جامعه مدنی و جامعه زدنی(۷)ماشینیسم!
تکنولوژی وصنعت امروزی هم اخلاق می سازدوهم ضداخلاق!
جامعه مدرن امروز آنچنان هم مدنی نیست؛وجه هایی از آن قالب های جامعه زدنی ست که بجای جامعه مدنی غالب می شود!
تکنولوزی عصرحاضر شماراقانونمند واخلاقمند می کند،ولی معنویت راازدست ودل تان می رباید.
مدرنیته امروزی آنچنان هم ومدنی ست؛وحشی وحشی ست؛قلب ندارد!
شمادرعصرمدرنیته کنونی همواره درمعرض دید(دوربین)هستید،لذامواظبیدخطا نکنید،بزه و گناه وخلاف انجام ندهید؛تاجریمه نشوید!!
دراین جامعه آموزه های دینی که می گوید:«عالم محضر خداست،درمحضرخدا گناه نکنید»،جایش به انواع کنترل ازراه دور داده است.
الان همه(باهرعقیده ومرام ونژاد)به قالب اینستاگرام،وایبروتلگرام درآمده ودنبال آن هستند که «فالو»ی خود را بی شمار کرده و«لایک»بیشتری نصیبش شود؛همه یک قالب پیداکرده اندو به سرعت درصددرشدارتفاعی ازدیگری هستند.
درجامعه امروزی «قدرت»زیربنااست وآنطورکه می خواهد روبناها رامی سازد و شما اهل هرشهرودیارودارای هرزبان و گویش که باشی در قالب تلگرام ووایبر،مثل هم می شوید!!نهضت قالبی کردن آدم ها!
جامعه مدنی محصول ماشینیسم،«گوساله سامری»ست که مورد پرستش قرارمی گیرد!
*درحاشیه:
«ماشین،ماشینیسم نیست؛وماشینیسم ماشین نیست…ماشین پدیده ای است مربوط به تکنیک،مربوط به کارخانه ومهندس وتکنسین وفولاد وآهن وابزار کار و محاسبات خاص.ماشینیسم چیست؟ماشینیسم به ماشین مربوط نیست؛ ماشینیسم یک نظام خاص،یعنی یک پدیده جامعه شناسی است.ازماشین،مهندس صحبت می کندوازماشینیسم جامعه شناس…
ماشین که زائیده شد،چه چیز درجهان بشری زائیده شد؟همه چیزبازدچاردگرگونی شدیدشد.چرا؟برای اینکه ماشین دارای این خصوصیات است:
اول:تصاعددرتولیداست:
یک ماشین نمی تواندتولیدش را در طول زمان ثابت نگه دارد.باید سال سوم وچهارم، ازسال اول ودوم بیشترتولید کند وگرنه خُرد می شود.ماشین نه تنها تولیدش رانمی تواند عقب ببردبلکه ثابت هم نمی تواند نگه دارد…
دوم:تفنن:
کالائی که می دهدنه تنهابایدهمیشه ازنظرکمیت ازکالای قبل بیشترباشد،بلکه باید ازلحاظ نوع تفنن بیشتر وتازه ترپیداکندبخاطراینکه رقابت های مختلف همیشه وجود دارد…
سوم:تقلیل قیمت:
ماشین ازطرفی باید تولید وتفننش را بیشتر کندوازطرفی قیمتش راکمترکندبرای اینکه بایددرکم کردن قیمت نسبت به جنس مشابه رقیبش کوشش کندتا بتواند بازار راحفظ کند.تابازارراکشف وتسخیرکند.این تضادوتناقض درماشین است که درنظام ماشینیسم بوجودمی آید.چرا؟برای اینکه ازیک طرف ناچاراست قیمت راکمک کندواز طرفی هزینه پرسنل (کارگروکارمند نظام اداریش)وهم چنین قیمت موادخامی که می خردسال به سال اضافه می شود.تضاد ماشینیسم این است که گه گاه به انفجار ماشینیسم وحتی انفجارطبقاتی منجر می شود.
چهارم:میل به استقلال واستغناازانسان:
ماشین وقتی پدیدمی آید،دائماتمایل داردکه خودش را ازانسان بی نیازکند.می بینیم به میزانی که تکامل پیدامی کندهزارتاکارگرش صدتاکارگرمی شودو…
دوره «اتوماسیون»یک دوره وحشتناک درآینده است.دوره تمام خودکارشدن دستگاه های تولیدیست.ودرآنجاست که انسان دورازماشین ودرکنارماشین به یک زندگی مرگباری دچارمی شود.نوشته صادق هدایت (سین-گاف-لام-لام)رابخوانید.ازاین دوره سخن می گویدواین دوره را«هدایت»آنزمان پیش بینی می کند.دوره ای که همه انسانهادرآرزوی مرگ هستند.
ماشین ملیت،محله،نژاد،مذهب ومرزنمی شناسد،بازارمن و اونمی شناسد؛ دائما درحال پوشش تمام کره زمین وپوشاندن همه انسانهاوبازارهاازکالاهای مصرفی خودش است.برای اینکه جبرتصاعدتولیدباعث می شود.کالایی که تولیدمی کنداز نیازبازارداخلی افزون بشودوصاحب سرمایه وماشین دراینجادرمی ماند.تولیدبه چه شکل تصاعدپیدامی کند؟…درصورتیکه این تولیدازآن افزون است چه کاربکند؟ ناچار بایدبازارداخلی راپشت سربگذاروبه بازارهای خارجی هجوم بیاورد.این آن چیزی است که اسمش «جبرماشین»یا«امپریالیسم ماشین»یعنی جهانخواری وجهانگیری ماشین است…مامصرف های جدیدراتنها به شکل رفع نیازهای اقتصادی واجتماعی مان استقبال نمی کنیم بلکه به عنوان سمبل های یک نظام وانسان برتر وتمدن بالاتر مصرف می کنیم این است که ماانتخاب نمی کنیم بلکه می بلعیم.دراینجاست که تما دنیا مصرف کننده ماشینیسم می شود…
یکی دیگرازخصوصیات ماشینیسم،نفی«اریژینالیسم»(ORIGINALISME)است. اریژینالیسم یعنی چه؟اریژینالیسم،اصالت اصالت هااست.«ابن بطوطه»راکه یک سیاح گذشته است.درنظربگیریداوشمال آفریقارفته زنهایک جورلباس می پوشیدند، یکجورآرایش ورفتارمی کردندومردهایک جوردیگر.شهریکجوربود،معماری یک جور دیگر. ادبیات یکجوردیگروشهرسازی یکجوردیگربعدواردچادشده همه چیرعوض می شده واردبغدادمی شده همه چیزعوض می شده واردمکه می شده همه چیز عوض می شده می آمد به نیشابورهمه چیزعوض می شده می رفته به طوس همه جیزعوض می شده چنانکه درخاطرمان است می بنید که هرکادوئی خاص یک محل خاص است.هرشهری درایران یک چیز تازه خاص خودش می سازد..این مال دوره پیش از ماشینیسم است…اما ماشینیسم عبارتست از دستگاهی که کالای اضافی تولید می کندوهمانطور که گفتم جبراهم نمی تواندبایستدومتوقف شود.وچون این کالاهارابقدری بصورت تصاعدی تولید می کند که ازبازارداخلی ناچارتجاوز می کند. و ناچارهمه انسانهامصرف کننده یک کالای واحدمی شوند پس باید همه انسانها درقالب های ذوقی واحد دریایند:نهضت قالب شدن آدم ها…»
(مجموعه آثار۳۱دکترعلی شریعتی،کتاب ماشین دراسارت ماشینیسم)
محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)۲۰مهر۱۳۹۴
**بعدازتحریر:
بنیامین نتانیوهو(نخست وزیراسرائیل)درسازمان ملل:
«اسراییل سردمدار فناوری های پیشرفته در جهان است و در تلفن های همراه، فلش مموری ها، سامانه های ناوبری خودر ها و پیامک های شما قرار دارد. چرا که این فناوری‌ها همگی در اسراییل پرورش و توسعه یافته است».(ظایامن نقل قول).
پشت‌ پرده تجارت «لایک» و «فالو» در ایـران:
«با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران و جهان، بسیاری از روش‌های تبلیغاتی ارزش خود را از دست داده‌اند یا اعتبار گذشته را ندارند. حالا بیشتر از ١۶ ‌میلیون کاربر ایرانی بیشتر وقت آزاد خود را با اینترنت موبایل می‌گذرانند و همین موضوع باعث شده است که هدف‌گذاری تبلیغاتی کمپانی‌های تجاری و حتی تولیدکنندگان خانگی و توزیع‌کنندگان خرد تغییر کند و برای معرفی کالا و خدماتشان به شبکه‌های اجتماعی متوسل شوند. این مسأله بازار تازه‌ای برای فروش مخاطب! به فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل ایجاد کرده است؛ بازاری که نه‌تنها تک‌تک کاربران و لایک و فالوی آنها را صاحب ارزش تجاری می‌شناسد که مدل جدید سلبریتی‌ها یا مشاهیر دنیای مجازی را نیز از قلم نینداخته و از آنها برای مقاصد تجاری بهره‌برداری می‌کند؛ سلبریتی‌هایی که با گسترش ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم جهان به یکدیگر پا به عرصه چهره‌ها گذاشته‌اند و گاهی تنها یک کاربر معمولی از کشوری دوردست هستند که توانسته‌اند با مطالب و عکس‌های خود توجه میلیون‌ها کاربر جهانی را به خود جلب کنند».
«همین نگاه اقتصادی به ظرفیت‌های فضای مجازی، بازار متفاوتی برای خرید و فروش لایک و فالوئر (مخاطب مجازی) به‌راه انداخته است. فعالان این بازار می‌گویند: با ریزش مخاطبان فیس‌بوک، در حال حاضر اینستاگرام پرمخاطب‌ترین شبکه اجتماعی در ایران است و بیشتر خدمات تجاری مربوط به مشاغل ایرانی در این محیط عرضه می‌شود؛ خدماتی که شغل نوپای «مدیریت صفحات مجازی» یا «ادمین» را در ایران کلید زده است و زنان خانه‌دار ایرانی جزو اولین متقاضیان آن به شمار می‌آیند».
«قیمت هر مخاطب بین یک تا ٢٠ تومان هر فالوئر ایرانی در فضای مجازی حدودا بین یک تا ٢٠ تومان قیمت دارد. قیمت هر یک فالوئر به تعداد تقاضایتان بستگی دارد. هرچه تعداد فالوئر بیشتری بخواهید قیمت یک فالوئر گران‌تر می‌شود. به‌عنوان مثال برای خرید ٣٠ ‌هزار فالوئر نیاز به ١۴٠‌ هزار تومان دارید و به عبارتی برای هر فالوئر تنها ۴ تومان می‌پردازید. در حالی‌که ١٠٠‌ هزار فالوئر یک‌ میلیون و ۶٠٠ ‌هزار تومان هزینه دارد و باید برای هر فالوئر حدود ١۶ تومان پرداخت شود. از این میان، لایک و فالوئر ایرانی قیمت بیشتری دارد و تقریبا دو برابر فالوئر و لایک خارجی ارزش‌گذاری می‌شود. فعالان تبلیغاتی می‌گویند این موضوع به خاطر ارزش تجاری بالاتر فالوئرهای ایرانی است زیرا آنها مخاطبان اصلی کالا و خدمات ایرانی هستند. برای افزایش فالوئرها نیز بازه زمانی مشخصی وجود دارد. به‌طور معمول برای خرید فالوئرهای کم که بین ٢ تا ٣٠‌ هزار نفر هستند یک تا ۵ ساعت زمان نیاز است و برای خرید فالوئرهای بیشتر گاهی ناچارید تا ٣ روز هم صبر کنید».(پایان نقل قول).
تغییررنگ چشم در ۲۰ثانیه(که این بیشتر به کار خانم ها می آید!!):
«به تازگی پزشکان توانسته‌اند فقط در ۲۰ ثانیه توسط لیزر، رنگ چشم را از قهوه‌ای به آبی تغییر دهند.به گزارش فارس، به تازگی پزشکان قادر به تغییر رنگ چشم با لیزر شدند؛ این روش جدید در کالیفرنیا توسعه داده شده است و در حال حاضر در چندین کشور در دسترس است»(پایان نقل قول)
بدون شرح و همین.تابعد…ادامه دارد….۲۱مهر۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)