١٣ مهرماە (٥ اکتبر) از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی بزرگ داشت مقام معلم اعلام شدە است. در اين روز از شأن و منزلت معلمان در کشورهای مختلف تجليل می شود. اما در کشور ما هنوز ١٣مهرماه به عنوان روز معلم به رسميت شناخته نشده است.
معلمان کشور ما از تبعيض، فقر و تنگدستی و از فشارهای امنيتی رنج می برند. هرگاە معلمان از وضعیت معيشتی خود، از تبعيض و نارسایی های موجود در مدارس و آموزش و پرورش انتقاد یا مبادرت بە اعتراض مسالمت آمیز می کنند کە جزء حقوق مدنی هر شهروندی است، با تهدید، تبعید، اخراج و زندان روبرو می شوند.
معلمان امسال یک رشتە تجمعات مسالمت آمیز برگزار کردند. بدنبال اين تجمع ها، فشار بر تشکل های معلمان فزونی یافت و تعداد دیگری از رهبران کانون صنفی معلمان را بە خاطر فعالیت های صنفی دستگير و زندانی کردند. محمود بهشتی لنگرودی، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۴ و به دنبال مراجعه ماموران امنیتی به خانه‌اش، بازداشت شد. علیرضا هاشمی، دبیر کّل سازمان معلمان ایران در بهار امسال باز داشت شد. اسماعیل عبدی دبیر کل این سازمان، ‌علی اکبر باغانی و رسول بداقی دیگر اعضای زندانی این کانون صنفی هستند که به اتهام‌های امنیتی بازداشت و در زندان به سر می‌برند. رسول بداقی کە مدت محکومیت ٦ سالەاش چندی پیش تمام شدە بود، دوبارە بە ٣ سال زندان دیگر محکوم شدە است. اعمال فشارهای امنيتی توسط سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائيه و وزارت اطلاعات و حراست وزارت آموزش و پرورش صورت می گيرد.
معلمان می خواهند به مطالبات صنفی آن ها پاسخ مثبت داده شود. بخشی از مطالبات معلمان به دولت برمی گردد. آقای حسن روحانی در کارزار انتخاباتی وعده داد که مطالبات معلمان را تامين خواهد کرد، اعتراضات مدنی را به رسميت خواهد شناخت، به تشکل های مدنی مجوز فعاليت خواهد داد، فضای امنيتی را برخواهد چيد و حقوق شهروندی را تامين خواهد کرد. اما تا به امروز آن وعده ها عملی نشده و ارگان های امنيتی معلمان را احضار و تهديد کرده، مانع تجمع آن ها شده و عده ای از معلمان را بازداشت و روانه اوين ساخته اند.

در حالی که اعتراضات معلمان مطالبه محور است و آن ها نسبت به تبعيض، بازداشت و محکوميت همکاران خود، حقوق و مزايای کم، به رسميت نشناختن تشکل های صنفی معلمان، عدم تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی و پیمانی به رسمی، کتاب های درسی، خصوصی سازی و واگذاری مدارس معترضند. گروه وسيعی از معلمان زیر خط فقر به سر می برند. آن ها برای تامين معاش خود مجبور می شوند که به شغل دوم روی بيآورند.

ما ضمن تبریک روز جهانی معلم بە همە معلمان کشورمان، بازداشت غیرقانونی معلمان را محکوم می کنیم، خواستار آزادی معلمان زندانی، بە رسمیت شناختن حق تشکل و فعالیت های صنفی و رسیدگی دولت بە مطالبات آن ها از طریق مذاکرە با تشکل های مستقل و منتخب معلمان و رعایت شأن و منزلت انسانی و اجتماعی معلمان هستیم.
امضاها:
١. آزيتا رضوان
٢. ابوالفضل اردوخانی
٣. احمد پورمندی
٤. احمد حميدزاده
٥. احمد نجاتی
٦. اژدر بهنام
٧. اسماعيل ختائی
٨. امير اعتدالی
٩. امير پيشداد
١٠. بهروز خليق
١١. بهروز فدائی
١٢. بهزاد کريمی
١٣. بيژن پيرزاده
١٤. پروين ملک
١٥. پروين همتی
١٦. توران همتی
١٧. تورج ابوذرخانی
١٨. جعفر حسين زاده
١٩. حجت نارنجی
٢٠. حسن جعفری
٢١. حسن فرشتيان
٢٢. حميد احمدزاده
٢٣. حميد حسينی
٢٤. حميد شيرازی
٢٥. خسرو بندری
٢٦. خسرو فهيمی
٢٧. داريوش وثوقی
٢٨. داود نوائيان
٢٩. رضا اغنمی
٣٠. رضا بهروان
٣١. رضا عليجانی
٣٢. رضا گاويان
٣٣. سهيلا شغفی
٣٤. سيامک سلطانی
٣٥. سيامک کلهر
٣٦. سياوش قائنی
٣٧. شاهين انزلی
٣٨. شهرام فداکار
٣٩. عزيز کرملو
٤٠. عسل پيرزاده
٤١. علی اکبر مهدی
٤٢. علی پورنقوی
٤٣. علی شاکری
٤٤. علی گوشه
٤٥. عليرضا نوری زاده
٤٦. فرخ نگهدار
٤٧. فرزانه عظيمی
٤٨. فرهنگ رضائی
٤٩. کامران اميری
٥٠. کيوان ملکی
٥١. گودرز اقتداری
٥٢. مجيد سيادت
٥٣. محسن کاملی
٥٤. محمد ارسی
٥٥. محمد برقعی
٥٦. محمدصادق علی اصغری
٥٧. محمود ميرمالک
٥٨. مرتضی صادقی
٥٩. مريم تنگستانی
٦٠. مسعود فتحی
٦١. مصطفی قهرمانی
٦٢. مليحه محمدی
٦٣. منوچهر مقصودنيا
٦٤. مهدی خان باباتهرانی
٦٥. مهدی فتاپور
٦٦. مهدی نوربخش
٦٧. ميرحميد سالک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)