عشق!
مرا تا به کجا می بری؟

رضا مقصدی

رضا مقصدی


 

چهره بیاراوُ بیا با توام !
دست مَنِه بر دل ما با توام !
**
باز تویی در همه جا بی منی
باز منم در همه جا با توام.
**
خنده زنان، رقص کنان آمدم
خنده بزن! رُخ بنما با توام !
**
خط نزدم خاطره ی خوب را
خوب ترین خاطره ها! با توام!
**
آه…چه گویم که چرا بی منی
آه…چه دانم؟ که چرا با توام.
**
باغِ مرا نام وُ نشانی نبود
پیشِ گل، انگشت نما با توام.
**
ای نفَست در نفَسم ریخته
درهمه جا مثل هوا با توام.
**
از غمِ پیوسته، رها کن مرا
کیست نداند که رها با توام.
**
آب به این آتشِ جانم بریز
خیزوُ درین خانه، در آ با توام !
**
برگِ مرا سبز تر از پیش کن
رنگ بزن عاطفه را با توام !
**
عشق !
مرا تا به کجا می بری؟
تا به کجا؟ تا به کجا؟ با توام؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)