسفندیاری(80)، احمدکاشانی(85)،علی نیک پور(221)،احمدبنی پور(26)،جعفرمنصوریان(21)،فاطمه خزیمه اعلم(37)،دریادارظللی(37)،هوشنگ اربابی(32)،مهندس حسن رمزی عطایی(35)، اصغر طلایی(35)،مینایی(15)، مصطفی قلی رام،(23)،دکترضیاءالدین امینی(27)،احمدوهاب زاده()، هوشنگ ثابتی(17)،سرتیپ مجیداعتمادمقدم(22)،شهریاررضایی(186)،احمدعلی خرم(79)، منصوریاسینی(78)،مهندس فاروق فرمان فرمانفرمائیان(47)،فرشید اسفندیاری(32)، محموداخوان(47)،مهردادپهلبد(223)،محسن رها(21)،محمدتقی برخوردار(21)،حسن سمیعی (41)،دکترمنوچهرشاهقنی(51)،جعفراخوان(62)،علی رضایی(374)،محمدعلی مفرح(5/172)، سیدمحمدلاجوردی(152)،حسن نمازی(71)، دکترطاهرضیایی(52)، رضانیازمند(12)، محمد خسرو شاهی(459،علی ایزدی(28)، حبیب القانیان(192)،عنایت بهبهانی(21)، فرخ غفاری(17)، رضا شیخ بهایی(82)، سپهبدعلی محمدخادمی(64)،دکتررکن الدین سادات تهرانی(22)،ارباب رستم گیو(22)،فتح الله ستوده(17)،علی اصغرهدایتی(16)،دکترهوشنگ رام(42)، باقرعاملی(19)،ایرج مبشر(39)،هدایت الله ذوالفقاری(21)، امیر متقی(120)، هرمزقریب(57)،خزیمه علم(45)،فریدون اعلا(49)،مصطفی قلوه(82)، هژبر یزدانی(540)،ابونصرعضد(75)،محسن آزمایش(41)،حبیب اخوان(178)،بدرالدین مرعشی(5/42)،دکتر ایران اعلم(44)،هوشنگ تجدد(21)،هما زهدای(41)، ایرج آریان پور(28)،احمدافخم ابراهیمی(20)،حسن کورس(28)،علی تقی علیخانی(21)، محسن رها(14)،اهپورشهبازی(21)،محمودجعفریان(19)،ابوالقاسم خرجو(37)، غلامرضا افخمی(139، سبهبداسماعیل ریاحی(27)،محمدعلی شیبانی(28)،عباس گیلان شاه(22)،امیرناصردیبا(51)، منوچهرآزمون(21)،داریوش همایون(18)،هوشنگ انصاری(480)،عبدالعظیم ولیان(62)،رستم امیر بختیاری(42)،داودامیرقاسمی(21)،سیف الله رشیدیان(185)،مریم پاشابهادری(5/47)،جمشید بزرگمهر(48)،مصطفی فاتح((419،جمشیدخبیر(42)،ایرج وحیدی(41)،محمدهادی قوامیان (21)، غلامرضاکیانپور(37)،محمودخیامی(240)،سپهبدمحسن هاشمی نژاد(48)،ارتشبدحسن طوفانیان (280)،تقی مصدقی(57)،منصورروحانی(68)،ارتشبدغلامعلی اویسی(121)،سرلشگرمنوچهر وزین(370)شجاع الدین شفا(70)،پرویزثابتی(135)،خدادادفرمان فرمائیان(116)،شهریارپهلوی نیا (370)،پرویزصفاری(145)،آذرابتهاج(85)،یوسف خوش کیش(219،رضاقطبی(85)،منوچهرگنجی (36)،حبیب لاجوردی(210)،دکترجهانشاه صالح(42)،دکترشیخ الاسلام زداه(48)،ابوالفتح آتابای (72)،خسرواکمل(51)،ابوالحسن دیباج(34)،عزت الله یزدانپناه(33)، پرفسور انوشیروان پویان(53)، عبدالله ریاضی(45)،بهرام بهرامی(22)،دکترداود کاظمی(18)،شاهین برخور داریان(35)،همایون جابرانصاری(29)،غلامرضانیک پی(52)،عبدالحسین سمیعی(38)منوچهر تسلیمی(27)،محمد ظهیری(28)،کامبیزآتابای((329،سبهبدبدره ای(38)،ارتشبدمحمدنصیری(380)،شهرام پهلوی نیا(430)،به میلیون تومان.بررسی لیست اعلام شده ازسوی جامعه کارکنان بانک مرکزی ومقایسه آن بالیست تائید شده از وی دادستان تهران نشان می دهدکه بیشتر آنان که نامشان رادادستان اعلام کرده درخارج بسر می برند».
صرافی شیراز منفجر شد:
«معروف ترین صرافی شیراز متعلق به رجبعلی هوایی دیروز منفجرشد.صرافی هوایی که درابتدای بازاروکیل شیراز واقع است درتمام روزهای اخیر که شیراز در اعتصاب بسرمی برد،باز بود».
17دی ماه1357روزنامه آیندگان
متین دفتری:
«زندانیان سیاسی بدون هیچ قید وشرط باید آزادشوند…به جرم قتل دکترنجات اللهی،علیه شمس الدین مفیدی اعلام جرم می شود».
18دی ماه1357روزنامه اطلاعات
«بختیاردریک گفت وگوی تلفنی بااطلاعات اعلام کرد:
«تکلیف فاسدان،جنایتکاران وکسانی که ملت مارا25سال هم ازنظرجسمی وهم از نظرروحی شکنجه کردند،همین هفته روشن خواهم کرد».
18دی ماه1357روزنامه آیندگان
متین دفتری:
«تعقیب شکنجه گران ساواک،بادادگستری است».
پژوهش محمدتقی دامغانی،احمدصدرحاج سیدجوادی وهدایت الله متین دفتری،درباره کشتارهای نجف آباددرتاریخ 21تا23آذرماه:
«ماموران عده ای چماقدارازدهات آورده وخوددرجلووعقب آنها تیراندازی می کردند…هرچه غارت کردید،مال خودتان!…شخصی مراتهدیدکردکه ازداوطبان خون بگیرم،پرسیدم ازکجادستورآورده ای؟ دوقبضه اسلحه کمری به من نشان داد وگفت:اینهادستورداده اند…نبی اللهی پاسبان،یکی راکه می کشت،اسلحه خودرامی بوسید…به اهلی گوشزدمی شدکه بایدبین دین وامنیت یکی را انتخاب کنند».
19دی ماه1357روزنامه اطلاعات
نخست وزیر:
«200افغانی مسلح دستگیرشدند».
نخست وزیرگفت:
ا«عدام گروهی قطعی است».
20دی ماه1357روزنامه کیهان
اعلامیه دکترعلی امینی:
«شرایط درکشوربسیاروخیم واتحادلازم است»
«شرایط شرکت سنجابی درحکومت ملی».
بختیار:
«خروج شاه شرط نخست وزیری من بود».
20دی ماه1357روزنامه اطلاعات
سولیوان سفیرآمریکادرتهران طرفدارروش خشونت آمیزاست:
«مخالفان ویلیام سولیوان به این مساله اشاره می کنندکه سولیوان دیپلمات حرفه ای طرفدار اعمال روش های خشونت آمیزدرجریان جنگ های هندوچین بودو هم اوست که پیوسته ازرژیم های دیکتاتورمورد حمایت آمریکاجانبداری کرده است».
پیام انسانی امام خمینی به ملت ایران:
«قتل وغارت اشخاص بنام ساواکی توطئه علیه نهضت است».
بختیار:
«جلوی خروج گروه کثیری ازرجال راگرفتیم.من نمی گذارم عاملان فساد از مملکت بگریزند».
«درصورتیکه ملت پیشنهادکندوموردتائیدحضرت آیت الله خمینی قرارگیرد؛«سنجانی:«حاضرم حکومت موقت راتشکیل دهم».
20دی ماه1357روزنامه آیندگان
سنجابی:
«تنهاراه،خروج شاه ازکشوراست».
21دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«من به خودم اجازه نمی دهم بانظرات آیت الله خمینی مخالفت کنم».
داریوش فروهر:
«مردم هر کودتایی را به ضد کودتابدل خواهندکرد».
21دی ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:
«ازارتش اطمینان گرفته ام؛کودتای نظامی بدترین راه حل است».
23دی ماه1357روزنامه آیندگان
ونس:
«آمریکااحساس می کندشاه دیگر نقش مهمی درآینده ایران نخواهدداشت».
سرگردذوالفقاری:
«درحادثه نجف آبادمن مسئول نبودم».
24دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«بارفتن شاه مخالفت بامن کم می شود…اکثررهبران مذهبی داخل ایران ازمن پشتیبانی می کنند.ولذامعتقداست که به محض رفتن شاه،مخالفین جضرت آیت الله العظمی خمینی ونیزجبهه ملی کاهش خواهدیافت».
سیدجعفربهبهانی:دولت بختیاربرای انحراف انقلاب ایران است!(مصاحبه):
«سیدجعفربهبهانی چهره سیاسی قدیمی ایران خواستار رسیدگی به شکایت، جنایات وخرابکاری هاوشکنجه هایی که طی سالیان درازدرایران صورت گرفته است،شد…بهبهانی که«مردهمیشه مخالف»دولت های25سال گذشته ایران لقب گرفته است،معتقداست دولت بختیار وشایعه کودتای نظامی تمهیداتی است که رژیم روبه زوال ایران به منظور انحراف مسیر انقلاب مردم مابکارمی برد…بهبهانی می گوید:نهضت ایران یک نهضت مادی نیست.بلکه قیامی است که برای رفع تحقیر ومذلت ملت دربرابراشغالگران خارجی ونوکران آنهابپاشده است.سیدجعفربهبهانی درمصاحبه امروز خودبه جمهوری اسلامی اعلام شده ازطرف امام خمینی اشاره کرد وگفت:قوانین مدنی، جزائی واقتصادی وقانون اساسی این رژیم تماماقوانین منطبق ومنبعث ازقوانین اسلامی می باشد».
کیهان وشما:305172
14بهمن ماه1357روزنامه کیهان
«برای منافقان تبلیغ نکنید:من ازجوانان زمان ملی شدن صنعت نفت وروزگارزمامداری دکترمحمد مصدق هستم.اگرسن وسالی داشته باشید،می دانید که درآنزمان افرادی مانندشمس قنات آبادی،سیدجعفربهبهانی،کاشانی وحسین مکی وچندتن دیگربه انقلاب مردم پشت کرده وباگرفتن پول ازاربابان خارجی ازپشت به مردم خنجرزدند.من به آزادی معتقدم بااین همه تبلیغ برای این افرادراجایزنمی دانم.زیرااین هامنافق هستندوبعیدنیست بازچهره شان رانشان بدهندوازنوانقلاب ملت ایران رادچارتزلزل کنند.منتظری».
24دی ماه1357روزنامه آیندگان
عبدالکریم لاهیجی:
«دادگاه خلق فقط یک سرگرمی است…رژیمی که خودغارتگرحقوق ملت است،نمی تواندعناصرو عوامل خودرابه تجاوزمتهم کند…دادگستری یعنی مرجعی که نیکسون راازقدرت پائین کشید…اگر نهضت مامبتنی بردواصل ایمان وایثارباشد،نه کودتاپیش خواهدآمدونه شبه کودتا!».
اخطاربختیار:
«نمی گذارم مسکودرایران اغتشاش کند».
25دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«رستاخیزی هادستم راشکستند».
ارتشبدقره باغی:
«پس ازرفتن شاه،ارتش کودتانمی کند…ملت،درکناربرادران ارتشی قراربگیرد.مادرشرایط جنگ داخلی بسرمی بریم».
بختیاردرمصاحبه رادیویی که درپاریس پخش شد،گفت:
«من سنگین تر ازآن هستم که بشودجاروبم کرد!».
دکترشمس الملوک مصاحب:
«من درلیست پرهیاهوی بانک مرکزی نیستم».
25دی ماه1357روزنامه اطلاعات
بختیار:
«دولت مراشورای انقلاب نمی تواندجاروکند».
26دی ماه1357روزنامه کیهان
نامه سپهبدپرویزخسروانی:
«جناب آقای دادستان محترم تهران!چون براثرتراکم مسئولیت تاکنون فرصت نفرموده ایدکه باعطف توجه به تقاضاهای مکتوب مکرراینجانب نتیجه تحقیق ماموران دادستانی رانسبت به صحت وسقم موردمذکوردرلیست منتشرشده مربوط به صادرکندگان ارزهای غیربارزگانی درباره سپهبدخسروانی اعلام بفرمایند.وتازمانی که نظرمرجع رسمی ابراز نگرددهرکس حق داردبدلیل وسلیقه واستنباط شخصی شایعات راموردتعبیروتوجیه قراردهد».
زاهدی:
«شاه سه ماه دیگربازمی گردد».
بختیار:
«باآیت الله خمینی درتماسم!».
26دی ماه1357روزنامه آیندگان
ارتشبدقره باغی درگفتگوی مطبوعاتی اطمینان داد:
«ارتش هرکودتایی راسرکوب خواهدکرد».
بختیار:
«به ارتش احترام بگذارید…آیت الله خمینی نقش«پیشوا»خواهدداشت».
27دی ماه1357روزنامه آیندگان
«ولیعهدایران رضاپهلوی که 18سال دارد،دیروزگفت:
«فکر می کند که پدرش به ایران بازگردد».
طارق عزیز،وزیرخارجه عراق،دیروزگفت:
«جریاناتی که درایران می گذردیک مساله داخلی است.مابه خواست مردم ایران احترام می گذاریم.خواهیم کوشید باهرقدرت قانونی درایران همکاری کنیم».
27دی ماه1357روزنامه کیهان
شاه:
«مدت سفربستگی به حالت مزاجی من دارد.
27دی ماه1357روزنامه اطلاعات
نامه یک سرهنگ(ب.حامدی)به اطلاعات:کودتایی ممکن نیست
سپهبدبازنشسته حجت کاشانی:
«درایران می مانم تابه اتهام هایم پاسخ دهم».
28دی ماه1357روزنامه کیهان
ولیعهد:
«اگرمردم بخواهندحاضرم کشور رااداره کنم».
دکترلاهیجی(سخنگوی جمعیت حقوقدانها):
«دربرخوردخونین اهوازحداقل 80نفرشهیدومجروح شده اند».
نامه ای ازسپهبدبازنشسته علی حجت کاشانی برای آگاهی ملت شریف:
«چندی است دربعضی ازجرایدبه مناسبت انتشاراشخاصی که مبالغی ارزازکشورخارج کرده اند و جریاناتی درسازمان های ورزشی اسمی هم ازاینجانب برده می شود…من درتمام این مدت سکوت کرده ونه چیزی می گفتم ونه نوشتم به امیداینکه مراجع ذی صلاح قانونی…».
کارترازامام خمینی خواست تابه دولت بختیارفرصت بدهد:
«کارتردر کنفرانس مطبوعاتی گفت:آمریکاباآیت الله خمینی هیچگونه تماسی ندارد.وی گفت:ما نظر خودراآشکارابیان می کنیم.آمریکاازطریق دوستانش درداخل وخارج باحضرت آیت الله خمینی تماس دارد».
28دی ماه1357روزنامه آیندگان
رضاپهلوی:
«اگرمردم بخواهندجانشین پدرم می شوم».
30دی ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«باسقوط من ارتش کودتا می کند…حاضرنیستم قدرت رابه آیت الله خمینی واگذارکنم».
شاه:
«اوضاع ایران روبه بهبوداست».
دکترابراهیم یزدی؛شرط برقراری رابطه بااسرائیل:
«تل آیو،خبرگزاری فرانسه-ابراهیم یزدی،یکی ازاطرافیان آیت الله خمینی دیروز درمصاحبه ای که با دونماینده روزنامه های اسرائیلی درفرانسه به عمل آوردگفت که رهبرشیعیان ایران دوایرادعمده رابراسرائیل واردمی آورد.یزدی گفت:که پیش ازهرچیز ازشاه حمایت کرده وساواک راتعلیم داده است.درجواب دوروزنامه نگاراسرائیلی که می گفتندهیچ شاهدی مبنی برتعلیم دادن ساواک بدست اسرائیلی هاوجود ندارد،ابراهیم یزدی جواب دادروزنامه های امریکایی این رانوشته اندو همین شاهد کفایت می کند.ایراددیگر آیت الله نسبت به اسرائیل این است که فلسطینی هارا از سرزمین خودرانده است.دوروزنامه نگاراسرائیلی ازقول یزدی می نویسند:که اگر اسرائیل حقوق حقه فلسطینی هارابه آنهابرگرداندماروابط عادی بااین کشوربرقرارمی کنیم».
30دی ماه1357روزنامه آیندگان
امیرشاهی:
«مقصراصلی بحران پولی کشور،بانک مرکزی است.«مدیرعامل شرکت پس انداز وام مسکن در گفت وگوباآیندگان:مقصربحران بی پولی وبانکی که درچندماه اخیربه اوج خودرسیده است،بانک مرکزی است».
1بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بازرگان:
«توافق ضمنی بین بختیارورهبران مذهبی وجوددارد».
بختیار:
«شاه قانون اساسی رانقض کرده است».
فاروق قدومی:
«سازمان آزادی بخش فلسطین باآیت الله العظمی خمینی تماس گرفت».
بختیار:
«مذاکراتم باامام خمینی تمام نشده».
1بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
قطب زاده:
«پس ازرفراندوم،جمهوری اسلامی تشکیل می شود».
1بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
قطب زاده:کشکمش میان مذهبی ها وغیرمذهبی هاجزئی است!
«…اطرافیان آیت الله العظمی ازسوی دیگردرباره گزارش های رسیده ازتهران دایربراینکه مناقشه هائی دربین مخالفان شاه بین غیرمذهبی هاومذهبی هابروزکرده است،تاکیدکردندهمبستگی جنبش مردمی همچنان به استواری گذشته وکشمکش های گزارش ده حوادث اخیرجزئی هستند».
وزیربهداری:
«درکدام مملکت برای خرید کامپیوترصدمیلیون دلارپرداخت می کنند؟».
«وزیربهداری ازمیلیاردهاسوءاستفاده پرده برداشت».
2بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«موضع نخست وزیری رارهانمی کنم».
رمزی کلارک(وزیرسابق دادگستری آمریکا):
«آمریکاباید دست ازحمایت بختیاربردارد».
پیام شاپوربختیار،نخست وزیر:
«من سنگرراخالی نمی کنم».
مدیرعامل جدیدرادیووتلویزیون(امیرمسعودبرزین):
«قصدداریم ورودحضرت آیت الله العظمی خمینی راازطریق رادیووتلویزیون مستقیماپخش کنیم.امااین بخش مستقیم موکول به همکاری کلیه کارکنان اعتصاب است».
تلفن دکتریزدی به کیهان:
«تلفنی ازپاریس به کیهان انگلیسی5/12شب گزارش ازطرف خبرگزاری فرانسوی تحت عنوان برقراری رابطه بااسرائیل درکیهان روزشنبه30دی ازقول اینجانب دکترابراهیم یزدی نقل شده بود موردتکذیب است.مصاحبه ای ازطرف هیچ روزنامه اسرائیلی بااینجانب نشده،هم چنین بیاناتی از طرف اینجانب باهیچ خبرنگاری دیگرعنوان نشده است».
«ارتشبدجم:آینده ایران تاریک وخونین است».
وزیرخارجه:من باقطبی وجعفریان هرگزهمکاری نکره ام:
نامه زیرازطرف احمدمیرفندرسکی،وزیرخارجه امروزبه کیهان رسید:
«روزنامه محترم کیهان درشماره3266مورخ27دی ماه1357روزنامه آیندگان قسمت دهم مقاله ماجراهای پشت پرده سانسورایران تحت عنوان تربیت سانسورچی و هنرمندازاینجانب احمد میر فندرسکی به عنوان همکارآقایان رضاقطبی ومحمود جعفریان،به عنوان موسس سازمان انتشارات سروش وهمکاری بانامبردگان درچاپ وانتشارکتاب درموسسه مزبوراسم برده شده است. اینجانب احمدمیرفندرسکی بدین وسیله اعلام می دارم که درهیچ مورد باآقایان رضاقطبی ومحمودجعفریان همکاری نکرده وهیچ وقت درموسسه بنام موسسه سروش همکاریاموسس نبوده ام».
توضیح مهندس بازرگان:
«درمورد مطلب شماره اول بهمن آن روزنامه شرحی ازقول اینجانب نقل ازخبرگزاری فرانسه گفته شده است که:توافقی ضمنی میان رهبران مذهبی و شاپور بختیار وجوددارد..درزمینه مطلب اول بنده گفتم بودم فکر نمی کنم آقای دکتر بختیارکه مرد صاحب تشخیص ووطن دوستی است دربرابر آیت الله خمینی ودولت موقت مقاومت نمایدوکاربه دخالت ارتش وخشونت بکشد».
2بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:سنگرقانون اساسی راخالی نخواهم کرد!
«شاپوربختیاردی شب درحالی که بعضی ازروزنامه هارا مزدوزران 25ساله دولت های فاسد خوانده وآنهارابه انگیزه ازدیادتیراژمتهم به تحریک احساسات ومسموم کردن افکار عمومی دانست وبا قاطعیت گفت:درهیچ صورتی سنگر قانون اساسی راخالی نخواهدکرد.وی به عنوان آخرین اخطار به مطبوعات خاطرنشان ساخت که ادامه اهانت واتهام به ارتش یاافراددیگر کشوربدون پاسخ نخواهدماند».
3بهمن ماه1357روزنامه کیهان
ناصرقشقایی:«درخدمت آیات عظام هستم».
«ناصرقشقایی دریک اجتماع50هزارنفری درشاه چراغ شیراز این شایعه راکه وی برای تصاحب املاک بازگشته است راتکذیب کردواظهارداشت که من دراین مکان مقدس سوگندمی خورم که در صف مردم بوده ومنتظراوامر خمینی می باشم».
قطب زاده:
«اسرائیل وصهیونیست هاباانقلاب ایران مبارزه می کنند…اگرآیت الله خمینی به قدرت برسد، سیاست مادرباره اسرائیل این خواهدبود:نه نفت،نه تماس،نه معامله تجارتی».
3بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
قطب زاده
«امام خمینی برای مقابله باکودتابه ایران می آید».
4بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مهندس بازرگان اعلام کرد:
«نحوه تشکیل شورای انقلاب ودولت موقت اسلامی:بهترین راهی که دربرابر بختیار است،استعفاست.به جمهوری اسلامی صفت«دمکراتیک»راباید اضافه کرد».
بختیار:
«همه وزیران دی شب می گفتند:یامی میریم،یاازقانون دفاع می کنیم».
بنی صدر:
«اگردولت خواستاربرخورداست،امام خمینی آماده است…بازگشت امام خمینی برای جلوگیری از توطئه آمریکاست…».
4بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
بازرگان:
«عاقلانه ترین راه بختیار،استعفااست».
بختیار:
«مذاکراتم باامام خمینی تمام نشده».
5بهمن ماه1357روزنامه کیهان
مهندس حسیبی:
«نفاق علت شکست28مردادبود».
بختیار:
«قتل عام نخواهدشد.اطمینان می دهم».
سیدجلال تهرانی:
«مخالفان استعفای من،جاهلند».
8بهمن ماه1357روزنامه کیهان
کریم سنجابی درمصاحبه بابی.بی.سی:
س:به چه دلایلی ازهمکاری بادولت بختیارخودداری کرده اید؟
ج:ترتیبی راکه بختیارانتخاب کرددرست جهت مخالف نهضت ملی ایران بود.درواقع این ترتیب ناشی ازتوطئه شومی بودکه درآن عوامل سیاست بیگانه،عوامل سازمان امنیت وعوامل دستگاه استبدادی دست بدست هم داده بودند.مااین عوامل رامی شناسیم.اینهاقبل ازبختیارکوشش داشتندشخص مراواردکنند،ولی این اشتباهی بودمثل دیگر اشتباهات».
8بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
ناصرقشقایی:
«من دیگرخان نیستم.محمدناصرقشقایی رهبرایل قشقایی درسخنرانی خوددرمیدان شهرفیروزآبادگفت من خان نیستم.وبه عنوان خان به این شهرنیامدم،بلکه من یک مجاهدهستم وقصددارم تاآخرعمردرمیان شماباشم».
8بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
شاه:
«روزی که بخواهم،سکوتم راخواهم شکست».
10بهمن ماه1357روزنامه کیهان
علی امینی:
هفته آینده هفته مهمی است».
بنی صدرآخروقت امروزاعلام کرد:
«امام امشب حرکت نمی کند».
10بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:
«رژیم ایران می تواندجمهوری شود.این کارقاعده ورسمی داردکه باید ازآن راه واردشویم».
11بهمن ماه1357روزنامه کیهان
توسط نزیه رئیس کانون وکلا اعلام شد:3اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی».
12بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«من دستورقطع پخش تلویزیون راندادم».
حسن نزیه:
«اصول مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشردراین قانون منعکس می شود».
14بهمن ماه1357روزنامه کیهان
امام:
«کاری نکنیدکه مردم رابه جهاددعوت کنم…ملاقات بابختیاررادصورتی می پذیرم که استعفادهد… دولت رابزودی معرفی خواهم کرد…اعضای شورای انقلاب تعیین شده اند».
شاه درمصاحبه باروزنامه پاریسی فیگارو:
«…پس ازآن درپاسخ سوال مربوطه به قانونی بودن رژیم سلطنتی خاطرنشان کردکه پدرم می خواست درسال های 1920ازایران یک جمهوری مُدرن بوجودآورد…اماهمین آیت الله های قم بودندکه خواستندژنرال رضاخان خودراشاه اعلام کند».
14بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
سروان سابق ژاندارمری(منوچهراصغریان)؛دریک یادداشت:
«اویسی غارتگرچراستوان یکم(عباس)رایقیان رااعدام کردی کردی؟».
15بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
بختیار:
«جواب کوکتل مولوتف راباکوکتل می دهیم…دولت اسلامی درحدشهرقم آزاداست.وماهم یک واتیکان پیدامی کنیم.
ارتشبدفریدون جم:
«تنهاراه حل بحران سازش مذهب وارتش است».
15بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
بختیار:
«کسانی راکه جنگ داخلی راه بیندازند،تیرباران می کنم».
16بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«هرکس اکثریت داشت،حکومت کند».
16بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
بنی صدر:
«عامل ورشکستگی اقتصادی کشور،سیستم مالی رژیم یود».
بختیار:
«جمهوری اسلامی برای من مجهول است.تاکنون نشنیده ام مسلمان علیه مسلمان جهادکند. حکومت من رژیم دیکتاتوری شاه ولیبی نیست.من ازکسی فرمان گرفته ام که دکترمصدق ووزرای او هم گرفته اند».
رئیس سازمان سیااعتراف کرد:
«ناکامی سیادرایران جدی بود…هیچ سازمان جاسوسی جهانی یاسیاستمداریاروزنامه نگاری فکرنمی کردند که شاه مجبوربه خروج ازایران باشد».
16بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
ارتشبدفریدون جم درلندن اعلام کرد:
«سازش ارتش باجناج مذهبی،بحران راخاتمه می دهد».
بختیار:
«اگرمابخواهیم برگردیم به 1304بایستی برویم فامیل قاجاریک سلطانی بکوبیم.یابه قول ایشان یک جمهوری ابلاغ کنیم.جمهوری اسلامی برای من به تمام معنا مجهول است.وتابحال کتابی نخوانده ام وچیزی ندیده ام که مراروشن بکند».
17بهمن ماه1357روزنامه کیهان
بختیار:
«دولت موقت تاشوخی است،می پذیریم»
امام خمینی:
«اسلام دین سیاست است».
بارزگان:
«ازدستگیری وتهدیدنمی ترسم؛اگردستگیرشوم،ممنون می شوم.چون راحت خواهم شد».
17بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
امام خمینی:
«اگردولت کناربرود،آشفتگی راحل می کنیم».
بازرگان:
«کابینه من کابینه خیالی نیست».
18بهمن ماه1357روزنامه کیهان
شاه:
«به من انتقادوارداست».
جم:
«به قانون اساسی وفادارم».
17بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
قطب زاده:«ماکمونیست نیستیم».
«دراجتماع2هزارتن ازکارکنان پالایشگاه تهران:…قطب زاده بارد این اتهام که اووسایرنزیکان آیت الله ازطرفداران کمونیست هستندمحکوم ودشمن را به نجات شاه متهم کردوگفت:درحالی که مارابه طرفداری ازشوروی متهم می کردند،رهبرشوروی پیام های تبریک برای شاه می فرستادند.اوگفت زمانی که مابه هواداری ازچین متهم می شویم که هواکوفنگ روی اجسادمردم ماگام می گذاشت».
بختیار:
«تنهایک حکومت وجودخواهدداشت…اگربازرگان واردعمل شود،وضع فرق خواهدکرد».
قذافی:«انقلاب ایران منطقه رالرزانده است».
18بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«ارتشبدجم:به قانون اساسی وفاداریم».
«میرفندرسکی:برکناری زاهدی به اطلاع دولت آمریکارسید».
«تیمسارربیعی:من یک فرمانده ام ودرسیاست دخالت نمی کنم».
«بختیار:دربرابرقانون شکنی ها می ایستم».
«دکتریزدی:طرح اشغال وزارتخانه هابررسی می شود».
19بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«شاه:اگرگفت وشنودرابپذیریم همه چیزممکن خواهدشد».
«سخنگوی وزارت خارجه:اگربگوئیم ماموریت هویزرکاملا رضایت بخش بوده،ابلهانه است».
21بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
کیسینجر:
«بی تصمیمی کارترباعث سقوط شاه شد».
21بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«بازرگان:باانتخاب رئیس جمهوری استعفامی دهم».
«بختیار:بابازرگان باعنوان رئیس دولت مذاکره نمی کنم
بختیار:
«آیت الله خمینی بیش ازشاه به ایران صدمه زده…بعضی اعتصاب هارا به زور خواهیم شکست… اعضای دولت موقت رابازداشت می کنم».
22بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
«بختیار:به هرقیمتی که باشدایستادگی خواهم کرد».
24بهمن ماه1357روزنامه کیهان
دکترسنجابی:
«جمهوری اسلامی دمکراتیک است».
نصیری رئیس سابق ساواک درمصاحبه تلویزیونی:
«من ازشکنجه های ساواک اطلاعی ندارم».
هویدا:
«سیستم مقصربود،نه من».
«سپهبدرحیمی»و«سپهبدربیعی»:
«بختیاردستوربمباران مرکز تهران راداد».
24بهمن ماه1357روزنامه اطلاعات
قره نی:
«درارتش تصفیه دامنه داری می کنم…ارتش چون بی آرمان بود،چندساعته متلاشی شد».
24بهمن ماه1357روزنامه آیندگان
امیرانتظام معاون بازرگان:
«تمام یکان های نظامی،«انقلاب»رابه رسمیت شناختند».
«انتظام که46ساله فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه ونیزیکی ازدانشگاه های کالیفرنیاست تصریح کردفعلاهیچ تغییراتی درپُست هاوسازمان های دولتی کشورداه نخواهدشد…وی تاکید کرد شاپور بختیارخودکشی نکرده است وهنوز زنده است ودرجایی خودراپنهان کرده است».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)