مجموعه ای از روی جلد صفحه های موسیقی فیلم های پیش از انقلاب (دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰). این مجموعه نمونه های مختلفی از پوسترهای فیلم های تجارتی (فیلمفارسی) و فیلم های مستقل این دوران را در بر می گیرد.

* تعدادی از این تصاویر از مجموعه ی کورش بیگ پور منتشر شده در کتاب رنگین کمان: نگاهی به جلد صفحه های گرامافون در ایران باز نشر شده اند.

LP-Soundtracks-06-250x250 LP-Soundtracks-05-250x250 LP-Soundtracks-04-250x250 LP-Soundtracks-03-250x250 LP-Soundtracks-01-250x250

LP-Soundtracks-10-250x250 LP-Soundtracks-09-250x250 LP-Soundtracks-08-250x250 LP-Soundtracks-07-250x250

LP-Soundtracks-26-250x250 LP-Soundtracks-18-250x250 LP-Soundtracks-17-250x250 LP-Soundtracks-16-250x250LP-Soundtracks-14-250x250 LP-Soundtracks-15-250x250

LP-Soundtracks-27-250x250 LP-Soundtracks-11-250x250 LP-Soundtracks-12-250x250 LP-Soundtracks-13-250x250

LP-Soundtracks-21-250x250 LP-Soundtracks-20-250x250 LP-Soundtracks-19-250x250 LP-Soundtracks-28-250x250

LP-Soundtracks-25-250x250 LP-Soundtracks-24-250x250 LP-Soundtracks-23-250x250 LP-Soundtracks-22-250x250

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)