در نظام سرمایه داری برداشتن موانع از تولید اسم شبِ اخراج نیروی ساز ِی وسیعِ کار و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل معنا می دهد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)