كسانى كه جهان را تبديل به يك دهكده ى كوچك كردند تا با خيال راحت بر آن حكمرانى كرده باشند ،اين روزها بيشتر ازهمه ترسيده اند. ايده ى يكدست سازى فرهنگى به اندازه ى نژاد پرستى خفقان آور و تحقير كننده است ، دستاوردهاى فرهنگى ملت ها را با معيار رفتارِ سياسى دولت ها سنجيدن ،كارى به غايت خطا و خطرناك است.
بازهم غول هاى رسانه ايى در پى ترورهاى خونين در پاريس به دنبال جوسازى و جريان آفرينى عليه مردم كشورهايى هستند كه خودشان سالهاست در بستر خون و خشونت به سر مى برند،آنها ادعا مى كنند كه جهان متمدن بر حفظ ارزش هاى خود در برابر بربرها و وحشى ها مقاومت خواهد كرد!!
خانم ها ،آقايان ! فراموش نكنيد كه آنقدر خودتان را دست بالا گرفته ايد كه حتى جوانان خودتان هم از اين همه نخوت در كلام و رفتار شما منزجرند و البته طنز تلخى است ،اين بربر ها در داخل همين جوامع متمدن خودتان رشد كرده اند و عقايد وحشتناك شان به ثمر رسيده است ،همان بربرهايى كه هرگز از حد يك شهروند درجه ى دوم بالاتر نرفته اند ،حتى در فرانسه كه مهد آزادى و دموكراسى است .
چه تفاوتى وجود دارد بين داعش كه مردم بى گناه را در كنسرت موسيقى به رگبار مى بندد با كسانى كه بمب هايشان را به بهانه ى انتقام بر روى سر مردم مى ريزند . واقعيت اين است كه غرب دارد طوفانى را درو مى كند كه باد آن را خودش كاشته است . امروز ديگر اين يك راز نيست كه دولت هاى غربى و بخصوص فرانسه با دودوزه بازى هم به تروريست ها سلاح و مهمات مم رسانند و هم از دولت هاى مرتجع منطقه كه مدافع تروريست ها هستند دلار دريافت مى كنند تا چشم هايشان را بر روى گسترش تروريسم مذهبى ببندند. خانم ها ،آقايان ! جه معيارى تروريست بد و خوب را از هم جدا مى كند؟
رئيس جمهور فرانسه در حالى كه حتى قادر نبود نمايش اندوه آورى را به خوبى بازى كند ،با يك بغض تصنعى گفت : اين اعلام جنگ به فرانسه است. صبح بخير آقاى اولاند! آيا عربستان و قطر هم به شما اعلام جنگ كرده اند؟
داعش ،گندابى است كه خيلى از دولت ها اميدهايشان را به آن گره زده بودند و آتش آن را با استفاده از شكاف هاى عميق عقيدتى- دينى و فقر مالى و تحقير شدگى دائمى ،در دل جوانانى شعله ور كرده بودند كه ديگر حاضر نبودند انسانهاى درجه ى چندم در كشورهاى خودشان يا در كشورهاى غربى باشند.
راه و رسم ترور و وحشت آفرينى ،دستاورد قدرتمندانى است كه در كشورهاى امن شان پناه گرفته اند و مردم نگون بخت خاورميانه را به بهانه ى تشكيل خاورميانه ى جديد و سياست يكدست سازى فرهنگى و به اسم دمگراسى سازى هر روز به خاك و خون مى كشند. واقعن اين سلاح ها چگونه و از كجا توليد و دست به دست مى شوند ؟ مگر ماموران امنيتى شما همه چيز را تحت كنترل ندارند؟
اينكه مردم پاريس و شايد تمام اروپا وحشت زده و غمگين هستند ،قابل درك است اما واقعيت اين است كه اين مردم هم بيشتر از آنچه قربانى نمايش هاى غير مدنى داعشى ها باشند ،قربانى سياست هاى بلندپروازانه و غير دموكراتيك دولتمردان مغرور خودشان هستند. ايده ى توليد وحشت براى كنترل و ايجاد هژمونى در جهان دست پخت مستقيم سياستمداران دوروى غربى است.
اين روزها جهان دارد عليه داعش به صورت يكپارچه به پا مى خيزد ،اما تضمينى وجود ندارد كه قدرت هاى بزرگ اراده ى كافى براى ريشه كن كردن داعش داشته باشند و يا اصولن در سياست هاى تزريق خشونت و ترور به جهان براى يكپارچه سازى فرهنگى و صدور دموكراسى ! تجديد نظر كنند قدرت هاى جهان دچار وسواس توليد دموكراسى شده اند و اين رويا را به قيمت نابودى بخش بزرگى از تمدن هاى كهن دنبال خواهند نمود . پس فرقى نميكند يكروز طالبان يكروز ديگر داعش را توليد مى كنند تا بهانه ى خوبى براى صدور دموكراسى براى بربرها داشته باشند.
اما براى مردمى كه از داعشى ها به اندازه ى سياستمداران غربى بيزارند اين يك واقعيت انكار ناپذير است كه :
باورهاى مذهبى و قومى ،درست يا غلط بخشى از هويت فرهنگى و اجتماعى افراد است كه به آنها اعتماد به نفس مى بخشد ، اصرار به تغيير باورها و رفتارها به بهانه ى احترام به دموكراسى ،همان نقض حقوق بشر است كه دموكراسى بنا داشت از آن صيانت كند . ريشه ى بسيارى از تحقير شدگى جوانان مهاجر نيز در همين هويت زدايى اجبارى است . داعشى ها و سياستمداران غربى هردو له له هاى مهربانتر از مادر شده اند و فكر مى كنند كه هويت سازى تابع دستور و زور وقدرت است. بنيادگرايى چه اسلامى ،چه يهودى ،چه مسيحى و چه سكولار و لائيك ،اين پنانسيل را دارد كه مردم جهان را در مقابل هم قرار دهد ،رسانه ها طورى وانمود مى كنند كه گويى مسلمانان وحشتناك هستند و براى بشريت خطرناك هستند اما مسلمان هراسى يا سورى هراسى همان بنيادگرايى است كه داعشى ها هم به شكل ديگرى به آن دامن مى زنند، مگر گورهاى دسته جمعى ايزدى ها ،چيزى غير از ايزدى هراسى است؟
داعش فرزند نامشروعى است كه حاصل همخوابگى قدرت هاى جهانى با مرتجعين منطقه ى خاورميانه است و جوانانى كه بمب به خودشان مى بندند تا اروپايى هاى خوشبخت را وحشت زده كنند به همان اندازه قربانى دستگاه تحقير سازى فرهنگى قدرتمندان غربى هستند كه جوانانى كه براى شنيدن يك كنسرت موسيقى بايد جان شان را از دست بدهند.
اما سياستمداران از اين انفاقات نهايت سوء استفاده را خواهند برد تا بذر بيزارى از عده ايى از مردم را در دل عده ايى ديگر بكارند تا با خيال راحت تر بمب هايشان را بر سروروى مردم بى گناه جايى ديگر بريزند و خانه و كاشانه هايشان را به خاك و خون بكشند و اين سيكل توليد خشونت و وحشت هرگز متوقف نخواهد شد ،مگر آنكه انسانها ياد بگيرند كه به همديگر احترام بگذارند.
جهان را نبايد دهكده ى كوچكى فرض كنيم كه به دو بخش بالا دهى هاى خوشبخت و پايين دهى هاى نكبت قابل تقسيم است . جهان داراى يك هويت واحد انسانى است كه به معناى ارزشمند بودن انسانها باهردين و عقيده و رنگ و نژاد است . تنها راه نجات جهان ،احترام به روح واحد بشريت با قبول تمام تفاوت هايش مى باشد .اصرار بر تغيير مردم جهان حاصلى جز توليد ترور و وحشت نخواهد داشت ،وحشتى كه قادر است هرگوشه ى اين دهكده ى جهانى را ناامن سازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)