١٣ مهرماە (۵ اکتبر) از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی بزرگ داشت مقام معلم اعلام شدە است. در این روز از شأن و منزلت معلمان در کشورهای مختلف تجلیل می شود. اما در کشور ما هنوز ١٣مهرماه به عنوان روز معلم به رسمیت شناخته نشده است.
معلمان کشور ما از تبعیض، فقر و تنگدستی و از فشارهای امنیتی رنج می برند. هرگاە معلمان از وضعیت معیشتی خود، از تبعیض و نارسایی های موجود در مدارس و آموزش و پرورش انتقاد یا مبادرت بە اعتراض مسالمت آمیز می کنند کە جزء حقوق مدنی هر شهروندی است، با تهدید، تبعید، اخراج و زندان روبرو می شوند.
معلمان امسال یک رشتە تجمعات مسالمت آمیز برگزار کردند. بدنبال این تجمع ها، فشار بر تشکل های معلمان فزونی یافت و تعداد دیگری از رهبران کانون صنفی معلمان را بە خاطر فعالیت های صنفی دستگیر و زندانی کردند. محمود بهشتی لنگرودی، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۴ و به دنبال مراجعه ماموران امنیتی به خانه‌اش، بازداشت شد. علیرضا هاشمی، دبیر کّل سازمان معلمان ایران در بهار امسال باز داشت شد. اسماعیل عبدی دبیر کل این سازمان، ‌علی اکبر باغانی و رسول بداقی دیگر اعضای زندانی این کانون صنفی هستند که به اتهام‌های امنیتی بازداشت و در زندان به سر می‌برند. رسول بداقی کە مدت محکومیت ۶ سالەاش چندی پیش تمام شدە بود، دوبارە بە ٣ سال زندان دیگر محکوم شدە است. اعمال فشارهای امنیتی توسط سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و حراست وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد.
معلمان می خواهند به مطالبات صنفی آن ها پاسخ مثبت داده شود. بخشی از مطالبات معلمان به دولت برمی گردد. آقای حسن روحانی در کارزار انتخاباتی وعده داد که مطالبات معلمان را تامین خواهد کرد، اعتراضات مدنی را به رسمیت خواهد شناخت، به تشکل های مدنی مجوز فعالیت خواهد داد، فضای امنیتی را برخواهد چید و حقوق شهروندی را تامین خواهد کرد. اما تا به امروز آن وعده ها عملی نشده و ارگان های امنیتی معلمان را احضار و تهدید کرده، مانع تجمع آن ها شده و عده ای از معلمان را بازداشت و روانه اوین ساخته اند.

در حالی که اعتراضات معلمان مطالبه محور است و آن ها نسبت به تبعیض، بازداشت و محکومیت همکاران خود، حقوق و مزایای کم، به رسمیت نشناختن تشکل های صنفی معلمان، عدم تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی و پیمانی به رسمی، کتاب های درسی، خصوصی سازی و واگذاری مدارس معترضند. گروه وسیعی از معلمان زیر خط فقر به سر می برند. آن ها برای تامین معاش خود مجبور می شوند که به شغل دوم روی بیآورند.

ما ضمن تبریک روز جهانی معلم بە همە معلمان کشورمان، بازداشت غیرقانونی معلمان را محکوم می کنیم، خواستار آزادی معلمان زندانی، بە رسمیت شناختن حق تشکل و فعالیت های صنفی و رسیدگی دولت بە مطالبات آن ها از طریق مذاکرە با تشکل های مستقل و منتخب معلمان و رعایت شأن و منزلت انسانی و اجتماعی معلمان هستیم.
امضاها:
١. آزیتا رضوان
٢. ابوالفضل اردوخانی
٣. احمد پورمندی
۴. احمد حمیدزاده
۵. احمد نجاتی
۶. اژدر بهنام
٧. اسماعیل ختائی
٨. امیر اعتدالی
٩. امیر پیشداد
١٠. بهروز خلیق
١١. بهروز فدائی
١٢. بهزاد کریمی
١٣. بیژن پیرزاده
١۴. پروین ملک
١۵. پروین همتی
١۶. توران همتی
١٧. تورج ابوذرخانی
١٨. جعفر حسین زاده
١٩. حجت نارنجی
٢٠. حسن جعفری
٢١. حسن فرشتیان
٢٢. حمید احمدزاده
٢٣. حمید حسینی
٢۴. حمید شیرازی
٢۵. خسرو بندری
٢۶. خسرو فهیمی
٢٧. داریوش وثوقی
٢٨. داود نوائیان
٢٩. رضا اغنمی
٣٠. رضا بهروان
٣١. رضا علیجانی
٣٢. رضا گاویان
٣٣. سهیلا شغفی
٣۴. سیامک سلطانی
٣۵. سیامک کلهر
٣۶. سیاوش قائنی
٣٧. شاهین انزلی
٣٨. شهرام فداکار
٣٩. عزیز کرملو
۴٠. عسل پیرزاده
۴١. علی اکبر مهدی
۴٢. علی پورنقوی
۴٣. علی شاکری
۴۴. علی گوشه
۴۵. علیرضا نوری زاده
۴۶. فرخ نگهدار
۴٧. فرزانه عظیمی
۴٨. فرهنگ رضائی
۴٩. کامران امیری
۵٠. کیوان ملکی
۵١. گودرز اقتداری
۵٢. مجید سیادت
۵٣. محسن کاملی
۵۴. محمد ارسی
۵۵. محمد برقعی
۵۶. محمدصادق علی اصغری
۵٧. محمود میرمالک
۵٨. مرتضی صادقی
۵٩. مریم تنگستانی
۶٠. مسعود فتحی
۶١. مصطفی قهرمانی
۶٢. ملیحه محمدی
۶٣. منوچهر مقصودنیا
۶۴. مهدی خان باباتهرانی
۶۵. مهدی فتاپور
۶۶. مهدی نوربخش
۶٧. میرحمید سالک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com