برشی از مطبوعات(۱۱)شنیدنی تمدن ها!
علی خامنه ای-رهبرج.ا-حداقل هفته ای یکبارسخنرانی می کند.اما در طول بیش از ربع قرن -که ایشان قدرت مطلق را دراختیارداشته ودارد-ماندیده و نشنیده ایم که وی –چه درمقابل خبرنگاران داخلی و خارجی و چه از طرف سیاسیون داخلی-مورد پرسش قرار بگیرند.
اصلن یکی از حوزه های اصلاحات درکشور،ان قلت کردن اصلاح طلبان به حرفهای ایشان است،که هیچگاه صورت نگرفته است؛وفقط درمناظره ها،سخنرانی ها، کنفرانس ها ومیتینگ های سیاسی افراد واحزاب،تنها به افراد دست چندم –مثل احمدی نژاد-بسنده کرده اند.
این درحالی ست که«خمینی»روزی گفته بود:«انتقاد-بلکه تخطئه-یک موهبت الهی ست-وعلمای دین در منابر ومواعظ خود همواره گفته اند:«افضل الجهاد،نصیحه الائمه المسلمین»است.یعنی همانطور که قرآن گفته «فذکر ان الذکری تنفع المونین»،باید ایرادها و«ان قلت»هاسمت رهبران واداره کنندگان جامعه باشدووجه مهم«امرمعروف ونهی از منکر»هم در باب«حاکمیت»است،نه مردم دون پایه و عوام!
یادداشت زیردرتاریخ۱۶مهر۱۳۷۹درروزنامه«آفتاب یزد»بانام مستعار«علی پارسازاده»از اینجانب با عنوان:«شنیدنی تمدنها»چاپ شده است.
یادآوری می کنم،براساس قول وقرار«سرویس سیاسی»روزنامه قرارشد که برای این سرویس یادداشتهایی(آنهم بانام اصلی)بنویسم،امابرخلاف انتظار(وبراساس سفارش دولت سایه)این یادداشت رابانام مستعاری که خودشان انتخاب کردندو انتخاب من نبود،چاپ و از ادامه همکاری من با این روزنامه خودداری کردند!
یادداشت را دراینجا بخوانید:
https://www.facebook.com/assize.mahkame
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۵شهریور۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)