اززمان مشروطیت تاکنون یک صدسال می گذرد؛ودمکراسی همچنان درکشور ما (ایران)عقیم است!
نویسنده وگردآورنده ی این مجموعه،درقبل وبعدازانقلاب فعال بوده وموضع دارد. بر اساس شناخت واطلاع خود،گزینش هایی ازمطبوعات راانتخاب وکنارهم گذاشته است.موضوعات،حرفهاواتفاقاتی که اگرخوب دقت شود،تکرارومشابه اش رادراین37 سال خواهیم دید.دربطن خودحرفهاداردکه بدون هیچ تحلیلی آشکارمی شود.
مطالب زیرعیناازروزنامه های آیندگان،اطلاعات،کیهان وبرخی نشریات در دسترس، از تاریخ16دی ماه1357(پس از پایان اعتصاب مطبوعات)تاپیروزی انقلاب در22بهمن،نت برداری شده است.
درموضوعاتی چون:حجاب،حکومت اسلامی،روشنفکران،روحانیون،احزاب، ساواک، زندانی،شکنجه،حرفهای مردم و…دسته بندی شده تاخواننده سهل وآسان به عمق مهم ترین حادثه ی قرن درتاریخ ایران وجهان،یعنی انقلاب57پی ببرد.وآن راحس و لمس کند.
متاسفانه کم اطلاعی وناآگاهی وکژآگاهی وتزریق بدآگاهی به مردم ایران سبب شده تابدخواهان ودشمنان سرزمین مادری ازیک تاکتیک و استراتژی بارهاسود ببرند.وبالطبع ازیک سوراخ چندبارگَزیذه شویم!
همانطورکه اطلاع نسبی ازقوانین وحقوق مدنی ،جزایی وکیفری دراحقاق حق فردی به ماکمک شایانی خواهدمی کند،دانستن تاریخ وبالاخص تاریخ میهن،به تبیین درست برای تدبیرراهبردهای آینده درجهت منافع ملی،اهمیت ویژه دارد.
شماره بعد به موضوع حجاب می پردازد:
محمد شوری/نویسنده وروزنامه نگار/بهمن1394
24دی ماه1357روزنامه کیهان
آیت الله روحانی ومدنی:
«تصویرامام خمینی برماه خرافات است،باورنکنید!».
«دستگاه های شایعه پراکنی دی شب ناگهان

اینجا:ادامه….
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=71574
سایت اخبار روز
http://www.sarkhat.com/fa/group/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-dbubjz/
سایت سرخط
http://pezhvakeiran.com/maghaleh-75477.html
سایت پژواک ایران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)