در قسمت پیش در شرح مهمترین وقایع بین ۲۰۰ تا ۱۰۰ پیش از میلاد به موارد زیر اشاره نمودم
جزایر پُلی‌‌نِزی در اقیانوس آرام و معروفترین آنها جزیره‌های تونگا، فیجی و پلی‌نزی فرانسه،
مهرداد اشکانی و سیاست زنده نمودن شکوه دوران هخامنشی،
شورش مکابی (خاندانی از یهود)؛ که بر سلوکیان شوریدند و توانستند مرزهای سرزمین موعود را گسترش دهند،
تشکیل دولت یونانی باختر (دولت هندویونانی) توسط بازماندگان دولت سلوکی،
هجوم سکاها (دسته‌ای از مردمان کوچ‌نشین ایرانی تبار) در ۱۲۷ پیش از میلاد و استقرار آنان در افغانستان کنونی،
دولت متمرکز در چین،…
و جاده ابریشم بزرگ‌ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا…
در این بخش وقایع سده آخر پیش از میلاد را مرور می‌کنیم.

ادامه مقاله (همراه با عکسها و چکیده انگلیسی آن) را در آدرس زیر ملاحظه فرمایید.

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=326در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر «تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

hamneshine_bahar@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)