هشتادمین دورە جشن سالانە اومانیتە در پاریس (Fête de l» Humanité) برگزار شد. این جشن هر سال در آخر هفتە دوم سپتامبر بە مدت سە روز برگزار می‌شود.

احزاب چپ از سراسر دنیا در این جشن شرکت می‌کنند. علاوە بر درآمدزایی، یکی از اهداف این فستیوال آشنا ساختن احزاب چپ از قارەهای مختلف با یکدیگر است. امسال نیز احزاب ایرانی، عرب، ترک و کرد در فستیوال حضور داشتند.

این احزاب در غرفە خود پانل‌های سیاسی و تریبون‌های آزاد برگزار می‌کنند تا علاقەمندان را از فعالیت‌های حزب خود مطلع سازند. در کنار آن نیز غذاهای مختلف و وسایل تزیینی را بە فروش می‌رسانند.
در برخی از غرفە‌ها کنسرت‌های کوچک و بزرگ موسیقی برگزار می‌شود.

اولین دورە این جشن در سپتامبر سال ١٩٣٠ با حضور هزار نفر برپا شد. «اومانیتە» روزنامە رسمی حزب کمونیست فرانسە است.

 

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

 

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

User comments

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)