آموزش و دین

آیا این تصویر برای شما آشناست؟ آیا خود شما یا یکی از اعضای خانواده شما فضای مشابه آموزشی را تجربه کرده اید؟ آموزش و تربیت در این فضا تا چه حد بر شکل گیری طرز تفکر شما موثر بوده و سبک زندگی کنونی تان را شکل داده است؟ این پرسشها و بسیاری از این دست را در سلسله گفتارهایی در زمینه رابطه آموزش و دین با دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و علوم تربیتی پی می گیریم.

uni and peopleدر این مجموعه گفتار، دکتر پیوندی طی چهار گفتار کوتاه ابتدا نگاهی تاریخی به رابطه پر تنش آموزش و دین در سده اخیر دارد و سپس به روند اسلامی کردن نظام آموزشی پس از انقلاب بطور عام و آموزش عالی و علوم انسانی بطور خاص می پردازد. آنگاه در آخرین گفتار ضمن اشاره به اینکه هر نظام آموزشی دارای نوعی نگاه وجهان بینی است که تربیت انسان آیده آل جامعه مورد نظر نهاد های رسمی و قدرت را مد نظر دارد، در پی نشان دادن کیستی انسان ایده ال نظام آموزشی ایران و نتایج عملی آن است.

روز بیست و ششم اکتبر، ساعت ۱۹:۰۰ در آمستردام در این جلسه حضور یابید.

آدرس: Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, Netherlands

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)