چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)عکس امام درماه
اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین۳۷ سال خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات در دسترس، از تاریخ۱۶دی ماه۱۳۵۷(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در۲۲بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ ایران وجهان،یعنی انقلاب۵۷پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدمی کند،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
شماره بعد به موضوع حجاب می پردازد:
محمد شوری/نویسنده وروزنامه نگار/بهمن۱۳۹۴
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
آیت الله روحانی ومدنی:
«تصویرامام خمینی برماه خرافات است،باورنکنید!».
«دستگاه های شایعه پراکنی دی شب ناگهان درسراسرکشوربکارافتاده ودر یک چشم برهم زدن تقریبادرهمه شهرهای ایران ازطربق تماس های تلفنی و پیام های دوستان وآشنایان شایع شدکه تصویرامام خمینی برسطح کره ماه نقش بسته است.افرادساده بسیاری بلافاصله به پشت بام هارفتندوهزاران چشم ابتدا ناباور و بعدباحیرت تائیدکردندکه تصویری شبیه به تصویرامام خمینی برسطح ماه دیده اند.آنها که قبلاهم به ماه دقت کرده بودندمی گفتندسالهاست همین تصویررابرماه می بینیم وآنهاکه اندک اطلاعی از علم فیزیک داشتندمی کوشیدندهمسایگان خودرا متقاعدکنندکه آنچه برسطح ماه می بینندسایه روشن پستی وبلندی های این کره است وهرکس می تواند در ذهن خودآنرابه تصویرکسی شبیه بداند.در شهرهاهیجانی بوجودآمد. در خرمشهرعده زیادی ازحاشیه نشینان بلافاصله بفکر قربانی کردن گوسفند افتادند!درزنجان تاساعت یک ونیم بامدادعده زیادی درخیابان هادست به تظاهرات زدند.وصدای اذان ازچندمسجدشنیده شد.ازچندشهردیگرهم خبرنگاران کیهان گزارش دادندکه سنجش این شایعه مردم راهیجان زده کرده است. اماروحانیون همدان که درهمان لحظات نخست ازپخش این شایعه احساس خطر کرده بودندبلافاصله نیروهای خودرا برای آگاهی دادن به مردم بسیج کردند.روحانیون همدان اعلام کردند:این شایعه جزخرافی جلوه دادن آئین مترقی اسلام نیست.درنتیجه این اقدام به موقع برعکس بسیاری از شهرها،دی شب همدان شاهد عکس العمل استثنایی مردم بود.مردم بجای آنکه درباره تصویرماه افسانه سرائی کننددرخیابان ها به حرکت در آمدند و با شعارهای ضد حکومت شایعه را یکصداتکذیب کردند.شعارعمده تظاهرکنندگان این بود که:حکومت که درمقابل اسلام بزانودر آمده به شایعه سازی متوسل شده است.صبح امروز حضرت آیت الله مدنی درتماسی با کیهان اعلام کردکه شایعه انعکاس تصویرامام خمینی برسطح ماه رابکلی تکذیب می کنم واعلام می داریم این تنها وتنها یک شایعه برای تضعیف اسلام درنظرجهانیان وخرافی جلوه دادن آن بوده است.آیت الله روحانی هم دراین باره گفتتند:این از موهومات است،باورنکنید».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه اطلاعات
روحانیون اعلام داشتند:
«شایعه تصویر امام خمینی برماه جعلیات وخرافات است.دست هائی برای خرافی جلوه دادن نهضت اسلامی درکاراست.امروز جمعی ازروحانیون تهران وهمدان دریک تماس تلفنی درباره خبری که دی شب توسط بعضی ازدست های مرموزبرای شکاف انداختن درنهضت یکپارچه ملت ایران شایع شدوحکایت ازظهورتصویرامام خمینی برسطح ماه بود توضیحاتی به روزنامه اطلاعات دادند».
۲۴دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
مردم تهران دی شب به ماه دوختند:
«دی شب درتهران شایع شده بودکه مردم برروی سطح ماه چهره ی آیت العظمی خمینی رادیده اند،لیکن آیت الله روحانی دراین باره گفت:این ازموهومات است باورنکنید!».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه کیهان
ازستون:کیهان وشما(۳۰۵۱۷۲)::
«ماه شب چهارده!:من نادر.گ،فارغ التحصیل رشته فیزیک ازآمریکاهستم ومتاسفم بگویم که دی شب باشنیدن خبرظاهرشدن عکس امام خمینی درماه تمام اعتقادات من درمورد بیدارشدن اذهان عمومی وآگاهی علمی ملت ایران نقش برآب شد.آخر کسی نیست به این مردم بگویدکه دیگر زمان خرافاتی بودن واعتمادبه موهومات گذشته است.ونبایدبه کسانی که سال های سال باسرگرم کردن مابه خرافات و اعتقادات پوچ،سرمان رازیربرف کرده اندفرصت ادامه فعالیت داد.من واقعامتاسف شدم وقتی که همسایه دانشجوی منهم سراسیمه به خانه ام آمدکه بگویدفرصت دیدارامام خمینی رادرماه شب چهارده ازدست ندهم.اگرمادربزرگم هم این را به من می گفت تعجب نمی کردم.اماازدانشجویی که بارگوشه ای ازانقلاب مارابردوش می کشددیگر چنین توقعی نداشتم».
۲۵دی ماه۱۳۵۷روزنامه آیندگان
حرفهای مردم،تلفن:۶۶۳۱۷۳:
نامه آیت الله رابدنام نکنیم!
«من م.ق. هستم.دی شب شایع شده که اهالی تهران تصویر حضرت آیت الله خمینی رادرماه دیده اند.این درست نیست که مانام آیت الله وانقلاب مردم را باموهومات بیامیزیم».
ازشان روزنامه کاسته اید!
«من مطیعی هستم.می خواستم سوال کنم چراراجع به این مسائل خرافی مثل پیداشدن تصویر آیت الله خمینی روی سطح ماه مطلب درج کردید.تصورمی کنم بادرج این مطلب ازارزش وشان روزنامه تان کاسته اید».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)