چندسال پیش(۳۶)قرآن؛حمال دو وجوه(۲۸مرداد،۱۳۵۸مجلس خبرگان قانون اساسی)قسمت دوم
*سید محمدخامنه ای:قرآن؛حمال دو جوه!
«امیرالمؤمنین فرمود:که استنادنکنیدبه قرآن که حمال ذو وجوه است اگریک لفظی حمال ذووجوه بودومحملهای زیادی داشت،خطرناک است.و بالاخره درقسمت نهائی یک کمیسیون تخصصی-ادبی قانون نویسی،بنشینندواین الفاظ راسبک وسنگین کنند.
مثلایک نفرمخالف بگویدآقاازاین کلمه بنده این استفاده رامیکنم دیگری جواب بدهد. دراینجابایدعرض کنم که بهترین مقننین کسانی هستندکه هم کلماتشان مفیدباشد وهم مفاهیم درذهنشان باشدکه بعدهاننشینندو بگویند منظور مقنن چه بودمثلااگر ۱۲۰ سال دیگر برای تفسیر یک ماده مجلسی تشکیل دادند،آن ماده رانتوانندتفسیر کنندبه چیزی که شمااراده نکرده اید».
*علی گلزاده غفوری:فرس ماژوری!
«بعضیهافکرمی کنندکه ماالان دریک فرس ماژوری قرارگرفته ایم که بایدقانون اساسی رازود بگذارنیم.من میخواستم پیشنهادبکنم این مساله «زودبگذرانیم»را چرابگذرانیم؟در قانون اساسی سابق این مملکت،که دو متن دارداول نشستندیک نظامنامه ای نوشتند،دیدندهیچ محتواندارد.بعد به فاصله یکسال متممش را نوشتند ودوستان می دانندکه قوانین اساسی سایرجاهاحتی پنج متن دارد.یعنی ما باید دنبال خوب کارکردن باشیم، نه فقط زود کار کردن».
*محمدمهدی ربانی رانکوهی:قیمت و ارزش رای؟!
«مثلامن خبردارم که بعضی ازنمایندگان که درمجلس خبرگان انتخاب شده اندو نماینده مردم هستنددرحدوددویست وپنجاه هزاررأی آورده اندونفربعدازاوچهارهزار رأی آورده است.این معنایش اینست که آن فردییکه انتخاب شده مربوط به مردم است ومنتخب ومورداعتمادمردم است ونفربعدی که چهارهزاررأی آورده چه بساوابسته به گروهی باشدکه موردتنفرمردم بوده است.پس چطورمامی توانیم بگوئیم آقائی که دویست وپنجاه هزاررأی آورده است،مستعفی شناخته می شودو شخص بعدی که دارای چهارهزاریاسه هزاررأی است وتنهامربوط به گروه خاصی است نماینده مردم باشد؟پس این فکرعملی نیست زیرااین شخص نماینده مردم نیست.فرضاًیک کسی هجده رأی آورده باشددربرابرافرادی که صدهاهزاررأی دارند. بنابراین یکنفرکه خودش وخانوادهاش وچندنفرازقوم و خویشان خودش یعنی مجموعاًهجده نفرباورأی داده باشند،حالااگرنفراولی که منتخب مردم است در مجلس حاضرنشدمابگوئیم نفربعدی بیایدکه بهیچوجه صحیح نیست وقابل عمل هم نیست زیراهم به منتخب مردم توهین وجسارت است وهم به خودمردم».
*موسوی تبریزی:اکثریتی معقول!
«راجع به این ماده۷که مجلس باحضوردوسوم کلیه نمایندگان یعنی باپنجاه نفر رسمیت پیداکند،اشکال ندارد ولی هنگام اخذ تصمیم و رأی گیری ملاک نصف به علاوه یک مجموع نمایندگان یعنی سی وهشت نفراست؟یادوسوم مجموع که پنجاه نفرمی شود؟رئیس(منتظری:«دوسوم حاضرین یادوسوم همه نمایندگان؟»موسوی تبریزی:نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان،بعقیده من درست نیست.برای اینکه اگر سی وهفت نفربایک تصمیمی مخالفت داشته باشندویکی ازمخالفین آقای منتظری ویکی هم آقای بهشتی ویکی هم آقای طالقانی باشند،مخالفین اگردراین اعداد باشندیعنی هریک ازاین آقایان که اسم بردم بیش ازیک میلیون رأی آورده اند.در واقع اگرسی وهشت نفردریک رأی گیری موافق وسی وهفت نفرهم مخالف بودندوبطور متوسط اگربه هرنماینده حداکثرنیم میلیون نفر رأی داده باشند،پس درواقع چندین میلیون نفرازافراد این مملکت باآن رأی مخالف می باشندخداوند به پیامبر(ص)خطاب می کند«وشاورهم فی الامر»یا«وامرهم شوری بینهم»پس مبنای اکثریت بایدیک اکثریت معقول باشد».
*علی قائمیامیری:مقیاس رای!
«فرض کنیدآیت الله طالقانی بادومیلیون رأی برای این مجلس انتخاب شده اندو تشریف نمی آورند،ولی این دلیل بر این نیست که یک مسأله ای راکه دراینجامطرح می شود،ایشان تأییدنکنندواگربودندتصویب رأی بدهند،بلکه نصف بعلاوه یک ویادو سوم نمایندگان حاضر رأیشان کافی است.بنابراین من معتقد هستم که همان دو سوم رأی شرکت کنندگان در مجلس را بپذیریم».
*سیدعبدالله ضیائی نیا:قدر وقدرت قانون با غیبت!
«این یک وظیفه دینی واجتماعی عجیبی است که به گردن آقایان محترمی که انتخاب شده اند،گذاشته شده است.حالاهر کس درهرمقامی که می خواهد باشد، اگر بنحوی عذری داشت و نمی توانست درجلسه شرکت کندازاول نمی باید نمایندگی راقبول می کردوخودش رانمی بایدکاندیدامی کرد.بنابراین بایدعذر موجهش رابیان کندویااینکه مجلس ویاهیأت ریئسه برای اینکارفکری بکند.زیرا هفتاد وسه نفرروی معیارمعینی انتخاب شده اندکه ازطرف مردم به این مکان بیایند. همانطوریکه آقای موسوی فرمودندباغیبت کردن ازقوه وقدرت این قانون کاسته خواهدشدویادرآن نقض بوجودمی آید.اگرقرارباشدهرکسی غیبت کند،خوب بنده هم فردانمی آیم وکارهای ضروری خیلی زیادی هم دارم،منتهااگروظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی خطیر،من رامجبورنمی کرد،ازهمه کارم نمی بُریدم وشبهاتا ساعت دوبعدازنصف شب نمی نشستم،پیشنهادات وپیش نویسهارامطالعه بکنم».
*حسن آیت:نماینده تر نداریم!
«و آن دوست ماهم که گفتندمثلااگرآیت الله منتظری ودکتربهشتی رأی ندادند،چون درانتخابات اینقدررأی آورده اندوفلانی اینقدررأی آورده است،صحیح نیست.اینجاهمه مساوی هستندباهرتعدادرأی که انتخاب شده باشند.کسی ازاشخاص دیگر نماینده ترنیست و این رسم تمام دنیاهست ومانبایدسنتی که دردنیاوجودداردو عاقلانه هم هست،یعنی موافقت دوسوم ازاعضای حاضر برای تصویب رازیرپابگذاریم».
*ناصرمکارم شیرازی:اینجا مدرسه فیضیه نیست!
«چون مذاکرات مجلس ازرسانه های گروهی پخش می شود،ازصبح تابحال یکی دومرتبه تعبیری تکرارشدکه اینجامدرسه فیضیه نیست من عقیده دارم که درتعبیرات بایدخیلی رعایت شودزیرامدرسه فیضیه کانون انقلاب وکانون بزرگان وعلمابوده والبته یک نظردیگری ازگفتن مدرسه فیضیه داریم،یعنی یک جلسه بحث دوستانه که همه حرف بزنندودرباره مسائلی اظهارنظرکنند.اماتلقی ملت ایران وقتی این رابشنود،این نیست،بلکه خیال می کنندمدرسه فیضیه کانون بدی بوده درحالیکه خاطره مدرسه فیضیه در افکار همه به عالیترین وجه هست».
*ایت الله بهشتی:گوشم ازحرفهای مکرر!
«آقای مکارم شیرازی بفرمائید.مکارم شیرازی:«بایدعرض کنم که اگردراین مدت یکماه بخواهیم درمورداین جزئیات واینکه قانون راباچه مرکبی بنویسیم،وچطور بنویسیم وامثال اینهاوقت صرف بکنیم مخصوصابااین حوصله ای که آقای رئیس دارند، من فکرمی کنم کاری پیش نخواهدرفت.نایب رئیس(بهشتی):یکی از حوصله های من اینست که حرفهای جنابعالی رامکررگوش میکنم».
*ابوالحسن بنی صدر:سانسور وجعل در رسانه ها!
«مطالب بعضی هارامی کنندواصلانمی نویسند،مثل سخنان آقای مهندس سحابی را.ولی مطلب دیگری راکامل ومفصل می نویسند.(یکی ازنمایندگان):اصلابعضی اوقات مطالب عوض می شود.من درسخنانم گفته بودم که اقلیتهای مذهبی حق حیات دارندولی دررادیوازقول من نقل کردندکه اقلیتهای مذهبی حق جهاد دارند».
*آیت الله بهشتی:تکثیر قانون اساسی؛خوب یا بد؟!
«آیااین مسأله که دبیرخانه مجلس راموظف کنیم که قانون اساسی رابه اندازه کافی تکثیرکندضرورتی دارد؟چون ممکن است یک بودجه زیادی برای اینکارلازم باشد، بعلاوه مؤسسات خصوصی هم می تواننداین کاررابکنند»
دکترضیائی:«من موافق نیستم که از بودجه عمومی،قانون اساسی تکثیرشود.
شرکت های انتفاعی خودشان میتوانندآنراتکثیربکنندودراختیارعموم بگذارند».
رشیدیان:«من پیشنهادمی کنم که قانون اساسی دروسائل ارتباط جمعی به همه مردم تفهیم و تدریس شود.چون به هر حال بایدمردم درجریان امور مملکتی باشند».
دکترقائمی:«این وظیفه مانیست که دبیرخانه مجلس راموظف کنیم قانون اساسی را تکثیر بکند.وزارت کشور خودش دراین موردمی تواندتصمیم بگیرد». هاشمی نژاد:«منهم معتقدم که بایدکاری کردجلوی سودجوئی هاگرفته شود». فاتحی:«شایسته است که قانون اساسی دردسترس فردفردملت قرارگیرد».
*طاهری اصفهانی:پول چایی!
«مطلبی رامی خواستم عرض کنم و آن اینست که شنیدم ده میلیون تومان اعتبار برای هزینه این مجلس درنظر گرفته شده،اعلام بفرمائیدکه شاید یک هزارم آن هم خرج نشودزیرااین درحقیقت اتهامی نسبت به همه مامی باشد».
نایب رئیس (بهشتی):لازم می دانم ازطریق همه رسانه های گروهی وجرایدبه اطلاع عموم ملت ایران برسانم که ما ترجیح می دادیم محل گردهمائیمان اینجا نباشدودرمحلی ساده و دورازتشریفات معمولی تشکیل گرددومن خودم به دولت پیشنهادکردم که این مجلس خبرگان در جائی برگزار شود که متناسب با خانه ملت باشد،ولی گفتندازنظرتجهیزات و تدارکات وبلندگو و انتشاراخبارو سایروسایل،اگردر جای دیگرباشد،مستلزم هزینه های جدیدی خواهدبود.به همین جهت این مکان انتخاب شده است،وشایدانتخاب آن خودش به مصلحت اقتصادی ملت باشد.به هر حال اگر ملت ما دلیل دولت رابپذیرد،ماهم می پذیریم و قلباازاینکه مجلس خبرگان درچنین جائی برگزارمی شود،مخالفم…گرچه مساله قانون اساسی برای ملت سرنوشت ساز است ولی نمایندگان شما دربرابراین خدمت هم مسلماهیچگونه پاداش مالی دریافت نخواهندکرد(صحیح است).بنابراین هزینه هاصرفاً هزینه هائی است که درموردخدمات بایدصرف شود،یااحیاناًپذیرائی های بسیارساده ایست که ظهریاشب هنگام افطارانجام می گیرد،ویا تهیه کاغذونوشت افزاروچیزهائی درهمین ردیف که حتماًمبلغ آن خیلی کم است».
طاهری اصفهانی:«درمورد پذیرائی هم فکر میکنیم همه نمایندگان حاضرندپول چایشان راهم ازجیب بدهندکه لطمه ای به بودجه بیت المال نخورد».
نایب رئیس (بهشتی):«البته حاضرهستیم ولی ممکن است آنوقت به ملت بربخورد که از یک پذیرائی ساده هم امتناع کرده ایم».
کیاوش:«دولت درهتلهابرای آقایان جادرنظرگرفته ولی می دانیم که هیچکدام از نمایندگان استفاده نکرده اند،وماروی همین فرشهامی خوابیم وکار میکنیم والبته افتخار هم می کنیم».
نایب رئیس(بهشتی):«بلی درست است،بازبه اطلاع همه می رسانم که ما نمایندگان برای اینکه ظهروشب اینجاباشیم وخدمتی بکنیم همین جا،درهمین سرسراهاوسالنها می نشینیم وکارمی کنیم».
یکی ازنمایندگان:«من معتقدم دولت بودجه راپس بگیرد،مامیتوانیم مثل همیشه به مسجد برویم».
طاهری:«همه نمایندگان میخواهند این بودجه به بیت المال برگردد».
*آیت الله بهشتی:تواضع به تظاهر تبدیل نشود!
حسین هاشمی:«عنوان اعتبار ولو خرج هم نشود،مفتاح اعتبارات دیگری است برای مجالس دیگر قانونگذاری وسمینارهاوکنفرانسها،واگرقراراست پیشگیری شود، مجلس خبرگان بایدجلوی اینگونه اعتبارات رابگیرد».
رشیدیان:«بعقیده من این اعتباررابه برادران روستائی و کشاورزان وگرسنگانی که درمیان جامعه هستندبدهید،ماحاضریم توی پارکهای شهرهم مثل یک مسافر بخوابیم وبیک افطاری وسحری ساده هم اکتفامی کنیم».
دکترشیبانی:«من مخالفم،مقررات اداری ایجاب می کندکه بودجه ای درنظرگرفته شود،واگرخرج نشدآنوقت مستردشود.نمی شودبودجه ای درنظر نگیریدزیرابعداگر مخارجی پیش آمدآنوقت لنگ می مانید».
دکتربنی صدر:«ماآنچه ازجیبمان هم می دهیم،متعلق به ملت است».
حجتی کرمانی:«درجواب آقای دکترشیبانی عرض می کنم که اعتبارباچه مقیاسی؟بامقیاس طاغوتی یامردمی؟این درحقیقت توهینی بمامی باشد».
دکترآیت:«این بودجه مختص نمایندگان نیست،نمایندگان که همه صرف نظر کرده اند،ولی آیا به هرحال برپائی چنین مجالسی خرج ندارد؟».
عرب:«فرق مابانمایندگان سابق اینست که آنها به روال طاغوت رفتارمی کردندوما به روال اسلامی وحاضریم بدون ادعاباکوچکترین هزینه به مردم خدمت کنیم».
حجتی کرمانی:«من پیشنهاد می کنم که این بودجه کلابرگردانده شودزیرااینجا هیچ هزینه ای نداریم،ماحاضریم برای تکثیرجزوه هاوصورت جلسات هم ازجیبمان پول بدهیم».
نایب رئیس (بهشتی):«بودجه که برگشتی نیست.ان شاء الله تواضعمان به تظاهر تبدیل نشود.من باردیگربه اطلاع همه مردم می رسانم که نمایندگان ازاین بودجه استفاده شخصی نمی کنندوهرمقدارهم که لازم باشد به مصارف دیگرکه قبلاعرض شد،برسدبانهایت صرفه جوئی خواهدبود».
رشیدیان:«آقای رئیس شمابه آقای حجتی توهین فرمودید،ازایشان معذرت بخواهید».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)