برشی از مطبوعات(۱۲)دروغ چرا؟!!
روزشنبه ۷شهریور،در یک برنامه تلویزیونی علی جنتی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)از وضعیت اخلاقی جامعه ایران انتقاد کرد و گفت:
«کمتر توجه می‌کنیم که در جامعه چقدر دروغ‌گویی، نقض عهد، شکستن امانت، بدگویی پشت سر دیگران و وارد کردن اتهامات ناروا زیاد شده‌است»
۳۷سال،تمام وقت از تریبون صدا وسیما،منابروبلندگوهای مساجد،نمازجمعه و نهادهای رسمی و دولتی موعظه اخلاقی می شنویم،نتیجه اش این شده است که وزیرارشاد جمهوری اسلامی از روند روبه رشد نقض اخلاقی سخن بگوید!چرا جامعه ما اینگونه شده است؟
چون: الناس علی دین ملوکهم!
پاسخش را حافظ می دهد
واعظان کسن جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می گنند!
گزارش زیر در دوقسمت در تاریخ ۱۳و۱۵دی ۱۳۷۶،از اینچانب تحت عنوان:
«دورغ چرا»
در«روزنامه سلام»چاپ شد.
در قسمتی از آن می خوانیم:
«درچارچوب ‌دروغ‌مصلحتی،‌دروغ‌های ‌واقعی‌گفته‌می‌شود.بطورمثال‌بعضی‌ازافرادی‌كه ‌دررأس‌كارهستند،‌شايدازنظرخودشان ‌به‌خاطرمصالح‌مملكت‌وحفظ‌نظام‌ومانندآن‌به‌ملت‌ دروغ‌هايی‌را‌دررسانه‌های‌گروهی‌مطرح‌كنند، لكن ‌متأسفانه‌اين‌‌مصلحت‌جويی‌ومصلحت‌گرايی‌باعث‌شده‌،سرپوشی‌شودبرای‌ديگر نقاط‌ضعف‌،‌يعنی‌بااين‌حربه،دروغ‌‌هايی‌به‌خوردملت‌می‌دهندوآب‌ازآب‌هم‌تكان‌نمی‌خورد!چرا؟‌به‌خاطراين‌كه ‌مصلحت‌اين‌چنين‌است!به‌نظرمن‌در‌دراز‌مدت‌اين‌امروادامه‌اين‌تفكرو روند‌‌دربين‌آحادملت،خصوصا‌بين‌مسئولين‌مملكتی‌،پيامدهای‌منفی‌وزيانباری‌برای ‌‌اجتماع‌وكشور خواهد‌داشت».
ادامه وکامل آنرا را این جا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/شهریور۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)